Bildet under til venstre viser Visingsborg på et kopperstikk av Erik Dahlbergh fra slutten av 1600-tallet. Fra Visingborg utøvde Anna Sofias forfedre fra Braheätten sin makt. Les mer

  

 

Forfedrenes herregårder, säterier, slott, gods og bruk »

 

Eiendommene til Anna Sofias forfedre er listet i kronologisk rekkefølge.

 

 

Ströms säteri »

 

Ströms säteri ligger vakkert i Kila, 16 km nordnordvest for Säffle. Gården var setegård for Anna Sofias forfedre fra den adlige slekten Löwenhielm (A1791).

 

 

Hovedbygningen på Ströms säteri i dag. (foto Geir Winnæss, 2012)

 

Den første av Anna Sofias forfedre som innehadde eiendommen var hennes 3x tippoldefar, prosten i Gillberga, Gudmundus Erlandi Norenius (ffffff) som kjøpte gården av Sven Georgii for 500 riksdaler speci i 1657. Den siste av Anna Sofias forfedre som innehadde eiendommen var hennes farfar, løytnant og godseier på Ströms säteri, Carl Gustav Löwenhjelm (vår mfmff).

 

Det eksisterer en egen hjemmeside om Ströms säteri. Les mer

 

Under følger en artikkel om Ströms säteri skrevet av Barbro Gramén.

 

(Geir Winnæss - November 2012)

 

 

Ströms säteri och familjen Löwenhielm »

(Av Barbro Gramén)

Ströms säteri ligger i Kila socken i västra Värmland, mellan Arvika och Säffle. Kila socken delas i två hälfter av den långsträckta sjön Harefjorden och Byälven. Kyrkan ligger på västra sidan och Ström på den östra precis där Byälven är som smalast och flyter in i Harefjorden. Den trånga och besvärliga passagen kallas Hökeströmmen, och har i alla tider varit en knutpunkt för transporter både till lands och med båt trots att vattnet är grunt och mycket strömt. Här fanns ingen bro utan resande måste ros över med båt. Numera går E18 förbi på precis samma ställe, och det är den första fasta landförbindelsen mellan västra och östra Kila. Säkert har Ström fått sitt namn efter den närbelägna Hökeströmmen. Här har människor passerat i tusentals år. Trakten är rik på fornlämningar från yngre järnåldern och vikingatiden och flera sådana finns även på Ströms mark.

 

Gården Ström består till stor del av skogsmark som helt dominerar den östra delen. Åkrar och ängar ligger ner mot Harefjorden. Högsta punkten över havet är 140 m. På gården fanns förr minst ett tiotal torp och backstugor.

 

Ätten Löwenhielm använde Ström som sin sätesgård och kallade den därmed för säteri. Trots detta har gården i skatteteknisk mening aldrig varit annat än ett ordinärt skattehemman om ett helt mantal. Arealen var vid Laga Skiftet 1844 ca 611 ha.

 

Alléen av Asp (foto Barbro Gramén, 2012) 

 

Mangårdsbyggnaden ligger högt på en kulle med utsikt över ägorna. Enligt nuvarande ägarna är huset byggd på 1700-talet. Det är i klassisk herrgårdsstil med två våningar och två flyglar med bostadsrum. Den ursprungliga rumsindelningen är till stor del bevarad. Sammanlagd boyta ca 520 m². I direkt anslutning till huset finns också flera äldre ekonomibyggnader. Huset omges av en park och från vägen leder en 200 m lång allé, ursprungligen med lindar, numera asp.

 

Ström nämns första gången i källorna 1503 i Olof Biörnssons värmländska skattebok. Ägarens namn nämns tyvärr inte. I Gustav Vasas jordebok år 1540 skattar bonden Päder i Ström 9 öre i oxeskatt. Som mest bodde här tre familjer, troligen i skilda byggnader.

 

Från 1603 beboddes gården av komministern, sedermera kyrkoherden i Kila Georgius Johannis, ”herr Jöran”. Han dog den 30 juni 1630, enligt gravstenen. År 1634 skriver hans änka Sara Andersdotter ett brev till riksens råd. Hon berättar där att hennes salig man kort före sin död köpt henne hemmanet Ström ”till ett stycke bröd” och hon ber nu om skattebefrielse ”henne till hjälp och hennes små söner till bistånd i deras studier”.

 

Detta var långt före änkepensionernas tid, men tydligen lyckades hon bo kvar på gården och även utbilda åtminstone sonen Sven, Sveno Georgii, till präst. Han blev så småningom komminister i Tveta närbelägna kyrka och bosatt på Ström. I december 1646 besöktes han av den vandrande djäknen Petrus Magnus Gyllenius som nämner Ström två gånger i sin dagbok. Den 20 december 1646 skriver Gyllenius: ”Då vi kom till Ström i Kila socken lät vi hästarna simma över Hökeströmmen och kom till prästgården sent om aftonen.” Han berättar också: ”Den 31 (december) gick jag och Jonas Hökeläggen till Ström till natten”.

 

Med Svens syster Anna Göransdotter hade änkan Sara Andersdotter problem. Hon giftes först bort med komministern i Sillerud Andreas Petri Hjerpe. Om deras korta äktenskap står följande att läsa i herdaminnet: ”Andreas anklagade 1636 sin hustru Anna för att hon efter trolovningen hade låtit sig belägras av en bonddräng hos Sven Nilsson i Kila prästgård och fått barn sex veckor efter bröllopet. Det bevisades att det skett före trolovningen, varför äktenskapet upplöstes.” Anna gifte om sig med en skräddare och fick två barn med honom. Familjen bodde på Ström 1640-50.

 

Mangårdsbygnaden (foto Barbro Gramén, 2012)

 

År 1657 sålde Sven Georgii och hans syskon Ström till vår anfader, prosten i den angränsande socknen Gillberga, Gudmundus Erlandi Norenius för 500 riksdaler specie. Detta blev början för släkten Löwenhielms innehav av Ström.

 

Gudmundus Erlandi Norenius (ffffff), föddes den 23 mars 1607i Nor, strax väster om Karlstad som son till prosten och riksdagsmannen Gudmundus Norenius (fffffff) (1554-1630). Efternamnet är en latinisering av socknens namn (Nor), något som var vanligt bland präster. Han blev student 1625 och magister i Uppsala 1632, rektor vid gymnasiet i Karlstad 1642. Den 19 juni 1645 kunde han gifta sig i Kristinehamn med Elisabet Flygge (ffffffm) (d.1667), dotter till generaltullinspektören Peter Flygge (ffffffmf). 1648 började han en kyrklig karriär som kyrkoherde i Gillberga, strax norr om Ström, och 1653 avancerade han till prost över Nordmarks kontrakt, där Gillberga och även Kila ingår. Han avled 1675.

 

Kanske bodde inte Gudmundus Erlandi och hans familj själva på Ström. Han står inte skriven på gården och var ju prost i Gillberga. I kyrkböckerna finns flera andra familjer antecknade som boende på Ström och det största huset var troligen fortfarande komministerboställde för Kila kyrka.

 

År 1692 sker en förändring. Kanske byggdes ett nytt, större och mera ståndsmässigt hus det året? Då flyttar nämligen sonen Gudmund Nordberg (fffff) (1656-1739) in på Ström med sin växande familj. Han hade försvenskat sitt namn till Nordberg och gift sig några år tidigare med friherrinnan Maria Cederhielm (ffffm) (1663-1731). Gudmund Nordberg föddes på julaftonen 1656 i prostgården i Gillberga och avled 1739 i Kila. Vid flytten till Ström var äldste sonen redan född men de övriga tio barnen kom att födas på Ström.

 

Gudmund Nordberg blev inte präst som sin far och farfar utan kom i stället att göra en lysande karriär inom domstolsväsendet. Han var bl.a. häradshövding i Norrvikens domsaga i Bohuslän, borgmästare i Strömstad, assessor och sedan hovrättsråd vid Göta Hovrätt i Jönköping. Den 12 maj 1725 adlades han av Fredrik I och tog namnet Löwenhielm.

 

Göta hovrätt instiftades den 5 november 1634. 1650 flyttade hovrätten inn i Domstolbyggnaden i Jönköping. Huset, som är ett av Jönköpings äldsta, stod färdigt 1665 och har sedan dess använts oavbrutet. Ingen annan byggnad i Sverige har använts längre för rättsskipning. Det är ett fint hus av sandsten i stram karolinsk barock (foto Göta hovrätt)

 

Efter Gudmund Nordberg Löwenhielms död 1739 övertogs Ström av sonen Gudmund Erik Löwenhielm (vår mfmffff). Han föddes 1706 på Ström som det nionde barnet av elva syskon och avled där den 5 januari 1759. Även han gjorde en bra karriär inom rättsförvaltningen, som var under utveckling under denna tid. Han var häradshövding och hovrättsråd. Hans äldre bror Carl Gustaf Löwenhielm (1701-1768) är mera känd. Han blev bl.a. greve och riksråd under kung Adolf Fredriks tid.

 

Den 3 november 1741 gifte Gudmund Erik sig med Birgitta Elisabeth (Britta-Lisa) Uggla (fffm) (1711-1803). Bröllopet stod i hennes föräldrahem, gården Hammarsten, strax väster om Karlstad. De fick sex barn och när Gudmund Erik dog 1759 var yngste sonen bara sju år. Änkan Britta-Lisa bor kvar på Ström ända till sin död 1803, men som kvinna är hon inte myndig och kan inte sköta godset helt på egen hand trots att hon äger det. Olika manliga anhöriga måste hjälpa till. År 1762 gifter sig dottern Elsa Maria med kanslisten Nils Hallenborg och de bor på Ström till 1765. 1763 flyttar även Löwenhielms brorson och namne Gudmund Erik Löwenhielm (f. 1735) in på Ström med sin fru och deras tre barn föds där. 1791 övertas Ström så av den yngste, ogifte sonen Erik Ludvig Löwenhielm (1752–1807). Han är kapten vid fortifikationen och driver gården fram till sin död 1807.

 

1807 tar två andra bröder över, den ogifte ryttmästaren Carl Johan Löwenhielm (1742-1822) och vår anfader majoren Fredrik Löwenhielm (fff) (1750-1822). Fredrik Löwenhielm har i motsats till sina bröder gift sig och bildat en stor familj. Han och hustrun Hedvig Maria Hülphers (ffm) (1767-1842) har hittills bott på gården Bynsberg i närbelägna Bro socken och fått sju barn. De gifte sig i Västerås den 25 februari 1790. Hedvig Maria var dotter till den kände musikskriftställaren, topografen, genealogen, köpmannen och direktören Abraham Hülphers (ffmf). Deras näst äldste son Carl Gustaf skall bli vår anfader.

 

År 1822 avlider både Carl Johan och Fredrik Löwenhielm och Fredriks son Carl Gustaf Löwenhielm (ff) (1795-1857) övertar Ström. Hans mor änkefrun Hedvig Maria bor kvar på gården, liksom hans ogifta systrar Hedvig Maria (1792-1865) och Charlotta Ulrika (1801-1875). Även systern Abrahamina Fredrika (1792-1837) bor kvar på Ström trots att hon gift sig med en fänrik Fredrik Leijel och fått en son med honom 1813. Leijel skriver sig aldrig på Ström och 1827 blir det till sist skilsmässa, något som var mycket ovanligt vid denna tid.

 

Vid faderns död har Carl Gustaf Löwenhielm ännu inte gift sig. Han har i stället startat ett förhållande med en av gårdens pigor Stina Jonasdotter (1784-1854) och fått två barn med henne, dottern Gustava Carlsdotter, född 1817 och sonen Jonas Carlsson Blom född 1821. Stina Jonasdotter flyttade senare till Nästerudskogen i Bro socken, som vid den tiden var i Löwenhielms ägo.

 

Ekonomibyggnad (foto Barbro Gramén, 2012)

 

År 1827 sker stora förändringar på Ström. Carl Gustaf Löwenhielms mor Hedvig Maria Hülphers flyttar då till Åmål tillsammans med sina två ogifta döttrar Hedvig Maria och Charlotta Ulrika. Troligen är ekonomin knapp. Charlotta Ulrika har blivit stiftsjungfru. Detta innebär att hon beviljats en mindre årlig pension rån Riddarhuset, något som endast adliga ogifta kvinnor med knapp ekonomi kunde beviljas. I flytten tar Hedvig Maria också med sig Carl Gustafs oäkta dotter Gustava Carlsdotter, som hunnit bli tio år. Kanske kan hon vara till hjälp i hushållet, kanske är det också ett socialt ansvarstagande. Gustava stannar hos sin farmor och sina fastrar i tio år, men flyttar sedan till Foss i Bohuslän 1837. Systern Abrahamina Fredrika flyttar från Ström samma år 1827 till sin ogifte bror Ludvig Sebastian (1798-1856), som bor på Bynsbergs gård.

 

Nu bor Carl Gustaf Löwenhielm ensam kvar på Ström. 1828 kom att bli ett prövsamt och tragiskt år. Han har året innan börjat en relation med en annan piga på gården, Maria Nilsdotter, och även hon har blivit med barn. Den 21 maj födde hon en flicka som hon mördade. Redan en vecka senare hämtades den olyckliga Maria av Kronobetjäningen och i oktober dömdes hon till 22 dagars fängelse på vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt (hon måste sitta i skamstocken utanför Kila kyrka till allmän beskådan), två år på tukthus och 32 daler till Kila kyrka. Enligt den tidens tänkesätt behövde barnafadern inte ställas till svars i ett sådant här sammanhang, särskilt inte när han var en ståndsperson, men händelsen kan ju knappast ha passerat obemärkt för Löwenhielms del.

 

1832 får Carl Gustaf Löwenhielm åter barn med en piga, Kajsa Nilsdotter (fm) (f.1811), från Närbyn i Gillberga. Den äldste sonen Nils August Carlsson (vår mfmf) (1832-1890) kommer att bli vår närmaste anfader. 1834 får Kajsa ännu en son med Löwenhielm, Leander Gustaf Carlsson. Kajsa bor kvar på Ström med sönerna ända till 1845 när Löwenhielm säljer. Då flyttar de till torpet Bjurkärn i Kila.

 

Vid Laga Skiftet 1844 anges att Carl Gustaf Löwenhielm endast äger 1/18 mantal av Ström som då fortfarande omfattade även de underliggande hemmanen Bänterud, Kroppåker och Svanhult. (Se kartan i häftet från Kila Hembygdsförening). Nils Nilsson i Älvvik, Gillberga äger 2/9-delar av gården och flyttar in i den del som sedan avstyckas och kallas Stenhuset. 2/9-delar ägs av Lars Andersson. Han flyttar med sin familj till den avstyckade delen Bänterud. 2/9-delar ägs av Anders Svensson Bromander. Detta tycks ha varit en problematisk person. 1840 satt han ett år i fängelse för förfalskning. Han blev senare (1852) dömd till tio års fängelse för mord på sin svägerska, men då hade han sedan länge lämnat Ström.

 

Carl Gustaf Löwenhielm säljer 1845 avslutas familjen Löwenhielms tid på Ström. Han ägde då endast 1/18-del av familjens gamla sätesgård. Troligen har gården haft ekonomiska problem under en längre tid, kanske ända sedan slutet av 1700-talet efter Gudmund Erik Löwenhielms död när många olika män inom släkten avlöste varann i gårdens förvaltning.

 

Carl Gustaf Löwenhielm flyttade först till Vidön i Karlstad och sedan vidare till Stockholm där han gifte sig två gånger. Först 1850 med Margareta Johanna Tegerström (1796-1852) därefter med Catharina Maria Weselius (1820-1897). Båda äktenskapen förblev barnlösa. Han avled 1857.

 

Kilder: Bänteruds, Kroppåkers, Ströms och Svanhults hemman i Kila socken. En beskrivning från 1500-talet till 2000-talet. Utgiven av Kila Östra Bygdegårdsförening, Forskargruppen, Brev från Claes Åkerblom, Säffle, Gods och gårdar. Artikel om Ströms säteri, nr 5/2012, anbytarforum.se, adelsvapen.com og Svenska adelns ätte-taflor (1858-1864).

 

(Barbro Gramén - Januar 2013)

 

 

Säffle herrgård »

 

Säffle herregård ligger tilbaketrukket fra bredden av Byelven nedenfor slusene og sør for Säffle sentrum. Gården har vært sete for Anna Sofias forfedre fra slektene Uggla (F69), von Rajalin (F317) og von Krusenstierna (A460).

 

 

Hovedbygningen på den tidligere Säffle herregård slik den fremstår i dag.
(foto Geir Winnæss, 2012)

 

På midsommarafton 1822 avled i Åmål riddaren och majoren Fredrik Vilhelm von Krusenstierna, född Gramén. Det var ett ganska imponerande godskomplex han härskade över.  Huvudgården Säffle och en del andra egendomar, 1/4 mantal Billerud frälse samt 1/6 mantal Smärsbol hade tillfallit honom genom giftet. Ytterligare jord hade han sedan förvärvat; N. Skane, 1 mantal frälse, N. Sunsa 1 mantal frälse, N. Borgene, 1 mantal frälse, Kråkerud, 1/3 mantal, S. Sunsa 1/2 mantal och i 1822 (dödsåret) köpte han Herrestad. Om nu ekonomin redan vid hans frånfälle var undergrävd är inte lätt att få någon klarhet i, förmodligen var den inte i bästa stånd, och hans änka saknade tydligen förutsättningar att göra något åt saken. Knappa tio år efter makens död tvangs hon avyttra sina egendomar och slog sig ned på en liten gård i Smärsbol, strax söder om Säffle, den enda som räddades undan vid försäljningen.

 

Den siste av Anna Sofias forfedre som innehadde eiendommen var hennes oldemor (mormors mor), friherinne Eleonora Christiana von Rajalin (mmm). Hennes morfar Emanuel Christian Kock (mf) skal ha forpaktet gården av sin svigermor før han brått døde.

 

Kilde: Barbro Gramén med flere.

 

Denne artikkelen vil bli erstattet senere, og det vil bli satt inn mer tekst om herregården, livet på denne og hageanlegget.

 

(Geir Winnæss - August 2012)

   

 

Bynsberg herrgård »

 

Bynsberg gård, Bro (1928)

 

Den siste av Anna Sofias forfedre som innehadde eiendommen var oldefaren(farfars far), major og og godseier på Ströms säteri, Fredrik Löwenhjelm (fff). 

 

Herregården er i dag et yndet sted for jakt- og herregårdsferie, og er renovert inn- og utvendig.

 

Kilde: jakt-natur.se. Les mer

 

Bildet er mottatt fra Claes Åkerblom.

 

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

 

Älgå bruk og Åsebol gård »

 

Älgå bruk privilegierades år 1695 och anlades vid Älgåälvens utlopp i Glafsfjorden på hemmanet Åsebol. Åsebol kallades i gamla tider Useboda. Anläggare av bruket var brukspatron Henrik Kolthoff, född i Karlstad 1667. Tillverkningen vid bruket var stångjärn samt spik och annat manufaktursmide och var relativt stor omfattning. 1818 bestod Älgå järnbruk av två stånjärnshammare och två spikhamrar och ägde 900 skoppund stångjärnssmide. Stångjärnssmidet nedlades 1870, spiksmidet fortsatte till 1879, då även detta upphörde. Sågen och kvarnen vid Älgå äro även borta. Förste brukspatron var som förut nämnts Henrik Kolthoff och därefter kom Älgå genom giftermål i släkten Robsams ägo. I slutet av 1700-talet måste Robsam lämna bruket, som då övertogs av Emanuel Poignant, även han genom giftermål släkt med en Kolthoff. Släkten Kolthoff innehade bruket i över 100 år, men i slutet av 1790-talet köpte kanslirådet Jakob Forslund detsamma.


Älgå spiksmedja (foto Bjørg Elin Holter)

Anna Sofias tippoldefar, brukspatron på Älgå bruk i Älgå socken i Värmland, Emanuel Poignant (mfmf) som etter Hedvig Charlotta Schöders (mfmm) død var gift med Sara Elisabeth Kolthhoff og brukspatron på Älgå sammen med svogeren Abraham Robsam


Åsebol gård (foto Bjørg Elin Holter)

Det antas at brukspatron Emanuel Poignant bodde på Åsebol gård i perioden. Dette må imidlertid sjekkes ut med hemforhörslängd.


Älgå bruk 130 år etter Poignant (foto Bjørg Elin Holter) 

Kilde: riksarkivet.se Les mer

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Svaneholms herrgård og bruk »

 

Kapten Carl Uggla etablerte i 1694 Svaneholms bruk i Svanskog. Bedriften heter i dag Swanboard, og var i slekten Uggla sitt eie i 200 år.

 

Svanholms Bruk (foto Jan Olsson Arbetsliv)

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, kaptein i orlogsflåten og godseier Carl Uggla till Hammarsten (fffmf) var brukspatron på Svanholms bruk, og den siste av hennes forfedre som eide bruket. 

 

Kilde: archivesportaleurope.net. Les mer

 


Svanholms herrgård (foto Bjørg Elin Holter)

 

Det utøves hotelldrift og arrangementer på Svanholms herrgård hvor det også skal spøke som på så mange andre herregårder for tiden.

 

Kilde: svaneholms-herrgard.se. Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Hammarsten herrgård »

 

Hammarsten herrgård ligger like nord for Grums. Gården ble oppført av major Hildebrand Uggla (fffmff) ca. 1640, men har som eiendom enda eldre historie.

Hovedhuset på Hammarsten herrgård. (foto Svenska Gårdar, 2012)

 

Denne artikkelen vil bli erstattet senere, og det vil bli satt inn mer tekst om herregården, livet på denne og hageanlegget.

 

 

Oversiktsbilde av Hammarsten herrgård i Grums. (foto Svenska Gårdar, 2012)

 

Den siste av Anna Sofias forfedre som innehadde eiendommen var hennes 2x tippoldefar, kaptein i flottan, brukspatron og godseier Carl Uggla (fffmf).

 

Kilde: Svenska gårdar. Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Gravendals järnbruk i Säfsnäs »

 

Järnbruket ble grunnlagt av Anna Sofias 2x tippoldefar, industrimannen og brukspatronen Hans Sebastian Grave (ffmmf).

 

Bilde

 

Kilde: wikipedia.se Les mer/Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Fredriksbergs järnbruk i Säfsnäs »

 

Järnbruket ble grunnlagt av Anna Sofias 2x tippoldefar, industrimannen og brukspatronen Hans Sebastian Grave (ffmmf). 

 

Bilde

 

Kilde: wikipedia.se Les mer/Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Annafors järnbruk i Säfsnäs »

 

Järnbruket ble grunnlagt av Anna Sofias 2x tippoldefar, industrimannen og brukspatronen Hans Sebastian Grave (ffmmf).

 

Bilde

 

Kilde: wikipedia.se Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Strömsdals masugn i Säfsnäs »

 

Smelteovnen ble grunnlagt av Anna Sofias 2x tippoldefar, industrimannen og brukspatronen Hans Sebastian Grave (ffmmf).

 

Bilde

 

Kilde: wikipedia.se Les mer/Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Ulriksbergs masugn i Säfsnäs »

 

Smelteovnen ble grunnlagt av Anna Sofias 2x tippoldefar, industrimannen og brukspatronen Hans Sebastian Grave (ffmmf).

 

Bilde

 

Kilde: wikipedia.se Les mer

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Strand Lilla »

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, kaptein Daniel Poignant (mfmff) eide gården. 

 

Kilde: xxxxxxx Les mer

 

(Geir Winnæss - Måned År)

 

 

Torsby herrgård og bruk »

 

Torsby herrgård byggdes i slutet av 1690-talet, då i ett plan vilken byggdes ut under 1820-talet i gustaviansk stil. Torsby bruk var ett av Värmlands största järnbruk.

Hovedbygningen på Torsby herrgård i dag. (foto Sveriges radio)

I och med en konkurs 1807 kom ett antal olika bruksägare att avlösa varandra. En av dessa tog också initiativ till den första skolan i Torsby för brukets barn. Efter bruksepoken har herrgården använts till skogsförvaltarebostad och kontor för olika skogsföretag. 1993 startade Torsby Finnkulturcentrum, en filial till Värmlands museum, sin verksamhet i huset.

Anna Sofias 2x tippoldefar Carl Gustaf Schröder (mfmmf) eide halve bruket.

 

Kilde: turistivarmland.se

 

(Geir Winnæss - August 2012)

 

 

Averstad xxxx »

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, friherre, fenrik og godseier Johan Gustaf Uggla till Averstad, Uggleberg, Sund og Ås (mmmff) varden siste av hennes forfedre som eide godset.

 

Bilde

 

Kilde: adelsvapen.com. Les mer

 

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

 

Uggleberg herrgård »

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, friherre, fenrik og godseier Johan Gustaf Uggla till Averstad, Uggleberg, Sund og Ås (mmmff) var den siste av hennes forfedre som eide godset.

 


Uggleberg herrgård (foto Bjørg Elin Holter)

 

Kilde: adelsvapen.com. Les mer

 

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

 

 

Sund xxxx »

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, friherre, fenrik og godseier Johan Gustaf Uggla till Averstad, Uggleberg, Sund og Ås (mmmff) var den siste av hennes forfedre som eide godset.


Bilde

 

Kilde: adelsvapen.com. Les mer

 

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

 

Ås xxx »

 

Anna Sofias 2x tippoldefar, friherre, fenrik og godseier Johan Gustaf Uggla till Averstad, Uggleberg, Sund og Ås (mmmff) var den siste av hennes forfedre som eide godset.


Bilde

 

Kilde: adelsvapen.com. Les mer

 

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

 

Körtingsberg herrgård »

 

Körtingsberg er en herregård i Viby sokn (Vretstorp) i Närke, og ligger på nordsiden av Vibysjön. I 1921 omfattet herregården 6 mtl med en areal av 751 hektar, hvorav 292 innmark. Körtingsberg tilhørte på 1600-talet blant annet slektene Bonde og De la Gardie, og i senere tid von Hofsten og Lilliehöök.

Anna Sofias 2x tippoldefar oberst og ridder Gustaf Gadde (mmmmmf) skrev seg til Körtingsberg.


Körtingsberg herrgård (wikipedia.se)

Kilde: wikipedia.se og adelsvapen.com

(Geir Winnæss - desember 2013)

 

 

St.Sibräcka »

 

St. Sibräcka, Tjörns Prestgård er lokalisert i Stenkyrka i hjertet av øya Tjörn i Bohuslen.

 

Anna Sofias 3xtippoldefar, prosten Michäel Christiani Koch (mfffff) i Stenkyrka, Klövdal og Valla församlingar bodde på gården frem til sin død i 1733.

 


Tjörns Prestgård (St. Sibräcka) før 1905 (klippan.hagmanstorp.com)

 

Kilde: tjsf.se og sibracka.se

 

(Geir Winnæss - August 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenterte eiendommer »

• Ströms säteri

• Säffle herrgård

• Bynsberg gård

• Älgå bruk og Åsebol gård

• Svaneholms herrgård og bruk

• Hammarsten herrgård

• Gravendals järnbruk i Säfsnäs

• Fredriksbergs järnbruk i Säfsnäs

• Annafors järnbruk i Säfsnäs

• Strömsdals masugn i Säfsnäs

• Ulriksbergs masugn i Säfsnäs

• Strand Lilla

• Torsby herrgård og bruk

• Averstad

• Uggleberg herrgård

• Sund

• Ås

• Körtingsberg herrgård

 

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 

Herregårder, säterier, slott, gods og bruk »

 

En herrgård var ursprungligen en stor gård som beboddes av en herre, det vill säga en adelsman. I dag används dock även begreppet för ett stort enfamiljshus byggt i samma stil som herrgårdens herrgårdshus, det hus som herren själv bodde i. Det ursprungliga begreppet började urvattnas under den tidiga industralismen på 1700-talet, då även ofrälse bruksägare eller brukspatroner började kallas herrar. När dessa byggde sig bostäder som liknade de egentliga herrgårdshusen började dessa kallas herrgårdar. Mindre herrgårdshus har ofta en planlösning av salstyp - en hall med ett rum på varje sida och innanför hallen salong, bibliotek och matsal i fil. På övervåningen ofta två rum, ett på varje sida om trapphallen. Ofta finns en veranda eller glasveranda, eventuellt med en annan veranda över. Ibland har herrgårdshuset en allé eller ett vårdträd på gårdsplanen och flyglar kan förekomma med vagnslider, snickarbod, stallplatser eller helt enkelt ett separat hus för köket. Köket placerades ofta där på grund av brandrisken. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

En sätesgård eller ett säteri (setegård på norsk) var en gård som under medeltiden eller 1500-talet bebotts av en frälseperson och innehaft "sätesfrihet", skattefrihet. Benämningen har använts sedan 1400-talet. Ett stort antal är kända från medeltida källor från och med 1200-talet, då ett världsligt frälse började framträda i Sverige. Efter adelsprivilegiernas och grundskatternas avskaffande har säterier i strikt juridisk mening upphört att existera men benämningen har börjat användas om äldre större lantgårdar i allmänhet, vanligen godtyckligt av ägarna själva och inte sällan av ekonomiska skäl (ofta som företagsnamn). Antalet sätesgårdar beräknas under senmedeltiden ha varit närmare 500 och vid 1500-talets mitt omkring 370. En medeltida sätesgård skilde sig oftast inte utseendemässigt från en mer välbärgad bondgård. Särskilt i Småland och Västergötland där det lågfrälse inslaget dominerade var sätesgårdarna tämligen enkelt byggda med vanliga knuttimrade trähus. Någon medeltida sätesgårdshuvudbyggnad av trä finns inte bevarad. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

Ett slott är en byggnad som ursprungligen byggdes av kungar och furstar när borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk. Slotten blev makt- och regeringscentrum efter medeltiden. De slott som byggdes fram till 1600-talet var ofta befästa, och tjänade bland annat som skydd mot fiender. Exempel på detta är de flesta vasaslott, som Gripsholm, Kalmar slott och Vadstena slott. Beteckningen slott kom också att användas när högadliga lät bygga mer ståndsmässiga byggnader på sina sätesgårdar. Med tiden kom också andra högreståndspersoner, till exempel bruksägare, att bygga slott. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

Ett gods är en större jordbruksegendom med centralt ledd drift av åtminstone delar av jorden. Från cirka 150 f.Kr. samlades i det romerska riket allt större arealer bondejord i storgods, latifundier, och drevs med slavar som arbetskraft. Storgodssystemet övertogs efter Romarrikets fall av germanerna, och under medeltiden spreds det över hela Europa. I Sverige kom de gods som beboddes av adelsmän att kallas säterier och de gods som tillhörde kronan kallades kungsgårdar. Ett gods blev dock inte säteri endast genom att bebos av en adelsman, det måste därtill ha förklarats/fastställts vara "välbyggt" efter syn och beslut av häradsrätten på orten. Privilegierna erhölls således endast om man bekostat ståndsmässig byggnation på gården. Ägaren till ett gods kallas numera för godsägare. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

Bruk avser ursprungligen verksamheter i Sverige som utvinner och förädlar råvaror. Ordet bruk betecknar en del av en gård (jordbruk) som brukas som en självständig enhet med produktion av jordbruksprodukter (spannmål och dylikt), men tidigare användes ordet också om enheter på gården som höll på med till exempel produktion av järnmalm (mineralutvinning och annat). Förädlingen däremot, såsom hammare och dylikt, fick bara sättas upp med kungligt (statligt) tillstånd. På samma sätt förhåll det sig med bergverk, hyttor var tillståndspliktiga. Många av bruken hade under 1800-talet ändrat sina produktionsmetoder så att de blev föregångare för ett industriellt tillverkningssätt. På 1890-talet organiserades många bruk om till aktiebolag men behöll ofta "bruk" som en del av namnet. Detta fick till följd att vi i dag ofta använder termen om dominerande industriföretag på mindre orter, så kallade brukssamhällen. Bruken har spelat en viktig roll i svensk historia bland annat som leverantörer av exportgods men även socialt genom den så kallade bruksmentaliteten. Brukspatron (vid tilltal: Patron, av lat. Patronus), var förr en benämning i Sverige för ägaren till ett bruk. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2011)

 

 

Lenker til herregårder, säterier, slott, gods og bruk »

 

• Estland. Les mer

 

 

Slott og herregårder »

 

Sverige

 

• Älgskogen herrgård. Les mer

• Apertin herrgård. Les mer

• Bergkvara slott. Les mer

• Bjälbo gård. Les mer

• Bondeska palatset (Rosenbad). Les mer

• Bondeska palatset (Stockholm). Les mer

• Brahehus. Les mer

• Bynsberg herrgård. Les mer

• Cruuska palatset. Les mer

• Djula. Les mer

• Ekholmen slott. Les mer

• Fiholm slott. Les mer

• Forstena. Les mer

• Gimmersta herrgård. Les mer

• Hässelby slott. Les mer

• Höjentorp. Les mer

• Hörningsholms slott. Les mer

• Jacobsdal (Ulriksdal). Les mer

• Kägleholm. Les mer

• Karlbergs slott. Les mer

• Läckö slott. Les mer

• Louis De Geers palats. Les mer

• Makalös (De la gardieska palatset). Les mer

• Mariedals slott. Les mer

• Mörby slott. Les mer

• Sävstaholms slott. Les mer

• Silvåkra gård. Les mer

• Stola herrgård. Les mer

• Svanholms herrgård. Les mer

• Svanå. Les mer

• Toftaholm. Les mer

• Torpa stenhus. Les mer

• Trystorp herrgård. Les mer

• Tureholms slott. Les mer

• Ulvåsa slott. Les mer

• Vapnö slott. Les mer

• Venngarns slott. Les mer

• Upplo herrgård. Les mer

• Vibyholms slott. Les mer

• Vinsarp stenhus. Les mer

• Visingsborg. Les mer

• Wredska palatset (De la gardieska huset). Les mer

• Åkerö slott. Les mer

 

Norge

 

• Borregaard Hovedgård. Les mer

• Mosseros. Les mer

• Rein kongsgård. Les mer

• Tanberg. Les mer

 

 

Danmark

 

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

 

Finland

 

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

 

 

Baltikum

 

• Arensburg (Kuressaare). Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

 

 

 

Festninger mm »

 

Anna Sofia sine  forfedre har vært stattholdere, høvedsmenn, kommandanter og guvernører på/for følgende festninger, byer mm.

 

• Älvsborg. Les mer

• Nya Sverige. Les mer

• Viborg. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

 

(Under konstruksjon)

 

 

Byer grunnlagt av forfedre »

 

• Stockholm (Birger jarl). Les mer

• Oslo (Harald Blåtann). Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

• xxx. Les mer

 

(Under konstruksjon)

 

 

Diverse »

 

• Örebro Gevärsfaktori. Les mer

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Eiendom - Under konstruksjon