Bildet under til venstre viser "Sten Sture d.y.:s död på Mälarens is 1520".  Maleri av Carl Gustaf Hellquist fra 1880. Regenten Sten Sture d.y. var regenten "Fru Kristina" sin ektefelle som begge var Anna Sofias 9x tippoldeforeldre. Les mer

 

von Krusenstiernas döttrar »

(basert på en artikkel av Gunnar Högborn, Ulricehamn)

På midsommarafton 1822 avled i Åmål riddaren och majoren Fredrik Vilhelm von Krusenstierna, född Gramén (Anna Sofias oldefar (mmf)). Han hade känt sig sjuklig och åkt från sin gård Säffle till den närbelägna staden för att dricka brunn. På Säffle gård satt nu hans änka, friherrinnan Eleonora Christina von Rajalin (Anna Sofias oldemor (mmm)) med fem minderåriga barn och havande med det sjätte, en dotter som föddes i februari påföljande år.

Det var ett ganska imponerande godskomplex majoren von Krusenstierna härskade över. Huvudgården Säffle och en del andra egendomar, 1/4 mantal Billerud frälse samt 1/6 mantal Smärsbol hade tillfallit honom genom giftet. Ytterligare jord hade han sedan förvärvat; N. Skane, 1 mantal frälse, N. Sunsa 1 mantal frälse, N. Borgene, 1 mantal frälse, Kråkerud, 1/3 mantal, S. Sunsa 1/2 mantal och i 1822 (dödsåret) köpte han Herrestad. Om nu ekonomin redan vid hans frånfälle var undergrävd är inte lätt att få någon klarhet i, förmodligen var den inte i bästa stånd, och hans änka saknade tydligen förutsättningar att göra något åt saken. Knappa tio år efter makens död tvangs hon avyttra sina egendomar och slog sig ned på en liten gård i Smärsbol, strax söder om Säffle, den enda som räddades undan vid försäljningen. Hennes tre söner hade vid det laget givit sig ut i världen. Mycket talar för att bättre lottade släktingar räckte dem hjälpande händer, och alla tre nådde goda positioner i samhället. Den äldste blev bruksägare, den följande kapten vid flottan och bruksförvaltare. Döttrarna vållade däremot sin mor större bekymmer, som den följande skildringen skall visa.

Den äldsta dottern Johanna Maria som var född 1806 gifte sig två år efter faderns död med sin kusin Baltzar Nils Adolf von Krusenstierna, som emellertid avled redan följande år. Tre år senare gifte hon om sig med löjtnant Carl Gustav Freidenfelt men det äktenskapet blev olyckligt och slutade med skilsmässa. I By sockens husförhörslängd åren 1831-36 har prästen antecknat för Johanna Maria, som då åter bodde hos sin mor i Smärsbol: ”Gift med en Freidenfeldt från vilken hon lärer vara skild, ehuru Pastor därom sacknar lagligt intyg”. Freidenfeldt avled 1846. I äktenskapen med sin kusin hade Johanna Maria en dotter, Charlotta Christina, född 1824 i Skattmora i Fröstad. I augusti 1836 flyttade mor och dotter till Stockholm. Johanna Maria dog i Strömstad 1884.

Näst äldsta dottern, Eleonora Wilhelmina (Anna Sofias mormor), bör emellertid ha varit den som vållat friherrinan von Rajalin de största bekymren. Hon var född 1809 och gifte sig första gången 19-årig med inspektøren på Säffle gård, Emanuel Christian Kock (Anna Sofias morfar). Hon hade då xx xxx xx xx Kock mögligen xxx far xxxx. Äktenskapet varade emellertid inte så länge, redan i början av april 1831 avled Emanuel, även han efterlämnande en havande hustru. Barnet, dottern Josephina Maria Fredrica (Anna Sofias mor (mfmm)), föddes den 28 september samma år. Modern var då tillfälligt bosatt i Lidköping, dit hon flyttat tre månader efter makens död. Anledningen till denna flytt är oklar, hennes släktrelationer tycks i varje fall inte ha inverkat. Lidköpingvistelsen blev också av kort varaktighet, redan nästa år var Eleonora Wilhelmina tillbaka i Värmland och finns skriven hos modern i Smärsbol tilsammans med dottern Josephina Maria Fredrica Kock. Emellertid måste hon tänka på sin försörjning och intet annat tycks ha återstått henne än att ta plats som piga. Det skedde hos bonden Sven Bryngelsson på en gård i Gunnarsbol, en grannby til Smärsbol. Här inledde hon ett förhållande med sonen på gården, Sven Svensson, och det vållade en del komplikationer. Sven var nämligen redan trolovad med Stina Nilsdotter i Karud och genom sin halvbroder Olof Svensson lät hon göra klart för prästen att hon förbjöd lysning mellan Sven Svensson och den adliga pigan. Det hela redde emellertid upp sig så småningom. I husförhörslängden finner vi antecknat att Stina Nilsdotter den 6 februari 1835 genom skriftlig överenskommelse avstått från sina anspråk på Sven Svensson och lämnat honom fri att utan hinder från hennes sida äkta annan person. Det var också på hög tid. På våren gifte sig Sven Svensson och Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna, och den 19 juli samma år föddes dottern Gustafva Eleonora.

År 1841 dog Sven Bryngelsson och sonen Sven övertog gården, Eleonora Wilhelmina Krusenstierna hade blivit bondhustru. Flera barn hade också tilkommit. Sonen Adolph Wilhelm föddes 1838 och dottern Carolina Lovisa 1840. År 1844 utökades barnskaran med sonen Gustaf Mauritz (Krusenstiernska förnamn går med förkärlek i arv vid namngivningen). Redan år 1849 dog emellertid Sven Svensson, 51 år gammal, och hans änka återvände än en gång med sina barn till Smärsbol, där modern fortfarande bodde. Dottern i första äktenskapet, Josefina Maria Fredrica Kock, hade redan under ett par år haft anställning som barnflicka hos major Carl Fredrik Uggla, den nye ägaren till Säffle gård. Som tjänesteflicka fick hon alltså vistas i den stora, vackra herrgårdsbyggnaden, där hennes mor lekt som barn, förmodligen uppassad av någon barnflicka! Hon arbetade sedan på gårdar i Botilsäter och Bro under några år, men 1854 återkom hon till Smärsbol, och därmed följde nya bekymmer för den redan hårt drabbade friherrinnan Rajalin. Det befanns nämligen att dotterdottern väntade barn. Den 29 september 1854 föddes dottern Beata Maria Eleonora (Anna Sofias søster) och på nyårsdagen 1855 vigdes Josephina Maria Fredrica Kock med fältjägaren vid Livkompaniet, skomakaren Nils August Carlsson (Anna Sofias far), dock först sedan denne inhämtat vederbörligt tillstånd av sin kompanichef, som seden var på den tiden. Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna gift Svensson, fick emellertid aldrig se sitt förstfödda barnbarn, hon hade då följt sin make i graven.

Friherrinnan von Rajalin hade ytterligare en dotter, Beata Fredrika, som redan nämnts född efter faderns död. Hon tycks ha varit sjuklig från barndomen, och under det hon vistades hos modern i Smärsbol uppbar hon tidvis fattighjälp av socknen. I början av 1840-talet flyttade hon till Stockholm för att söka lindring för sin sjukdom, men 1848 avled hon i Klara församling. Under sina sista år fick den av livet hårt prövade friherrinnan en fristad hos sonen Mauritz, som efter att ha arbetat som bruksförvaltare i Dalsland kunde förvärva Häljebodafors bruk i Eda socken i Värmland. Här avled Eleonora Christina von Rajalin den 2 januari 1862.

Fotografiet av hovedbygningen på Säffle herrgård er hentet fra hjemmesiden til AB Säffle anläggningsarbeten. Våpenskjoldene fra toppen den friherrlige ætten von Rajalin og von Krusenstierna er hentet fra adelsvapen.com.

(Barbro Gramén - Januar 2012)

 

Forfader 4. kvartal 2014 - Friherre Salomon von Otter »

Oldemor Anna Sofias 4x tippoldefar, friherre (baron) Salomon von Otter ble født i Örebro den 11. oktober 1647. Foreldrene var den nordtyske innvandreren og bedriftslederen Casten Otter og hustruen Christina Schemmelkorn. Han døde i Karlskrona 23. november 1732, 85 år gammel. Salomon Otter giftet seg 3. september 1682 med Barbara Schaeij, datteren til rådmannen i Arboga Peter Schaeij og hustruen Margaretha Heijdrath. De fikk seks barn, fire døtre og to sønner som med unntak av en sønn vokste opp. Datteren Anna Maria er oldemors formoder. Hun var gift med admiral og admiralsråd Gustaf Wilhelm von Gertten, og de fikk til sammen ni barn. To av deres døtre ble oldemors formødre. Salomon von Otter var svensk embetsmann, krigsråd, riksdagsmann og landshøvding i Blekinge. Han er kjent som svensk militærvesens store tallknuser, og ryddet opp i flåtens økonomi ved inngangen til Den store nordiske krigen. Han gjorde seg bemerket som en dyktig saksbehandler og feltkommisær i tidsrommet 1669 til 1680, og ble utnevnt til overkommisær ved Admiralitetet i 1693. I 1712 ble han utnevnt til krigsråd, i perioden 1713 til 1714 fungerte han som landshøvding, i 1714 ble Salomon von Otter direktør i Riddarhuset, og fra 1719 til 1729 var han landshøvding i Blekinge. Han ble adlet i 1691, og opphøyet til friherre i 1719. Det er grunn til å anta at han kan ha vært forespeilet grevelig status, da eiendeler er påført en grevelig krone. Salomon Otter la frem en plan for et eget finansverk i Admiralitetet, og ryddet opp i flåtens katastrofale økonomi slik at den ved hans fratreden både var likvid og hadde ytterligere 400.000,- sølvdaler i kassen.


Friherre Salomon von Otter (riksarkivet.se)

Etter studier i hjembyen Örebro og hos privatlærer gikk Salomon Otter i tjeneste i lensadministrasjonen. Med egne hender førte han alle landsböcker (regnskapsbøker) for Örebro len i tidsrommet 1662-65. Etter seks år ble han overført til Kammarkollegiet i Stockholm, datidens finansdepartement, hvor han innehadde en rekke ulike funksjoner. Erfaringen han opparbeidet der skulle bli meget nyttig i hans senere arbeid. På slutten av 1670-tallet var Otter feltbokholder ved armeen i Jemtland, og fulgte denne over fjellet og inn i Norge under Den skånske krig (Gyldenløvefeiden) i tidsrommet 1675-79. Etter utvalgsarbeid og utredning av klager mot kollegiet, returnerte han til tjeneste i Kammarkollegiet. Her viet von Otter seg hovedsakelig til utredningsarbeid, både Stockholm og provinsene. En annen oppgave i tidsrommet 1691-94 var en gjennomgang og avvikling av forretningene til sin venn og kollega Joel Griepenstierna som hadde opparbeidet seg en stor formue, men som senere falt i kongens unåde og gikk konkurs etter reduksjonen. Det for kronen gunstige utfallet ble en suksessfull og en meritterende periode.

 


Friherreslekten von Otter når sitt våpenskjold (adelsvapen.com)

 

Salomon Otter ble som en dyktig og erfaren finansbyråkrat ansatt i tjeneste ved Admiralitetet i Karlskrona i 1689. Hans viktigste oppgave ble å bringe orden i Admiralitetets prosedyrer og økonomi. I nært samarbeid med sin nærmeste foresatte  Magnus Lagercrantz utviklet han regler og instrukser for virksomheten på alle nivåer. Han presenterte disse i rådet for kong Karl XI som godkjente forslagene. Dette skal i henhold til hans selvbiografi vært den direkte foranledningen til at han ble adlet 18. april 1691. Han ble belønnet med 3.000,- riksdaler for jobben. Omorganiseringen av Admiralitetet var ikke sluttført, og Lagercrantz og von Otter fikk i oppdrag å se på organiseringen av økonomiforvaltningen. I mai 1692 presenterte de sine forslag for Kammarkollegiet. Dette ledet til at økonomiforvaltningsfunksjonen ble skilt ut fra Admiralitetet, og det ble etablert et eget verk, Amiralitetsstats- och kammarkontoret, flåtens finansielle ledelse, som startet sitt arbeid 1. juli så. Forbindelsen til Admiralitetet ble ivaretatt ved at kontoret ble underlagt admiralgeneralen og presidenten Hans Wachtmeister. Salomon von Otter fikk utvidet sin stab, og var året etter selvskreven til den ledige stillingen som overkommisær. Han overtok en betydelig arbeidsmengde, og organisasjon og prosesser var ennå ikke på plass samtidig som byggingen av fartøyer akselererte med lange kontrakter som resultat.  Det inngikk også i hans ansvar å reise til Vorpommern og gjøre avtaler om eiketømmer. Allerede som finansbyråkrat hadde von Otter tatt ansvar for Admiralitetets krigskasse, hvilket hadde medført god orden og en styrking av inntjeningen. Han deltok ofte i Admiralitetets møter, og var tilnærmet egenrådende i økonomiske spørsmål.

 


HMS Göta Lejon - linjeskip på 90 kanoner sjøsatt 1702 - flaggfartøy i Köge bukt i 1710 og ved Rügen i 1715 (tjelvar.se)

 

I 1697 ble det besluttet å øke antall utrustede fartøyer. For von Otter og Wachtmeister som allerede hadde et godt og nært samarbeid, innebar dette nye oppgaver. Disse ble ikke redusert ved utbruddet av Den store nordiske krigen i 1700 eller i de påfølgende årene, hvor von Otters organisasjonsevne og arbeidskapasitet ble satt på harde prøver. Av de hovedansvarlige for mobiliseringen, Salomon von Otter, Hans Wachtmeister og finansministeren Fabian Wrede, sies det at Salomon von Otter skal ha vært den største drivkraften. Han fikk hovedansvaret for at nye fartøyer ble utrustet hvert år, og at det fantes tilgjengelig transportfartøyer til troppene. Etter at russerne hadde inntatt Nöteborg i 1704, ble hvert år sendt en eskadre til Finskebukten, noe som ytterligere økte arbeidsbyrden han måtte påta seg. I begynnelsen av 1710 bad von Otter rådet om avskjed under henvisning til alder og helse, invalidiserende benbrudd. De økte utfordringene med å skaffe inntekter og den anstrengte stemningen i Admiralitetet skal også ha vært faktorer, men Wachtmeister avslo og påpekte at hele økonomiforvaltningen ville gå under dersom von Otter forlot tjenesten. Han ble vurdert som uerstattelig. Kong Karl XII valgte imidlertid å forflyttet ham til Kammarkollegiet og i 1712 til Krigsfinanskontoret.  

 

Salomon von Otter om svenska flottans ledning i juli 1711

P.S

Sålunda är tillståndet nu här wijd Ammiralitetet att hans Excell:e H. Ammiral Generalen fuller kommer hwar dagh på Wärfwet och i Collegio, men är doch eij af serdeles kraffter, Ammiralen Ankarstierna som för några åhr seedan blef rörd af Slagh, kan hwarken gå eller stå, han manquerar och mycket på sitt måhl och Språåk så att den som intet är waan att höra honom, omöijeligen kan förstået. Han låter lijkwäll hwar dagh bära sigh från sitt logemente i Collegio i een drag-stoohl af 4. man, har elliest tämmelig godh hälsa, kan wäll äta och sofwa och till förståndet fattas honom intet, han praetenderar att komma till Siöss medh om Flottan går uth. Ammiralen de Prou är dödelig illa Siuk, han har nu 3 weckor leegat till Sängs, des Siukdomb beståår af guhlsothen, Medici förklara att ingen restitution är att förwänta fast än medh Siukdommen kan dragas någre weckor uth. Dett är skada om honom  ty han förde med godh försichtigheet des commando.

Ammiralen Ruth är esom oftast Siukligh i sina been, och der hoos mycket timid i sina resolutioner. Af vice Ammiralerne äre Wattrang och Sparre hemma och Warnfelt wijdh Nyen. Detta är nu tillståndet wijdh commandowäsendet.

Hwadh Flottan eller Skeppen wijdkommer, så äre 14 st. uthlagde och på dee andras klargiöörande arbetas, dee uthlagde liggia wijdh Skantzarne medh eem tämmelig Stark Besättningh.

Enrolleringz Folcket och dett i Smålandh sampt på Öhland inqwarterade manskappet är ännu inte upbådat förr än dee öfrige Skeppen blifwa Klare, doch underhållas här dageligen till 4000 man på Skeppen och i Landh som temmeligen consumera den tillsammanbrachte Siöprovisionen.

Aff discourser förnimmer iagh att man detta åhret intet  wijdare lärer tentera än defensive här i hambnen sampt stadigdt Creutzande.

Nu i morgonstunden medan iagh detta skrifwer afsomnade H. Ammiralen de Prou i herranom, och lärer nu blifwa fächtande om Ammirals-tiensten. Der wijd tienar till een wählmeent underrättelsse att Staten intet har bestådt mehr än 2 Ammiraler förr än åhr 1700, som kom aff dett tillfället att när vice Ammiralen Rosenholm 1699 i Decemb. blef dödh som förestodh Equipagen och commenderade på Wärfwet blef samma förrättningh Sahl. Ammiralen Rosenfelt injungerad, och således een annan Ammiral i des ställe, aldenstundh den som commendera Holmen intet gåår till Siöss eller förer Flaga när Flottan gåår, dett meriterar att låta see i Ammiralitetz Staterne huru dett finnes upfördt seedan åhr 1685. Då skall man see sammanhanget, derföre enär een vice Ammiral har commenderat Wärfwet, så har dett heetat. /: som giör vice Holm Ammirals tienst : / Staterne lärer alt uthwijsa, Instructionen för den som Commenderar Wärfwet lyder sålunda nembl /: Instruction för Vice Holm Ammiralen som nu är eller hädan efter warder förordnadt :/

Dett är altså ett förseende i H. Claes Sparres Fullmacht att han skall wara Vice Ammiral wijdh Flottan och Holm Ammiral wijdh wärfwet, hwarföre och Wattrang i sessionerne tager företrädet.

Monne dett icke wara bäst, att låta Ammirals-beställningen efter de Prou stå så länge i vacance till thes deeras Excellencer skrifwa Hans Kongl. Maij:t till om sammanhanget? Iagh kan i wijdrigh händelse see jalousierne föruth.

Noter

·        Amiralgeneralen Hans Wachtmeister hade i början av 1711 vält med sin släde och i samband med detta drabbats av ett slaganfall.

·        Cornelius Ankarstierna begärde avsked i september 1712.

·        Jakob de Prou (1651-1711). Franskfödd sjöfficer som förlorat sin högra hand och bar en protes av stål. Tjänstgjorde på 1690-talet i de allierade flottorna. 1704 ledde han svenska flottans första angrepp på de nya ryska anläggningarna utanför Nevamynningen och sände efter detta ett profetiskt brev till Karl XII vari han varnade för en rysk sjömakts uppväxande. De Prou dog den 19 juli 1711, varför von Otters skrivelse måste härstamma från samma dag. (1)

·        Carl Ruuth (1662-1736). Hade studerat sjöväsendet under en vistelse i Holland och tjänstgjort på de allierades flotta 1691. Under 1690-talet gjorde han ett par konvojresor till Portugal. Gustaf Wattrang och Claes Sparre hade också gjort konvojresor under 1690-talet. Båda hade dessutom tjänstgjort i den holländska flottan.

·        De Prou avled den 19 juli 1711

·        Petter (Per) Rosenholm (1646-1699). Han hade under början av 1670-talet varit i engelsk tjänst och sedan deltagit i sjöstriderna under skånska kriget. Vice holmamiral 1688.

·        Werner von Rosenfeldt (1639-1710). Tjänstgjorde i holländska flottan på 1660-talet och deltog i sjöstriderna under skånska kriget. Gjorde stora insatser bland annat inom sjökarteväsendet. Rosenfeldt var också poet och författade diverse bröllops- och begravningsverser. Han ligger begraven i Kalmar domkyrka.

·         De stora förändringarna dröjde ännu ett drygt år. I ett brev från Bender, daterat 31/12 1712 meddelade Karl XII att de avgångna amiralerna Ankarstierna och Ruuth skull ersättas av Wattrang och Sparre. Samtidigt blev Erik Johan Lillie ny viceamiral och en rad nya schoutbynachter utnämndes, däribland den nyligen adlade holm-majoren Gustaf von Psilander. Betecknande för tidens postförbindelser är det faktum att fullmakterna anlände först i augusti 1713.

 

(1). I Amiralitetskollegiets historia, del II s. 129, not 11, sägs endast juni eller juli 1711. Allt är förstås avhängigt av att de Prous dödsdag verkligen var 19/7. 

 

Salomon von Otter var ofte tvunget til å inngripe i sin tidligere virksomhet, blant annet mens han i perioder ivaretok landshøvdingembetet i Karlskrona, men også flere ganger etter dette. På grunn av etterfølgeren J.E. Lagerbielkes dårlige forvaltning, ble Admiralitetsstats- og kammarkontoret i 1715 direkte underlagt Admiralitetet. I juli 1716 fikk von Otter i oppdrag å utarbeidet et forslag til hvordan den allerede fra 1711 vanstyrte økonomiforvaltningen kunne reorganiseres. Arbeidet førte til at kongen i juli 1717 gav ordre til å opprette en ny selvstendig myndighet, Admiralitetskommissariatet som skulle overta for Admiralitetsstats- og kammarkontoret. I januar så hadde det også blitt startet en undersøkelse av regnskapet. Det viste seg blant annet at det ikke hadde blitt opprettet en eneste hovedbok etter 1710, hvilket ledet til at Lagerbielke som forsøkte å legge skylden på von Otter ble avskjediget. von Otters forvaltning ble omtalt å ha fungert uten anmerkninger.

 

Etter at kongen falt ved Fredriksten, skjedde de nye endringer, og von Otter som da var nytilsatt som landshøvding, ble i september 1719 bedt om forslag til hvordan Admiralitetets økonomi kunne saneres. Dette sammen med en rapport fra riksrådet H.H. von Liewen til riksdagens hemmelige komité resulterte i komiteens krav om at flåtens økonomi måtte reorganiseres. I påvente av en avgjørelse i saken, fikk Salomon von Otter og rådgiver C. Sparre i september 1720 i oppdrag å ivareta administrasjon og regnskapsføring av midlene for eskadrene som skulle sendes ut i 1721. Oppdraget medførte at en kommisjon som allerede var i gang med å se på flåtens manglende ivaretakelse fra 1719 og 1720, fikk i oppdrag også å se på den økonomiske tilstanden. Det førte til at von Otter på anmodning fra Kammerkollegiet og Statskontoret høsten 1721 ble satt til å lede arbeidet. De ønsket å sikre seg hans inngående kunnskap og erfaring i alt som omhandlet flåtestyring og finanser. Undersøkelseskommisjonens arbeid førte til en ny omorganisering av økonomiforvaltningen, som ble enda mer uavhengig av Admiralitetet enn før, og et forslag til et omfattende nybyggingsprogram for flåten.

 


Familievåpenet (wikipedia.se)

 

Da von Otter returnerte til Krigskollegiet våren 1714 etter å ha fungert i guvernørembetet i Blekinge hadde han regnet med å få vie seg til kollegiets arbeidsoppgaver, men hans engasjement i flåterelaterte oppgaver forhindret dette.  Et enda mer tyngende og følsomt oppdrag ble medlemskapet i Upphandlingsdeputationen. Allerede et par måneder før Salomon von Otter ble formelt utnevnt i mai 1716 hadde H.H. von Goertz utpekt ham. Goertz hadde i et brev til Karl XII poengtert at von Otter hadde "'viele Kredit und grosses Vertrauen bei allén", spesielt blant forretningsmenn. Goertz la stor vekt på von Otter var en av rikets revisorer fordi deputasjonens kredittvurdering ville øke med en slik ledelse. Dette hadde tidligere brakte ham i konflikt med Goertz, som presset en uvillig riksbank for lån, og situasjonen som oppstod satt von Otter i en vanskelig dobbeltrolle. På grunn av hans krevende ekstraoppgaver mistet i praksis Krigskollegiet ett av sine dyktigste medlemmer. Deputasjon ble snart, i praksis, den "autoritet" som mottok og nektet riket inntekter eller utgifter, og fungerte som et slags generalkrigskommissariat. Deputasjonen og de gamle kollegiene kom snart på kollisjonskurs. Sannsynligvis fordi von Otter tilhørte deputasjonen, han ivaretok primært sjømilitære anliggende og var ofte i Karlskrona, klarte man å unngå fullstendig kaos i forholdet mellom denne og Admiralitetet. Etter kongens død ble deputasjon raskt avviklet. Kommisjonen som ble oppnevnt for å se på Goertz og hans virksomhet utsette selv medlemmene for en besværlig etterforskning, hvilket de synes å ha vært forberedt på. Salomon von Otters navn forekommer i imidlertid sjelden i denne forbindelse, da han hevdet at han at han mot sin vilje ble inntatt i deputasjon og kunne akkurat som andre henvise til sin underordnet stilling i forhold til den under kongen allenerådende Goertz.

 

Den 3. september 1732 feiret Barbara Schaeij og Salomon von Otter gullbryllup i nærvær av av 23 barn, barnebarn og barnebarns barn. Deres første sønn Salomon døde ved fødselen i 1683. Datteren Eva Christina som ble født året etter var først gift med admiralitetstøymester Johan Fredrik von Heinen, og senere med schoutbynacht Erland Scherna, adlad Hederstierna. Oldemors formoder Anna Maria ble født 20. mars 1786 og døde 17. juni 1754. Hun er begravet i Kristianopels kyrka. Den 17. desember 1707 giftet Anna Maria seg med den senere admiral og admiralsråd Gustaf Wilhelm von Gertten. Den neste datteren, Barbara ble født i 1688. Hun var gift med justitiarius Carl Rosenström. Datteren Petronella døde ved fødselen i 1690, mens sønnen og kansellirådet Salomon ble født i 1693. Han var gift med sin brors svigerinne  Johanna Christina Tham. Det yngste barnet, sønnen Carl ble født i 1696. Han ble generalmajor, og var gift første gang med grevinne Magdalena Sibilla Cronhielm af Flosta. Hun døde imidlertid i 1727, og på vei hjem fra bryllupet. Carl giftet seg to år senere med Catharina Tham.

 

Slektsledd

Forfader og -moder

7x tippoldeforeldre

Friherre Salomon von Otter Les mer gm Fru Barbara Schaeij

6x tippoldeforeldre

Friherrinne Anna Maria von Otter Les mer gm admiral og admiralsråd Gustaf Wilhelm von Gertten (KSO) Les mer

5x tippoldeforeldre

Fru Anna Maria von Gertten Les mer  gm admiral og admiralsråd Mauritz Adolf von Krusenstierna (RSO) Les mer

Fru Barbara Eleonora von Gertten Les mer gm landshøvding og viseadmiral, friherre Johan von Rajalin (KSO) Les mer

4x tippoldeforeldre

Fru Johanna Maria von Krusenstjerna Les mer gm oberst Nils Grameen (RSO)  Les mer

Godseier og major, friherre Johan Vilhelm von Rajalin Les mer gm friherrinne Maria Beata Uggla Les mer

3x tippoldeforeldre

Godseier, major Fredrik Vilhelm von Krusenstjerna (født Grameen) (RSO) Les mer

Friherrinne Eleonora Christina von Rajalin Les mer

Tipptippoldeforeldre

Fru Eleonora Vilhelmina von Krusenstjerna Les mer gm inspektør Emanuel Christian Koch

Tippoldeforeldre

Fru Josephina Maria Fredrika Koch gm feltjeger Nils August Karlsson

Oldemor

Restaurantør, fru Anna Sofia Gramén

 

Salomon von Otter utførte en betydelig innsats for den svenske flåtens finanser og organisasjonsstruktur i 1690-årene. Det førte til at den i krigen som fulgte kunne oppfylle sine oppgaver, herunder å støtte armeens operasjoner på en tilfredsstillende måte. Han fungerte i lang tid som en kontinuitet for kompetanse for flåtens finanser og utrustning. von Otter fremstår å ha vært en pådriver, men samtidig enkel å samarbeide, og skal dersom hans selvbiografi gir et riktig bilde ha hatt god sans for humor. I den siste delen av sitt liv var han halt. Dette var forårsaket av et beinbrudd under en reise i i 1702, hvor han måtte kaste seg ut av vognen da hestene løp ut. Salomon von Otter var kirkeråd i Stockholms storkyrka. I sin selvbiografi skriver han om hvordan han mottok et kall til dette vervet; «Då kunde jag inte annat än driva skämt om mig själv …. Mitt öde skall vara att bli så många slags råd, varför inte skogsråd? Men allra längst har jag varit sjöråd». I et brev fra 1716 skrev han følgende; «Om Gud unnar mig lifvet ännu i två månader, då träder jag i mitt 70:de ålders år och besitter roligt sinne, att jag i all min lifvstid aldrig ännu haft någon privat eller enskild träta, för hvilken jag varit stämd för någon rätt eller sjelv låtit stämma någon annan. Andra händelser och öden som mig äro hände, de äro många nog, och dels löjliga, hvilka tjena bättre att förtäljas vid ett glas vin, än släppa dem i en ostyrig penna.» Salomon von Otter skulle imidlertid bli 87 år.

 

Kilde: Svenskt biografiskt lexikon (Salomon Otter, von, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7861, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars-Olof Skoglund), hämtad 2014-10-23), adelsvapen.com, fredriknorberg.se, tjelvar.se, members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Marinhistoria/otter.htm og Lunds UB, De la Gardiska arkivet: Brev til Fabian Wrede, 

 

(Geir Winnæss - Desember 2014)  

 

 

Militær forfader 4. kvartal 2014 - Oberst Adolf Fredrik II von Krusenstierna »

Oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar oberst Adolf Fredrik II von Krusenstierna ble født i 1679  som sønn av den tysk-baltiske kapteinen Adolf Fredrik von Krusenstiern og hustruen, den baltiske adelskvinnen Johanna Catharina Taube. Adolf Fredrik II stupte i Slaget ved Pälkäne 6. november 1713 under Dens store nordiske krigen. Han startet sin militære karriere i den svenske flåten i 1699 som frivillig ved 3. admiralitetsregiment og grev Claes Sparres kompani. Året etter ble han arklimester, men senere samme å ble Adolf Fredrik konstabel og deretter underløytnant ved admiralitetet. Den store nordiske krigen brøt ut i 1700. Adolf Fredrik von Krusenstierna tjenestegjorde på linjeskipet Wrede, hvor han deltok i kryssingen av Øresund og senere samme år overføringen av karolinerhæren til Livland. I 1701 fikk han avskjed fra flåten.

Våpenskjold for von Krusenstjerna nr 460 (krusenstierna.se)

Han ble i 1701 utnevnt til kaptein ved oppsettingsbataljonen til Åbo lens infanteriregiment. De neste årene avanserte Adolf Fredrik først til major og deretter til oberstløytnant og sjef for oppsettingsbataljonen. Han deltok i Slaget ved Neva og Lybeckers mislykkede angrep på St. Petersburg. Oberstløytnant Adolf Fredrik II von Krusenstierna ble såret da han som første bataljonssjef krysset elven Neva, og angrep fienden 30. august 1708. I 1710 ble han utnevnt til oberstløytnant ved Åbo lens ordinære infanteriregiment, og førte kommandoen over de deler av regimentet som ikke var garnisonsavdeling i Riga. Allerede i 1708 hadde bataljonen som inngikk i general Adam Ludwig Lewenhaupt sitt russiske felttog og unnsetting av Karl XII og hovedarmeen lidd store tap. Restene av bataljonen gikk i russisk fangeskap etter Slaget ved Poltava. Bataljon som var garnisonsavdeling i Riga gikk på sin side i russisk krigsfangenskap i 1710. Adolf Fredrik II von Krusenstierna ble i november 1710 utnevnt til oberst og sjef for regimentet som ble en del av den finske armeen. Broren, kaptein Ewert Philip von Krusenstierna ble tatt til fange i Slaget ved Erastfer 9. januar 1702. Han var russisk krigsfange til 1722, og fikk ved hjemkomsten avskjed i nåde med oberstløytnants grad.


Kompanifane fra Åbo lens infanteriregiment (tacticus.nu)

Den 10. oktober 1711 ble han utnevnt til sjef for Viborgs lens infanteriregiment, men stupte under ledelse av regimentet høsten 1713. Slaget ved Pälkäne er interessant i den forstand at den svensk-finske hæren under ledelse av generalmajor Carl Gustaf Armfeldt hadde gått i forsvarsstilling ved elven Kostianvirta i et trangt eid som lå mellom de to store sjøene Pälkänevesi og Mallasvesi. Det var for øvrig generalløytnant Armfeldt som i 1717 ledet karolinerhærens tilbaketog og dødsmarsj over Tydalsfjellene. Generaladmiral Fjodor Apraksin innledet et frontalangrep over den mellomliggende elven for å binde finnene i forsvarsstilling, og foretok deretter en flankerende amfibieoperasjon for å slå finnene i ryggen. Finnene klarte imidlertid å blokkere flankeangrepet. Etter pågående russisk press, startet den finske fronten å rakne, og de måtte forlate linjen og falle tilbake. Mye av skylden for tapet er lagt på kavaleriet som ikke iverksatte et planlagt motangrep i tide. Dette resulterte i at russiske enheter støttet av artilleri tok seg over elven og fikk det finske forsvaret til å falle sammen.


Skisse av Slaget ved Pälkäne 6. oktober 1713. (wikipedia.de)

Adolf Fredrik II von Krusenstierna giftet seg i Reval (Tallinn) den 5. oktober 1706 med Johanna Sidoina Wrangel, datteren til godseieren Mauritz Wrangel, till Sag og Christina Vellingk. Sidoina ble døpt 8. juni 1683 og døde 12. januar 1714. De fikk fem barn, tre døtre Christina Johanna, Fredrika Sidonia og Anna Elisabet og to sønner, Mauritz Adolf og Philip Otto. Oldemors 2x tippoldefar er Mauritz Adolf som var eldste barn og født i 1707. Han ble admiral og admiralsråd. Da både Adolf Fredrik og Sidoina var døde og hennes andre sønn krigsfange, tok moren og enken Johanna Catharina Taube med seg barnebarna, og flyktet til Sverige.

Slaget ved Pälkäne. Les mer

Kilde: wikipedia.se, wikipedia.de, wikipedia.nn, tacticus.nu, krusenstierna.se, adelsvapen.com, Svenska adelns ättartavlor (1858-1864), Svenskt biografiskt handlelexicon (1906), Svenskt biografiskt lexicon og Poltava. Berättelsen om en armés undergång av Peter Englund (1988).

(Geir Winnæss – November 2014)

Fyrstelig formoder 4. kvartal 2014 - Dronning Petronella av Aragón »

Oldemor Anna Sofias 21x tippoldemor dronning Petronella av Aragón (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmmm) ble født i Huesca i kongeriket Aragón den 29. juni 1136, og døde i Barcelona i Catalonia den 15. oktober 1173, kun 37 år gammel. Hun skulle bli dronning av Aragón under helt spesielle omstendigheter, og ble født som prinsesse og datter av kong Ramiro II «munken» av Aragón og hertuginne Agnes av Akvitania. Faren, kong Ramiro var biskop av Barbastro-Roda da han arvet tronen etter sin barnløse bror, kong Alfonso I. Da Alfonso døde overlot han tronen til de tre militære ordnene. Hans siste vilje ble imidlertid ikke respektert. Aristokratiet i Navarra brøt ut av riket, valgte sin egen konge, og gjenopprettet sin uavhengighet. Adelen i Aragón valgte da å innsette Ramiro som konge på landets trone.


Dronning Petronella av Aragón, og greve Ramon Berenguer IV av Barcelona (wikipedia.no)

Ramiro fikk pavens tillatelse til å forlate klosteret og sine religiøse plikter, bestige tronen, gifte seg og produsere en arving. I 1135 giftet han seg med enken Agnes av Akvitania som allerede hadde vist at hun var fruktbar. Da deres første og eneste barn Petronella ble født i 1136, returnerte moren til hjemlandet Frankrike. Da Petronella kun var ett år gammel, den 11. august 1137 i Barbastro, forlovet faren henne bort til greve Ramon Berenguer IV av Barcelona (Catalonia), Ramon var 23 år eldre enn Petronella. Kong Ramon hadde før dette avvist et tilbud fra kong Alfonso VII av Castilla om ett ekteskap mellom dennes sønn Sancho og Petronella, herunder at hun fikk utdanning ved Castillas hoff. Først i 1479 skulle Spania bli et forent land da kong Ferdinand II av Aragón og dronning Isabella I av Castilla etablerte en personalunion. Sammenslutningen førte til den spanske inkvisisjonen og utdrivelsen av jødene i 1492.

I El Castellar den 13. november, overførte kong Ramiro sin autoritet til den kommende svigersønnen, abdiserte til fordel for Petronella som ble dronning, men beholdt kongetittelen og returnerte til klosterlivet. Ramon Berenguer styrte de facto riket med tittelen prinsregent av Aragón. Kongeriket og hertugdømmet ble forent i en konføderasjon, Aragons krone, et rike som skulle bli en stormakt og bestå helt frem til kongedømmet Spania ble dannet i 1479. I august 1151, da Petronella var fjorten år gammel, giftet hun seg med Ramon Berenguer i byen Lleida. Ekteskapet ble fullbyrdet da hun ble femten år gammel. Da hun var gravid med sitt første barn, den 4. april 1152, skrev Petronella en siste vilje som overførte riket til mannen i tilfelle hun ikke overleve svangerskapet. De to skulle imidlertid få fem barn; Peter (1152–57), Ramon Berenguer (1157–96), Peter (1158–81), oldemors formoder Dulce (1160–98) og Sancho (1161–1223). Da faren døde i 1157, ble hun den eneste monarken i Aragón.

Mannen Ramon Berenguer bar aldri tittelen konge, men var i praksis regent. Under hans styre, startet Aragón ferden mot en stormakt. Mens mannen oppholdt seg i Provence i året 1156 til 1157, hvor han fra 1144 hadde vært regent for den unge grev Ramon Berenguer II, oppholdt Petronella seg i Barcelona. Dokumenter viser at hun ferdes mellom Barcelona, Vilamajor og Sant Celoni som leder for rådet i mannens fravær. Da Ramon Berenguer dør i Italia i 1162 arver hun det velstående grevskapet Besalú og Val de Ribes på livstid. Hun får større politisk innflytelse, og søker nærmere kontakt med Henrik II av England som var en nabo til det spanske fastland gjennom sine franske besittelser. Hun evner å skape en fred med kongedømmet Navarra som skal vare i tretten år, men mangler nødvendig skolering og støtte fra adelen til nødvendig politisk innflytelse.

Den 18. juli 1164 abdiserer Petronella, og gir tronen til Aragón til sin eldste sønn som skifter navn til Alfonso av hensyn til Aragón. Den nest eldste sønnen Peter skifter navn til Ramon Berenguer. Alfonso II ble ble monark og konge over Aragón og Aragóns krone samt hertug av Barcelona. Overtakelsen avslutter dynastiet Jiménez sin tid på tronen. Denne går nå over til Huset Barcelona. Petronilla dør i Barcelona i oktober 1173, og blir begravet ved katedralen i Barcelona. Graven har imidlertid gått tapt.


Våpenskjold for kongeriket  Aragón (wikipedia.de)

Huset Barcelona utgikk på sverdlinjen i 1410, da kong Martin døde uten legitime etterkommere. Ved kompromisset i Caspe to år senere ble prins Fernando av Trastamara innsatt på tronen. Selv om Fernando i praksis overtok av politiske og militære grunner, var kandidaturet begrunnet i arv på spinnesiden. Og det var var Petronella som hadde etablert presedens. Fernando var den nærmeste slektningen til den avdøde kongen, men de var i slekt gjennom kvinner. Hans viktigste motstander, greve Jakob II av Urgell, var beslektet til kong Martin på sverdsiden, men lengre ute. I Catalonia kunne ikke kvinner arve tronen, men i Aragón var det ingen lovgivning om emnet. Begge steder finnes det kvinner som har videreført sin rett til sine sønner, den viktigste av disse er Petronella.

Det har foregått en debatt om Petronilla var den virkelige herskeren av Aragón. Enkelte har hevdet at Ramiro II gav Aragón til sin svigersønn og at Petronellas eksistens var sekundær. I henhold til Jerónimo de Zurita, fantes det en klausul i pakten med Ramon Berenguer som sa at dersom Petronella døde, ville Aragon gå videre til Ramon Berenguers barn i et fremtidig ekteskap. Det finnes imidlertid ikke nødvendig dokumentasjon til å kunne påstå dette, og kompromisset i Caspe bekreftet legitimiteten til kvinnelig arverekkefølge.

Kilde: wikipedia.se, wikipedia.en og wikipedia.de.

(Geir Winnæss - Desember 2014)

Forfader 3. kvartal 2014 - Prost Michäel Christiani Koch »

Prost over Älvsyssels kontrakt, Michaël Christiani Koch, oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mfffff) ble født 29. september 1661. Han døde 26. april 1733 i Sibräcka prästgård i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. I løpet av karrieren var huspredikant hos feltmarskalk Rutger von Ascheberg, kyrkoherde i 1687 og kontraktsprost  i 1714 og 1720 i Stenkyrka, Klövedal og Valla församlingar på Tjörn, Göteborgs stift og riksdagsmann. Michaël var sønn av borger og fremtredende handelsmann i Kungälv under dansketiden, Christen Koch som skal ha avstammet fra Livland og fru Anna Andersdotter som antas å ha tilhørt den norske adelsslekten Månesköld. Den norske slekten Månesköld skal ha tilknytning til den Hvitfeldske. Michaël Christiani Koch giftet seg i 1688 med frøken Ingeborg Holst, datteren til råd- og handelsmannen i Kungälv Jens Holst og fru Trina Hansdotter. Fru Ingeborg Holst var født 6. september 1670, og døde 6. desember 1747. Ingeborg og Michaël hadde eleve sønner og fire døtre. En av sønnene var Anna Sofias forfader,  kavalerioffiseren i Uddevalla, Rutger Michaelsson Koch. 


 Stenkyrka kyrka på Tjörn (wikipedia.se) 

Både pastor Koch og hustruen var ble involvert i et vrakrøveri som fant sted ved Herrön på Tjørn en stormfull høstnatt i 1720.

"Under en stormig höstnatt wid pass 1720 strandade wid Herrön i Klöfwedals socken ett skepp, som till en del war lastadt med åtskilliga konung Fredrik I:s tillhörigheter, dem han låtit hämta ifrån Hessen, och hwaribland det dyrbaraste war en liten wagga af guld, besatt med ädla stenar, den en Tysk furstinna ernat såsom, present sända drottning Ulrica Eleonora. Wid fartygets strandning mördade Tjörboarne besättningen och utplundrade lasten. Fartyget sjönk, så att ingen sedan fick weta hwart det tagit wägen. Dåwarande prosten på ön, Michael Koch, war äfwen medwetande om brottet, men förteg det, troligen af fruktan. Sjelf hade han erhållit utaf en fiskare en skönt arbetad spatserkäpp, hwilken tillhört den röfwade lasten. Denna käpp begagnade Koch sig af i Stockholm, då han kom dit upp såsom herredagsman. Händelsewis fick konung Fredrik en gång se käppen och igenkände den såsom sin, samt styrkte sin rätt dertill genom att wisa en för presten okänd gömma i densamma, hwaruti låg instucken en dukatrulle. Koch måste nu bekänna förhållandet med skeppets plundring, men undslapp med att blifwa förwisad riksdagen. Af hans berättelse inhämtades widare, att ofwannämnda guldwagga, hwilken lär warit en toilettsmöbel, fanns hos en bonde på gården Stordal. Till följe deraf sändes till Tjörn en truppafdelning för att arrestera wederbörande och framförallt att skaffa reda." Källa: berättelse av Axel Emanuel Holmberg.

En fortelling angir at hendelsen skal ha funnet sted Lucia-natten 1717. Skipet kom fra Hamburg, og var på vei til Stockholm. Lasten skal blant annet ha bestått av dyrbare eiendeler tilhørende daværende prins Fredrik av Hessen, den senere kong Fredrik I av Sverige som var gift med prinsesse Ulrika Eleonora, Karl IIs søster. Stormen skal ha vært den kraftigste i sin tid, hvilket er dokumentert i tallrike almanakker. Den skal blant annet ha medført store skader på hus i Göteborg. Jungfru Elisabet drev hjelpeløst inn mot kysten, og strandet til slutt ved Räbbehuvud på Härön. Besättningen skal ha forsvunnet sporløst, og fartøyet blitt slått til fillebiter mot svabergene. Da desembermorgenen kom var den lille viken innenfor Räbbehuvud fylt med vrakgods, og i stuene langs stranden skal gleden ha stått i taket. I lasten befant seg den tidligere nevnte gullvekten som skal ha vært en gave til prinsesse Ulrika Eleonora fra et tyskt fyrstehus. Gullvekten skal ha vært særdeles kostbar og besatt med edelstener. Øyboerne skal ha tatt grovt for seg av godene havariet medførte. En ransakingskommisjon skal ha blitt satt ned, og alle som hadde tilegnet seg verdier for mer enn 60 riksdaler fra vraket ble dømt til å miste livet gjenom halshugging på Karlsten festning i Marstrand. De dødsdømte ble imidlertid benådet, og ingen dødsdom ble derfor iverksatt.


Guldkryckan (pixabay.com)

I tillegg til å bli forvist fra riksdagen mister Michaël Christiani Koch i 1718 prosteembetet ved Tjörns pastorat. Det er antydet at utnevnelsen til prost skyldes morens gode avstamning og slektsforbindelser. Når han i 1720 anmoder om å få gjeninntre i prosteembetet får han det, men biskop Poppelman finner det betenkelig; «hälst han är angifven för det gods som vid Miören är bergat vordet.» Foran en kommisjon, som ble satt delvis i Sundby, delvis i Marstrand, delvis i Sibräcka, og hvor det finnes en protokoll i konsistoriets arkiv, måtte prosten redegjøre for det strandvrakgodset som ble funnet i hans hus. Ved rettegangen om strandvrakskjøpet i 1724 ble Koch imidlertid ikke dømt.  Hans hustru, sønnen Hans og en av døtrene som i henhold til vitner hadde kjøpt vrakgods ble kompromittert. Ved en brann i 1730 mistet Koch både sin viktigste eiendom og mest betydelige eiendeler. Sønnen Michael etterfulgte ham som prest, men ble på grunn av regelverket ikke utnevt til prost. Det vil si han ble titulær prost i 1737 for sine gode studier. Sønnen Nils ble brukspatron, og dennes sønnesønn Nils ble adlet von Koch till Blomsholm i Skee (von Koch nr 2244).

Kilder: adelsvapen.com, geni.com, berättelse av Axel Emanuel Holmberg, bohusgillet.se, tjsf.org og flashback.org.

Slektslinjen:

Slektsledd

Formoder/-fader

Ektefelle

6x tippoldefar

Huspredikant, kyrkoherde, kontraktsprost og riksdagsmann Michaël Christiani Koch (1661-1733) Les mer

Fru  Ingeborg Jönsdotter Holst (1670-1747)

5x tippoldefar

Kavalerioffiser Rutger Michaelsson Koch (ble far i 1725, 1726 og 1728)

Fru Judith Shortland (ble mor i 1725, 1726 og 1728)

4x tippoldefar

Bruksforvalter og brukseier Christian Rutgersson Koch (1726-1792)

Madam Anna Christina Robsahm (1739-1826)

3x tippoldefar

Bruksregnskapsfører Nils Christian Koch (1764-1813)

Madam Margareta Elisabeth Poignant (1761-1841)

Tipptippoldefar

Inspektør Emanuel Christian Koch (1795-1831)

Fru Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna (1809-1866) Les mer

Tippoldemor

Hustru Josephina Maria Fredrika Koch (1831-1904)

Feltjeger Nils August Carlsson (1832-1890)

Oldemor

Restaurantør Anna Sofia Gramén (1867-1950)

 

(Geir Winnæss - August 2014)

Militær forfader 3. kvartal 2014 - Sjørøverleder Arendt Stüke »

Ridderen Arendt Stüke, oldemor Anna Sofias 11x tippoldefar (fffmmmffmmmfmf) var sjørøverleder, og tilhørte den mechlenburgske lavadelen. Han var på 1390-tallet en av de fremste lederne av Vitaliebrødrene, et mechlenburgsk piratbroderskap som kjempet for å holde Albrekt III av Mechlenburg på den svenske tronen. Fienden var dronning Margrete av Danmark, Norge og Sverige. Piratene drev en logistikkrig mot vitale forsyninger, og angrep skipsfarten til og fra det svenske riket. Stüke var først involvert på mecklenburgsk, og deretter på dansk side i kampene i Nordsjøen og Østersjøen.


Statue av Klaus Störtebeker i Hamburg (kulturkarte.de)

Anna Sofias forfader stammet fra en schwerinsk adelsslekt. Denne var nevnt første gang i 1171, men er utdødd i det 15. århundre. Familiesetet var borgen Kützin ved Camin i nærheten av Wittenburg. Denne ble jevnet med jorden i 1379 under et krigstog hansabyen Lübeck gjennomførte mot såkalte aristokratiske fredsbrytere. I 1380 innehar han rollen som lederen for sjørøverne utenfor kysten av Livland. Stüke skal ha deltatt på mechlenburgsk side med å bringe inn forsyninger og soldater til Stockholm som var beleiret av danskene. Fra 1392 var han sammen med Nicholaus Milies de to topplederne.


Nyköpingshus (wikipedia.se)

Sammen med vitaliebrødrene Nicholaus Milies, Hartwig Seedorp, Klaus Blok, Martin von Preen og Schiffer Bulle tok han biskop Tord Gunnarsson i Strängnäs til fange da denne i 1392 var på vei til et forhandlingsmøte i Vordingborg med dronning Margrete. Fangen ble brakt til Stockholm, og overlevert til hertug Johann IV av Mechlenburg og sønnen Albrekt. Kidnappingen skal ha skjedd på oppdrag fra hertugen. I en melding fra Johann Stoltevoit til rådet i Reval (Tallinn) 3. mars 1394 ble blant annet navnet Arend Stüke nevnt. Han skal ha vært involvert i kapringen av en rekke livlandske fartøyer. Høsten 1395 kapret han fra sitt støttepunkt i den svenske skjærgården et skip fra skipsrederen Claus Oem i Riga. Landmesteren i Den tyske Orden i Livland forsøkte gjennom to fremtredende menn fra den pro-mechlenburgske opposisjonen i Sverige, Anna Sofias forfader Knut Bosson (Grip) og Jacob Deckenen å få frigitt skipet. Arend Stüke forsøkte å unngå megling gjennom Albrekt av Mechlenburg som oppholdt seg i Dorpat (Tartu) samtidig som han utleverte varene som tilhørte Boosson i Reval. Han ble således antatt å stå nært og være på parti med de to.


Østersjøstatene 1100-1400 (conficts.rem33.com)

I 1395 inngikk han i de mechlenburgske troppene på Gotland som dro til Stockholm. Dronning Margrete hadde satt Anna Sofias forfader, den hallandske ridderen Sven Sture som befalhaver på Gotland, men Sture skiftet side etter at kong Albrechts sønn Erik hadde angrepet øya. Da Erik døde året etter, gjorde enken Sofia han til høvedsmann på Gotland. Høvedsmann Sven Sture avtalte i 1396 med Arend Stüke at vitaliebrødrene kunne operere fritt ut fra Gotland mot levere fra seg halve byttet. Øya ble deretter piratenes base i Østersjøen. På grunn av Den tyske Ordens inngripen i 1398, ble Sven Sture og vitaliebrødrene tvunget til å forlate Gotland. De etablerte seg lenger inn i Bottenviken, hvor piratene hadde borger på begge sider, herunder på Korsholm i Österbotten, Faxeholm i Hälsingeland som ble Stükes base og Styresholm på en øy i Ångermanälven. Fra disse fortsatte de sin kaprervirksomhet. Samme år ble det innledet forhandlinger mellom dronning Margarethe og Sven Sture, og inngått en ett-årig fredsavtale mellom byene og Stüke. Dronningen benådet Sven Sture og Arendt Stüke mot at de overleverte borgene til henne. Året etter inngikk Stüke også et forlik med Hanseatene.  


Vadstena klosterkyrka (foto Bjørg Elin Holter)

Arend Stüke ble tildelt eiendommer i Sverige for sine tjenester for dronning Margrete. Stüke og hans sønner assimileres som svenske adelsmenn, Arend Stüke for Nyköpingshus i forlening og sønnene Henrik og Albrekt blir fogder. I et brev datert 17. januar 1416 til den livlandske ordensmesteren i Reval fremgår det at han er høvedsmann på Nyköpingshus. Vid utbrottet av Engelbrekts opprør innehas Nyköpings slott av hans sønn Albrekt og Ringstadaholm av sønnen Henrik. Anna Sofias formoder, datteren Birgitta ble inngiftet i den gamle svenske Ulfslekten. Arendt Stüke er gravlagt sammen med sønnen Albrekt under gravstein nr. 28 inne i Vadstena klosterkyrka.

Kilde: wikipedia.de, wikipedia.se, de.prosopographie.wikia.com og Nordisk familjebok/Uggleupplagan. 27. Stockholm-Nynäs järnväg - Syrsor / 535-536 (1918) 

Slektslinjen:

Slektsledd

Formoder/-fader

Ektefelle

14x tippoldefar

Leder for Vitaliebrødrene, høvedsmann på Nyköpinghus og lensherre Arend Stüke (død etter 1416) Les mer

Fru Metta (Mette) Knutsdotter (Lillie af Ökna) (død ca 1450)

13x tippoldemor

Fru Birgitta Arendsdotter Stüke (død før 1454)

Herredshøvding, væpner, ridder og riksråd Bengt Gotskalksson (Ulv) (død 1440)

12x tippoldefar

Høvedsmann på Stockholm slott, ridder og riksråd Arend Bengtsson (Ulv) (1415-ca. 1475)

Fru Hebla Albrektsdotter Bydelsbak (1424-1484)

11x tippoldemor

Fru Ebba Arendsdotter (Ulv) (død 1524)

Riksråd Nils Claesson (Stolaätten), till Stola (1470-1532)

10x tippoldemor

Fru Agneta Nilsdotter (Stolaätten) (1508-1546)

Herredshøvding, riksråd Göran Lindormsson (Forstenasläkten), till Bronäs (1509-1529) Les mer

9x tippoldemor

Fru Anna Göransdotter (Forstenasläkten) (ca. 1511-1591) Les mer

Lensherre og fogd i Dal Mauritz Olofsson Stake (1547-1566) Les mer

8x tippoldefar

Fogd i Dalsland Olof Mauritzson Stake (død 1621) Les mer

Fru Brita Gustafsdotter (Båt av Billa) (død etter 1621)

7x tippoldefar

Godseier, rittmester Gustaf Olofsson Stake (født før 1622-død mellom 1664 og 1679) Les mer

Elsa Magdalena Turesdotter (Silfversparre) (avdød) Les mer

6x tippoldemor

Fru Elsa Stake (død 1715) Les mer

Herredshøvding Johan Plenningsköld (ca. 1610-1684) Les mer

5x tippoldemor

Fru Elsa Catharina Plenningsköld (1674-1738) Les mer  

Godseier og brukspatron, admiralitetskaptein Carl Uggla, till Hammarsten (1655-1744) Les mer

4x tippoldemor

Fru Birgitta Elisabeth Uggla (1711-1803) Les mer

Lagmann, assessor og hovrettsråd i Göta hovrätt, Gudmund Erik Löwenhielm (1706-1759) Les mer

3x tippoldefar

Godseier, major Fredrik Löwenhielm (1750-1822) Les mer

Fru Hedvig Maria Hülphers (1767-1842)

Tipptippoldefar

Godseier, løytnant Carl Gustav Löwenhielm (1794-1857) Les mer

Tjenestepike Kajsa Nilsdotter (født 1811-avdød)

Tippoldefar

Feltjeger Nils August Carlsson (1832-1890)

Hustru Josephina Maria Fredrika Koch (1831-1904)

Oldemor

Restaurantør Anna Sofia Gramén (1867-1950)

 

 

(Geir Winnæss – August 2014)

Fyrstelig forfader 3. kvartal 2014 - Hertug Vilhelm IX av Akvitania »

Oldemor Anna Sofias 23x tippoldefar, hertug Vilhelm IX av Akvitania (1071-1126) (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmmmmf), også kalt for «den unge» eller «Trubaduren», tilhørte slekten Ramnulfidene eller Huset Poitiers. Dette var det franske dynastiet som hersket over grevskapet Poitou og hertugdømmet Akvitania. Vilhelm var hertug av Akvitania (Aquitaine) og Gascogne og greve av Poitou, en av lederne av korstoget i 1101, en elendig hærfører, den første kjente trubadur, det vil si en lyrisk poet som diktet på landsmålet, det oksitanske språket og en libertiner med forkjærlighet for andres ektefeller. Han var sønn av Vilhelm VIII av Akvitania og dennes tredje hustru Hildegarde av Burgund. Fødselen burde ha vært en god grunn til å feire ved hoffet i Akvitania, men kirken betraktet barnet i første omgang som illegitimt på grunn av farens tidligere skilsmisser og foreldrenes blodsslektskap. På bakgrunn av dette krevde kirken at Vilhelm VIII gjorde en pilegrimsreise til Roma kort etter sønnens fødsel for søke pavens godkjennelse av sitt tredje ekteskap og derav gjøre sin unge arving legitim.


Hertug Vilhelm IX av Akvitania (albacarma.com)

Da Vilhelm var femten år gammel døde faren, og han arvet hertugdømmet Akvitania. I 1089, giftet han seg med Irmgard, datteren til greve Fulko III av Anjou. Hun var vakker og velutdannet, men led av tunge humørsvingninger, og vinglet mellom lystig livlighet og tungsindig misnøye. Irmgard skal ha vært ei vrang kjeftesmelle som trakk seg tilbake til et kloster i raseri etter en krangel, og nektet å ha noe å gjøre med omverden inntil hun brått dukket opp ved hoffet igjen som om intet hadde skjedd. Denne oppførselen, i tillegg til at hun ikke ble gravid, fikk Vilhelm til slutt å sende henne tilbake til hennes far. I 1091 fikk han ekteskapet oppløst. I 1094 giftet han seg med Anna Sofias formoder Filippa av Toulouse, datter og arving til Vilhelm IV av Toulouse. Heller ikke dette ekteskapet skulle bli lykkelig, men de fikk to sønner og fem døtre, inkludert hans etterfølger, Vilhelm X av Akvitania. Hans andre sønn Raymond ble fyrste av fyrstedømmet Antiokia i Det hellige land. Hans datter Agnes, Anna Sofias formoder var først gift med Aimery V av Thouars og deretter med Anna Sofias forfader Ramiro II av Aragon, og etablerte dynastiske bånd mellom de to fyrstehusene.

I 1095 inviterte Vilhelm pave Urban II til å tilbringe julefeiringen ved sitt hoff. I løpet av jula overtalte imidlertid paven ham til «å ta korset», det vil si gi sin korsfarered og dra til Det hellige land. Vilhelm var imidlertid mer interessert i å utnytte fraværet til andre fyrster som var dratt på korstog, særlig Raymond IV av Toulouse, hans hustrus onkel, ved å kreve Toulouse. Sammen med sin hustru erobret han Toulouse uten et sverdslag i 1098, en handling som de ble truet med bannlysing for ettersom de dro fordel av en korsfarer, noe kirken betraktet som en helligbrøde. Delvis ut fra et ønske om å bedre forbindelsen til kirken og delvis ut fra et ønske å se verden, deltok Vilhelm på korstoget i 1101, en ekspedisjon som var inspirert av suksessen til det første korstoget i 1099. For å finansiere korstoget pantsatte han Toulouse tilbake til Bertrand av Toulouse, sønnen til Raymond IV, for en stor sum penger. Hustruen Filippa ble rasende over måten han behandlet hennes arv.


Forsiden av en bok om hertug Vilhelm IX av Akvitania (wikipedia.no)

Vilhelm kom til Det hellige land i 1101. Her kjempet han sammen med Welf II av Bayern. Det førte han først til Konstantinopel og deretter til Heracleia. Rullebladet som militær leder er ikke særlig imponerende. Han utkjempet hovedsakelig små trefninger i Anatolia, og ble som oftest beseiret. Hans likegyldighet førte til at han ved flere anledninger ble tatt i bakhold med store tap. I september 1101 ble hele hæren hans utslettet av seldsjukkene ved Heracleia i dagens Tyrkia. Vilhelm klarte selv med nød og neppe å unnslippe. I henhold til krønikeskribenten Orderic Vitalis nådde han fram til Antiokia ledsaget av kun seks overlevne. I 1102 returnerte han til Frankrike.

I 1103 støttet Vilhelm sin tidligere svigerfar grev Fulko IV av Anjou, kalt «Bråkmakeren», i tvisten denne hadde med sin sønn Gotfred Martell. Dette var mislykket da far og sønn ble gjenforent. Vilhelm måtte oppgi en rekke av sine borger i Saintonge, men fikk disse tilbake da han tok greven til fange i 1107. Da nevøen Bertrand av Toulouse falt i Det hellige land i 1112, fornyet Vilhelm sitt krav på Toulouse. I 1113 tok han byen for andre gang. Han kunne denne gangen med støtte fra Bernhard Attons IV av Beziers, greve Centulle av Bigorre, Pons av Montpezat og innbyggerne av Toulouse, innbyggerne stormet selv byens slott Chateau-Narbonnais, holde byen frem til 1123.

Vilhelm hadde som sin far og mange andre magnater på denne tiden et skrøpelig og skjørt forhold til kirken. Han ble bannlyst to ganger, første gang i 1114 for en påstått krenkelse eller overtredelse av kirkens skatteprivilegier. Hans svar på dette var å kreve syndsforlatelse fra Pierre, biskopen av Poitiers. Da biskopen var klar til offentlig å utrope bannlysing truet hertug Vilhelm ham med sverdet, sverget på å drepe ham om han ikke ga ham syndsforlatelse. Biskopen lot som han gikk med på dette, og da hertugen lettet slapp ham fullførte biskopen lesningen av bannlysningen før han bøyde seg og tilbød hertugen sin nakke. I henhold til samtidens skribenter skal Vilhelm ha nølt et øyeblikk for han stakk sverdet i skjeden og sa: «Jeg elsker deg ikke nok til å sende deg til paradiset!»

Vilhelm ble bannlyst for andre gang da han «bortrøvet» vicomtesse Dangereuse de L' Isle Bouchard (1079–1153), hustru av hans vasall Aimery I av Châtellerault. Fruen synes å ha vært et villig «offer» i denne hendelsen. Vilhelm installerte henne i Maubergeonnetårnet i sin festning i Poitiers, noe som ga henne tilnavnet La Maubergeonne, og i henhold til den engelske krønikeskribenten og historikeren William av Malmesbury skal han også ha fått malt hennes bilde på sitt skjold.

Da hustruen Filippa kom tilbake til Poitiers fra Toulouse ble hun rasende over å oppdage en rivaliserende kvinne som levde i hennes palass. Hun appellerte til sin venner ved hoffet og til kirken, men ingen adel våget å støtte henne mot deres føydale overherre. Pavens skallede legat Giraud klagde til Vilhelm og krevde at han leverte Dangereuse tilbake til hennes ektemann. Hertugen svarte da at «Krøller vil vokse på din skalle før jeg skiller meg fra henne!»

Ydmyk valgte Filippa i 1116 å trekke seg tilbake til Fontevraud-klosteret hvor hun ironisk nok ble venner med Ermengarde av Anjou, Vilhelms første hustru. I klosteret skal hun hatt mange samtaler eller brevvekslinger med grevinne Adela av Blois, som var i konstant kontakt med Fontevraud fra Marcigney-klosteret. Filippa skal uansett ikke ha blitt lenge ved klosteret da nedtegnelser viser at hun døde den 28. november 1118.

Forholdet mellom hertugen og hans eldste sønn Vilhelm X ble også anstrengt, skjønt det er usannsynlig at han noen gang begynte på et opprør som varte i syv år som den engelske presten og krønikeskribenten Ralph de Diceto har påstått, kun for å bli tatt til fange av sin far. Andre nedtegnelser motsier likefrem at noe opprør noen gang skjedde. Ralph påsto at opprøret begynte i 1113, men på den tiden var unge Vilhelm kun 13 år og farens amorøse eventyr med Dangereuse hadde ennå ikke startet. Far og sønn ble uansett forsont da sønnen i 1121ble gift med Aenor de Châtellerault, datteren til Dangereuse med hennes lovlige ektemann.


Kong Vilhelm IX av Akvitania i en sangbok fra det 13-århundre (cdiscount.com)

Vilhelm ble tatt inn i kirken igjen en gang rundt 1120 etter å ha kommet med innrømmelser. Imidlertid ble han etter 1118 konfrontert med sin første hustru Ermengarde. Da Filippa døde skal Ermengarde ha stormet ned fra Fontevraud og til hoffet i Poitou og krevde å bli reinstallert som hertuginne av Aquitaine, muligens et forsøk på hevne den dårlige behandlingen av Filippa. I oktober 1119 dukket hun brått opp for kirkerådet i Reims som ble holdt av pave Calixtus II, og krevde at paven bannlyste Vilhelm IX, forviste Dangereuse fra hertugdømmets palass og gjeninnsatte henne på hennes rettmessige posisjon. Paven avslo å hjelpe henne, men hun fortsatte å skaffe Vilhelm bråk og vanskeligheter i årene etter, og sørget indirekte for at han deltok i Reconquista, gjenerobringen av Spania fra maurerne.

Mellom 1120 og 1123 slo Vilhelm sine styrker sammen med hæren til kongedømmene i Castilla og León. De franske soldatene fra Akvitania kjempet side ved side ved spanjolene i et forsøk på å ta Córdoba. I løpet av hans tid i Spania fikk Vilhelm IX et vase av bergkrystall av en muslimsk alliert som han senere trolovet til sønnedatter Eleanora av Akvitania, et forhold som det aldri ble noe av. Vasen har antagelig sin opprinnelse fra Sasanide-dynastiets Persia på 600-tallet. I 1122 tapte han kontrollen over Toulouse, Filippas medgift, til Alfonso Jordan, sønn og arving av Raymond IV, som hadde tatt Toulouse etter at Vilhelm IV døde. Han gjorde ikke noe forsøk på å kreve det tilbake, og døde den 10. februar 1126, 56 år gammel, etter en kort sykdom.

Vilhelm IXs største arv til historien er ikke som kriger, men som poet. For Vilhelm IX var diktningen et tidsfordriv, ikke hans viktigste oppgave. Det sies at; «Den fortrolighet som denne poeten har vist med sin kunst, og av visse antydninger i hans dikt, viser at han var ikke den eneste trubaduren i sin tid, men det kan bli trygt antatt at han ikke hadde noen forgjenger i denne kunsten, da ingen antyder til noen tidligere trubadur er blitt funnet noe sted.». En anonym vida fra 1200-tallet husker ham noe overdrevet som:

«Greven av Poitiers var en av de mest høviske menn i verden og en av de største forførere av kvinner. Han var en fremragende ridder, liberal i hans jag etter kvinner, og en fremragende komponist og sanger av sanger. Han reiste mye rundt i verden og forførte kvinner.»

Orderic Vitalis referer til Vilhelm IX som en som komponerte sanger (ca. 1102) da han kom tilbake fra korstog i 1101. Disse sangene kan således være de første «korstogssanger». Han var uansett den første kjente trubadur, eller lyriske poet som benyttet det romanske morsmålet kalt provencalsk eller oksitansk. Elleve av hans sanger har blitt bevart for ettertiden. De er alle tilskrevet ham under hans tittel som greve av Poitou (lo coms de Peitieus). Emnene varierer og omhandler seksualitet, kjærlighet, kvinner, hans egen seksuelle manndom og føydal politikk. Hans oppriktighet, vidd og livlighet skapte skandale og vant samtidig beundring. Han var blant de første romanske morsmålspoeter i middelalderen, en av grunnleggerne av en tradisjon som skulle ende med Dante, Petrarca og Villon. Ezra Pound nevner ham i sitt dikt Canto VIII:

And Poictiers, you know, Guillaume Poictiers,
had brought the song up out of Spain
with the singers and viels...

Blant de elleve sanger som er bevart kan en del vanskelig bli sett på som eksempler på trubadurdiktning da deres uttalte seksuelle grovhet antyder heller en inspirasjon fra eldre populære sanger enn av de kyske idealene om høviskhet. Nå er han ikke alene om det. Den norske kong Sverre var 50 år senere en dyktig skald. Også han lagde noe poesi med et klart seksuelt uttrykk. Vilhelm har etterlatt fire kjærlighetssanger som sjarmerende enkle og ærlige. Disse uttrykker en langt mindre konvensjonell og kunstferdig følelse enn som vanligvis finnes i trubadurdiktning. Andre av hans vers er enigma eller nonsensvers, en form for poesi som var populære blant trubadurer, benyttet for å uttrykke det drømmeaktige og et forvirret sinn som er frambrakt av heit kjærlighet. Det er uklart hvem han adresserte sine sanger til, men noen synes å være rettet til viss grevinne Amalberge, som var hans elskerinne for en tid. De elleve sangene var:

1.     Companho, farai un vers qu'er covinen (Comrades, I shall write a fitting poem)

2.     Compagno, non puesc mudar qu'eo no m'effrei (Comrades, I don't know where to turn without being upset)

3.     Companho, tant ai agutz d'avols conres (Comrades, I have had so many bad receptions)

4.     Farai un vers de dreit nien (I'll write a verse about nothing at all)

5.     Farai un vers, pos mi sonelh (I'll write a verse, since I'm dozing off)

6.     Ben vuelh que sapchon li pluzor (I would well like most people to know)

7.     Pos vezem de novel florir (Since we see, again, blossoming)

8.     Farai chansoneta nueva (I shall write a new little song)

9.     Molt jauzions mi prenc en amar (Very happily, I begin to love)

10.   Ab la douzor del temps novel (For the sweetness of springtime)

11.   Pos de chantar m'es pres talenz (Since I feel like singing)

Vilhelm IX var en mann som synes å ha elsket en god skandale, og som uten tvil hadde glede av å sjokkere sine tilhøre. Han skrev også en sang om å grunnlegge et kloster på hans land hvor nonnene ville bli håndplukket blant de vakreste kvinnene i området, eller avhengig av hvordan det oversettes, fra de beste horene. Mens dette bekrefter Vilhelms amorøse karakter er det også en spøk om botsklostre for prostituerte som ble grunnlagt av den karismatiske predikant Robert av Arbrissel. Faktisk ga Vilhelm IX store donasjoner til kirken, kanskje for å få pavens velvilje. Han hadde også palasset til grevene av Poitou, senere også fremmet av hans etterkommer Eleanora av Akvitania, dronning av England, og har overlevd i Poitiers som «Justispalasset i Poitiers» (Palais de justice de Poitiers) til den dag i dag.

En av Vilhelms dikt, muligens skrevet første gangen han ble bannlyst, da det antyder at hans sønn fortsatt var mindreårig, er delvis en grubling om dødelighet: «Pos de chantar m'es pres talenz» («Ettersom jeg har ønsket å synge, jeg vil skrive et vers for hvor jeg vil sørge»). Det konkluderer:

Jeg har gitt opp alt jeg har elsket mest:

Ridderskap og stolthet;

Og ettersom det gleder Gud, jeg aksepter det hele,

At Han må holde meg ved seg.

Jeg pålegger mine venner, ved min død,

Kom alle og vise meg stor ære,

Siden jeg har hatt fryd og glede

Fjern og nær, og i min bopel,

Således gir jeg opp fryd og glede,

Og ekorn og grå og sobelskinn.

Kilde: wikipedia.no, wikipedia.de og wikipedia.en.

Slektslinjen:

Slektsledd

Forfader/-moder

Partner

26x tippoldefar

Hertug Wilhelm IX av Akvitania og Gascogne (1071-1126). Les mer

Grevedatter Filippa Maud av Toulouse (ca. 1073-1118). Les mer

25x tippoldemor

Hertugdatter Agnes av Akvitania (1110-1159). Les mer

Biskop, kong Ramiro II av Aragon (1075-1157). Les mer

24x tippoldemor

Dronning Petronella av Aragon (1136-1173). Les mer

Greve Ramon Berenguer IV av Barcelona (ca. 1113-1162). Les mer

23x tippoldemor

Prinsesse Dulce av Aragon (1160-1198). Les mer

Kong Sancho I av Portugal (1154-1212). Les mer

22x tippoldemor

Prinsesse Berengária av Portugal (1197-1221). Les mer 

Kong Valdemar II Sejr av Danmark (1170-1241). Les mer

21x tippoldefar

Kong Erik 4 Plovpenning av Danmark (1216-1250). Les mer

Hertugdatter Judith "Jutta" av Sachsen (ca. 1223-1267). Les mer

20x tippoldemor

Prinsesse Ingeborg (Ingebjørg) Eriksdatter av Danmark (ca. 1244-1287). Les mer

Kong Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge (1238-1280). Les mer

19x tippoldefar

Kong Håkon V Magnusson Hålegg av Norge (1270-1319). Les mer

Frille Gro Sigurdsdatter (senere abbedisse)

18x tippoldemor

Kongsdatter Agnes Håkonsdatter av Norge (1290-1319). Les mer

Syslemann og ridder, norsk baron Havtore Jonsson til Sudreim og Borregård (1275-1320). Les mer/Les mer/Les mer

17x tippoldefar

Norsk riksråd og opprørsleder, norsk baron Jon Hafthoresson til Borregård (død 1395). Les mer/Les mer

Fru Birgitta Knutsdotter (lejon) (Torgils Knutssons ätt). Les mer

16x tippoldefar

Svensk riksråd, herredshøvding og høvedsmann, ridder Ulf Jonsson (Roos af Ervalla) (1369-ca. 1415). Les mer

Fru Margareta (Märtha) Pedersdotter (Bonde) (ca. 1352-ca. 1415). Les mer

15x tippoldefar

Svensk riksråd og feltkommandant, ridder Peder Ulvsson (Roos av Ervalla) (1375-1442).

Fru Gjertrud Sigurdsdatter (Bolt) (ca. 1378-1438).

14x tippoldefar

Herredshøvding, ridder Ulf Pettersson (Roos af Ervalla) (død etter 1479). Les mer

Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte) (1420-1469).

13x tippoldefar

Ridder Jöns Ulfsson (Roos af Ervalla) (1458-1505). Les mer

Fru Ingeborg Laurensdatter (Tott) (ca. 1474-1529) Les mer

12x tippoldemor

Fru Brita Jönsdotter (Roos af Ervalla) (født-ca. 1580) Les mer

Svensk riksråd og herredshøvding, ridder Måns Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala) (1493-1529). Les mer/Les mer

11x tippoldemor

Grevinne Ebba Månsdotter Lilliehöök af Kolbäck (1529-1609) Les mer/Les mer

Svensk riksråd, friherre (baron), senere greve Sten Eriksson Leijonhufvud (1518-1568). Les mer

10x tippoldemor

Grevinne Brita Stensdotter Leijonhufvud (1567-1611) Les mer

Svensk riksdrots, Svea Hovrätts förste president, greve Magnus Pedersson Brahe (1564-1633). Les mer

9x tippoldemor

Hoffdame, godseier, brukseier, entrepenør og bygrunnlegger, grevinne Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674) Les mer

Svensk riksmarskalk, generalguvernør i Livland og fältmarskalk, greve Jacob Pontesson De la Gardie (1583-1652). Les mer

8x tippoldemor

Grevinne Ebba Margaretha Jacobsdatter De la Gardie (1638-1696) Les mer

Svensk riksråd, general, landshøvding, rikstøymester, diplomat, ambassadør og fredslegat, svensk friherre (baron) og fransk greve Peder Larsson Sparre (1628-1692). Les mer/Les mer

7x tippoldemor

Fransk grevinne og svensk friherrinne (baronesse) Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre (ca. 1670-1715) Les mer

Landshøvding, ridder Carl Conradsson Falkenberg av Trystorp (1644-1697). Les mer/Les mer

6x tippoldemor

Fru Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp (1684-1741) Les mer

Kommandant, regimentsjef og oberst, ridder Gustaf Gustafsson Gadde (1680- 1738). Les mer

5x tippoldemor

Fru Ebba Christina Gadde (1718-1781) Les mer

Fenrik og godseier, friherre (baron) Johan Gustaf Uggla (1709-1786). Les mer

4x tippoldemor

Friherrinne (baronesse) Maria Beata Uggla (1743-1812) Les mer

Major og godseier, friherre (baron) Johan Wilhelm von Rajalin (1755-1817). Les mer

3x tippoldemor

Friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin (1784-1862) Les mer

Major i orlogsflåten og godseier, ridder Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (født Gramén) (1768- 1822). Les mer

Tipptippoldemor

Fru Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna (1809-1866) Les mer

Inspektør Emanuel Christian Koch (1795-1831).

tippoldemor

Hustru Josephina Maria Fredrika Koch (1831-1904)

Svensk feltjeger Nils August Carlsson(1832-1890)

Oldemor

Restaurantør Anna Sofia Gramén (1867-1950)

 

(Geir Winnæss – August 2014)

Formoder 2. kvartal 2014 - Tjenestepike Kajsa Nilsdotter »

Oldemor Anna Sofias farmor Kajsa Nilsdotter (fm) ble født den 13. januar 1811 i Gillberga i Värmland som datter av husmannen Nils Nilsson og hustruen Katarina Olsdotter. I 1829 flyttet Kajsa til Ström säteri i Kila, hvor hun arbeidet som tjenestepike. Godseieren er den som skal bli Anna Sofias farfar, den 44 år gamle tidligere løytnanten, Carl Gustaf Löwenhjelm (ff). Han er født på Bynsberg gård i Bro sokn, og var militær før han tok avskjed i 1824 og overtok Ström etter sin far Fredrik Löwenhjelm som har gått bort to år tidligere. Carl Gustaf har en forkjærlighet for tjenestepikene, og i løpet av tiden på gården gjør han tre unge kvinner gravide. han påtar seg farskapet for fire av barna. Den første er Stina Jonasdotter. Carl Gustaf får to barn med henne, Gustava Carlsdotter, født 1817, og Jonas Carlsson Blom, født 1821. Stina flytter senere til Nästerudskogen i Bro sokn, som på den tiden var i Löwenhjelms eie, mens Gustava og Jonas blir boende på Ström.

I 1827 skjer det store endringer på Ström. Carl Gustafs mor Hedvig Maria Hülphers flytter til Åmål sammen med to ugifte døtre. Når Hedvig Maria flytter tar hun med seg Carl Gustafs uekte datter, Gustava Carlsdotter, som har rukket å bli ti år. Gustava blir hos sin farmor og tanter i ti år, men flytter i 1837 til Foss i Bohuslän. Carl Gustaf og sønnen Jonas er alene igjen på Ström, og året etter, 1828 kommer til å bli et tragisk år. Året før har han startet et forhold med en ny pike på gården, Maria Nilsdotter, og også hun har blitt med barn. Den 21. mai 1827 føder hun en datter som hun dreper. En uke senere hentes den ulykkelige Maria av Kronobetjäningen, og i oktober dømmes hun til 22 dagers fengsel på vann og brød, åpen kirkeplikt (hun må sitte i skammekroken utenfor Kila kirke til allmenn skue), to år i tukthus og 32 daler til Kila kirke. I henhold til datidens holdninger må ikke barnefaren stå til ansvar, spesielt ikke om han er en standsperson. Men hendelsen kan neppe ha passert ubemerket.  

I 1832 får Carl Gustaf Löwenhjelm igjen et barn med en av tjenestepikene. Denne gangen er det med Anna Sofias farmor Kajsa Nilsdotter, fra Närbyn i Gillberga. Den 25. juni 1832 fødes Anna Sofias far, Nils August Carlsson (1832-1890). To år senere, i 1834 reiser Kajsa til Åmål hvor hun føder enda ett av Löwenhielms uekte barn, Leander Gustaf Carlsson. Hvorvidt «svigermor» Hedvig Maria har noe med at hun reiser til nettopp Åmål for å føde er uklart. Anna Sofias forfader Nils August settes samtidig bort (inhyses) på nabogården Bänterud. Fem år senere, i 1839, returnerer imidlertid både 7 år gamle Nils August og 5 år gamle Leander Gustaf til Ström. I husförhörslängdene blir etter hvert guttene plassert rett under sin biologiske far. I 1845 selger Carl Gustaf Löwenhjelm Ström. Han flytter først til Vidön i Karlstad, men senere videre til Stockholm, hvor han har to barnløse ekteskap før han dør i 29. mai 1857. Den 13 år gamle Nils August og broren, 11 år gamle Leander Gustaf settes bort (inhyses) på torpet Bjurkärn, en husmannsplass lengst oppe i Ströms skogsmark.

Kajsa har imidlertid giftet seg 18. april 1838 med bonden og enkemannen Johannes Olsson på gården Stora Backa. Dit hadde hun flyttet som tjenestepike i 1836. Kajsa og Johannes får fem barn; Carl Fredrik, 1838, Anders, 1841, Sofia 1843, Britta Stina, 1847 og Carolina, 1850. I 1851 dør Kajsas ektemann Johannes Olsson. Kajsa blir boende igjen med to døtre og en sønn. I tillegg dukker de to sønnene Nils August og Leander Gustaf opp hos enken og hennes nye familie på Stora Backa. I 1852 flytter imidlertid Kajsa fra Stora Backa. Nils August flytter også, muligens til Återslöp. Han flytter senere til sin eldre halvbror Jonas Carlsson i Smärsbol. Leander Gustaf flytter også, til Gunnarsbol og Återslöp.

I 1856 gifter feltjeger nr. 95 i Värmlands regiment Nils August Carlsson seg med Josephina Maria Fredrika Kock och bosätter sig hos henne i Smärsbol. Kajsas sønn, halvbroren Carl Fredrik Johannesson flytter inn hos Nils og Josephina, og Kajsa flytter til By socken sammen med de to døtrene på 9 og 13 år. Det betyr i praksis at hun har flyttet inn mot Säffle, hvor Säffle kanal ble åpnet i 1837. Kajsa har nok vært på jakt etter arbeid for å kunne underholde seg selv og sine døtre. Hvordan livet til Kajsa var på dette tidspunktet, hvordan det utviklet seg videre, og når hun gikk bort er fremdeles ukjent. Det vil kanskje bli kjent senere.

 

Kilder: adelsvapen.com, husförhörslängd, Claes Åkerblom, Barbro Gramén og skrift fra Södra Kilas hembygdsförening,

(Geir Winnæss - Mai 2014)

 

Militær forfader 2. kvartal 2014 - Major og godseier Fredrik Vilhelm von Krusenstjerna (RSO) »

Oldemor Anna Sofias oldefar major Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (RSO) (mmf), født Gramén og adlet og adoptert von Krusenstjerna i 1805, ble født i Karlskrona 3. januar 1768. Foreldrene var marineoffiseren, oberst Nils Gramén (RSO) og hans hustru Johanna Maria von Krusenstjerna. Faren var sønn av arklimester Petter Gramén og hustruen Ingrid Bokelund. Moren var datter av viseadmiralen Mauritz Adolf von Krusenstierna (RSO) og admiralsdatteren Anna Maria von Gertten. Fredrik Wilhelm ble kadett i 1776, kun åtte år gammel. Tre år senere, i 1779, ble han tatt opp som kadett i admiralitetskorpset. Han ble utnevnt til fenrik ved admiralitetet 3. juni 1781, løytnant 17. juli 1788, kaptein 26. februar 1793, major i Armeen 17. april 1796, major i orlogsflåten i 1803 og igjen 9. november 1808. Han ble da beordret som sjef for et båtsmannskompani. I 1812, ble han innvilget avskjed. Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna deltok sjøoperasjonene i kong Gustav IIIs russiske krig, og ble utnevnt til Ridder av Kungliga Svärdsorden (RSO) 17. juli 1788 for svært heltemodig innsats under Slaget ved Hogland.


Våpenskjold von Krusenstierna nr. 460 (adelsvapen.com)

Den 5. mai 1805 giftet han seg i Säffle i By sokn i Värmland med sin kusine, friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin. Hun var født 30. mars 1784 som datter av major friherre (baron) Johan Wilhelm von Rajalin (RSO) og friherrinnen Maria Beata Uggla. De nygifte bosatte seg på gården Norra Skane, men flyttet til Säffle herrgård da svigerfaren døde. Fredrik Wilhelm og Eleonora Christina fikk barna Johanna Maria, Johan Wilhelm, vår formoder Eleonora Wilhelmina, Mauritz, Adolf Sebastian, Nils Vilhelm Alexander og Beata Fredrika. Vår forfader døde i Åmål 23. juni 1822, antagelig av et hjerteinfarkt. Han hadde kjent seg dårlig, og hadde reist til Åmål som den gang var nærmeste by for å drikke helsebringende brønnvann. På Säffle gård satt enken, friherrinnen Eleonora Christina von Rajalin igjen med fem mindreårige barn og gravid med det sjette, en datter som ble født i februar året etter.


Norra Skane (skordefestvnas.se)

Det var et imponerende godskompleks major von Krusenstjerna hersket over. Hovedgården Säffle og 1/4 mantal Billerud frälsegods og 1/6 mantal Smärsbol hadde tilfalt ham gjennom ekteskapet. Ytterligere jord hadde han senere ervervet; Norra Skane 1 mantal frälse, Norra Sunsa 1 mantal frälse, Norra Borgene 1 mantal frälse, Kråkerud 1/3 mantal, Söndra Sunsa 1/2 mantal og i 1822, samma året som han døde, kjøpte han Herrestad. Det er uklart om økonomien allerede ved hans bortfall var undergravet. Den var antagelig ikke sunn, og hans enke manglet tydeligvis evnen til å gjøre noe med det. Knappe ti år etter Fredrik Wilhelms død var hun tvunget til å avhende sine eiendommer. Hun slo seg ned på en liten gård i Smärsbol, like nord for Säffle, den eneste eiendommen hun hadde evnet å beholde. Bedre ble det ikke at hun hadde kausjonert for 1200 riksdaler for sin avdøde svigersønn, løytnanten Baltzar Nils Adolf von Krusenstjerna, og i 1834 ble dømt til å betale disse. Sønnene hadde på dette tidspunktet gitt seg ut i verden, og husforhörslängd viser at det var de som eide Smärsbol. Mye taler for at slektninger med bedre økonomi rakk dem en hjelpende hånd, og alle fikk etter hvert gode posisjoner i samfunnet. Den eldste ble brukseier, den neste kaptein i orlogsflåten og den yngste bruksforvalter. Døtrene skulle imidlertid volde sin mor store bekymringer.


Kart over kolonien svensk St. Barthélemy (wikipedia.se)

Den 14. mars 1797 tilskriver vår forfader kongen, kong Gustav IV Adolf, og anmoder om opprykk til major i orlogsflåten. Han benytter anledningen til å klage på at han er forbigått, at han fremdeles kjenner smertene fra skadene fra krigen og at han har dårlig råd. Brevet inneholder hans CV, og gir god innsikt i grads- og tjenestebakgrunn. I 1780 ble den tolv år gamle kadetten Fredrik Wilhelm Gramén beordret om bord i linjeskipet Prins Fredrik Adolf på 62 kanoner som opererte i Nordsjøen. Året etter tjenestegjorde tretten år gamle fenrik Gramén på linjeskipet Gustav III på 70 kanoner som opererte i Nordsjøen. I 1783 tjenestegjorde han på fregatten Postiljon på 22 kanoner. Samme år bestod han offiserseksamen.


HMS Konung Gustav III. (Jacob Hägg. wikipedia.se)  

I 1784 og 85 tjenestegjorde han på fregatten Sprengtporten på 12 kanoner. Det var det første svenske fartøyet som besøkte kolonien svensk St. Barthélemy etter besittelsen. Hensikten med reisen var å besette øya, herunder eskortere øyas første guvernør og hans stab. Guvernøren var friherre Salomon Mauritz von Rajalin, Fredrik Wilhelm Graméns fremtidige hustru sin onkel. Han ble senere landshøvding og admiral. Skipssjef var den senere generaladmiralen Johan Puke. Etter å ha gått ut fra Göteborg 4. desember 1784 møtte de sterk vind, grov sjø og kulde samt startet å ta inn vann. Det ble derfor nødvendig å anløpe Portsmouth for reparasjoner. Den påtroppende guvernøren utnyttet anledningen til å reise til London for å få mer informasjon om St. Barthélemy som Sverige hadde få kunnskaper om. Først i januar 1785 forlot HMS Sprengtporten Portsmouth, og møtte igjen uvær. Den 15. februar anløper hun Fort Royal, Martinique. På veien videre er fregatten innom Saint Pierre for å bunkre vann, Guadeloupe og Sint Eustatius før hun ankommer St. Barthélemy 6. mars 1785. Hun returnerer 4. juli 1785, og er innom Vinga før hun anløper Stockholm 9. august 1785.


Ridderkors Sverdorden innført 1748 (wikipedia.se)

I 1787 ble fenrik Fredrik Wilhelm Gramén beordret om bord på linjeskipet dronning Sofia Magdalena på 68 kanoner, hvor han deltok på tokt i Nordsjøen og til Holland. Året etter ble han beordret om bord på linjeskipet Försiktigheten på 62 kanoner, hvor han den 17. juli deltok i Slaget ved Hogland, fikk opprykk til løytnant og mottok Svärdordenen. I 1789 tjenestegjorde han på linjeskipet Prins Karl på 68 kanoner, hvor han deltok i Slaget ved Ölands södra udde 26. juli. Året etter, i 1790 var han tilbake på linjeskipet Försiktigheten, og deltok i Sjøslaget ved Reval 13. mai, Sjøslaget ved Kronstadt 3.-4. juni og Viborgska gatloppet 3. juli 1790.


HMS Försiktigheten. (Jacob Hägg. wikipedia.se)  

I 1793 og 1794 tjenestegjorde kaptein Fredrik Wilhelm Gramén på linjeskipet Tapperheten på 64 kanoner på konvoifart i Middelhavet. Fartøyet var flaggskip for den svenske eskadren på tre fartøyer som bestod av linjeskipet Tapperheten, fregatten Eurydice på 40 kanoner og kutterbriggen Dragon på 20. Sjef for eskadren og på Tapperheten var oberst friherre Magnus Palmqvist, mens kaptein greve Baltzar Bogislav von Platen og kaptein Carl Ullner var sjefer på henholdsvis Eurydice og Dragon. Greve von Platen bygde senere både Säffle og Göta kanal, og det er visstnok det eneste gode som kan sies om ham. Det er grunn til å tro at Fredrik Wilhelm var nestkommanderende på Tapperheten. Eskadrens oppdrag var å eskortere en konvoi med svenske handelsfartøy til vest- og søreuropeiske havner for deretter å beskytte svenske fartøyer i Gibraltar og Middelhavet. Eskorteringen og oppholdet i Middelhavet omfatter også fordekte møter med den landsforviste og dødsdømte greve Gustaf Mauritz Armfeldt i Napoli. Hvorvidt vår forfader var kjent med alt som fant sted er uklart.


Säffle herrgård (nwt.se)

I 1795 tjenestegjorde Fredrik Wilhelm på fregatten Galatea på 40 kanoner som opererte i Nordsjøen. Året etter ble han overført til hæren. Det var han særdeles lite fornøyd med. Vår forfaders karriere i hæren er fremdeles ikke avdekket, men i 1805 både gifter han seg rikt og blir adlet inn i sin mors familie. Det synes som om alle økonomiske sorger skulle være slukket. Men det var de selvfølgelig ikke.

Kilder: svenske adelns ättetavlor, adelsvapen.com, VärmlandsAnor 1999:4, VärmlandsAnor 2000:3, Fredrik Vilhelm Graméns skriv til kongen datert 14. mars 1797 og wikipedia.se.

(Geir Winnæss - April 2014)

 

Fredrik Vilhelm Graméns brev til kongen »

Stormägtigske Aller Nådigste Konung

Eders Kongelige Maijestet

 

Den mildhet Nåd och Rättvisa varmed Eders Majestät omfattar alla Sina trogne Tjenste Män och befrämjar varje redlig Undersåtes enskilda väl, i den mån förtjänst och Nådigast stadgad ordning det kan medgiva, lämnar mig gladaste förhoppningar att icke förgäves inför Eders Maij:ts tron bönfalla om Nådig upprättelse för oskyldigt iråkat lidande.

 

Av underdånigst bifogade tjänsteförteckning, värdes Eders Maij:t Allernådigst inhämta, såväl min tjänstetid, som de förrättningar mig under densamma varit anbefallda, att de oförvitligen, till förmäns nöje och ändamålens vinnande blivit verkställde därom vågar jag underdånigast åberopa mig De Befälhavares vittnesbörd under vars lydno jag stått.

 

Med möda liv och blod ospart att så före som under och efter Kriget tjena min Kung och mitt Fosterland. Med erhållen blessyr under 1788 Års för Svenska Flaggan så hedrande sjöslag, av vilken jag ännu esom oftast känner smärtande följder, hade jag trott mig förtjäna lika Nådig uppmuntran och belöning, med vad en del mine öfrige Camerader tillfallit. Det oaktat, blev jag vid krigets slut icke allenast förbigången av då till Capitainer befordrade Lieutenanterne Kjöhrling, Baron Kurz, G.Klint, Johannes Pettersson, G.K. Ekholm, vilka alla stodo efter mig på lieutenants rullan, utan ävenoch vid År 1793 allmänna befordran av lieutenanterna L.G. Silfversvärd, F. Allers, Baron G. Flemming, F.G. Huppenfeldt, vilka änskönt varande yngre lieutenanter erhölle en dags äldre capitainefullmakt än den varmed jag vid samma tillfälle i Nåder blev hugnad.

 

Sedan jag förledet År varit lycklig att inför Eders Maj:ts dåvarande Höga Förmyndare, Regenten, Hans Kunglig Höghet Hertig Carl i underdånighet få föredraga detta mitt lidande, hugnades jag med Nådigt löfte om upprättelse, och benådades kort därefter med fullmakt att vara Major i Armeen; men då denna Nådiga befordran, såsom ingen gemenskap ägande varken med mitt yrke eller med den Corps inom vilken jag tjänar, icke medförde ringaste förmån, icke återförde mig till den tour jag inom Amiralitetet tillförne haft, ännu mindre ersatte vad jag genom yngre Cameraders befordran framför mig under snart förflutne sju år förlorat, så vågar jag hos Eders Majestät i djupaste underdånighet bönfalla om Nådig transport ifrån Armeen till Major vid Amiralitetet, vilket bleve en Nådebevisning med vilken jag vore hulpen.

 

Aller Nådigste Konung! För den tid jag uti Eders Majest. Höga tjänst uppoffrat, för det blod jag till Fäderneslandets försvar låtit oförskräckt rinna, njuter jag, sedan skatt och bevillning blivit afdragne, cirka  sjuttiofem Riksdaler (??) årligt underhåll; blott för att kunna leva, måste jag sålunda anlita Wänners hjälp, åsamka mig skuld, som bliver allt mer och mer betydlig, och lämnar mig en bekymmersam utsikt för framtiden, så samt icke Eders Majestät aller Nådigst täckes, med bifall till  vad jag i underdånighet anhållit, öppna den enda utväg till min framtida bärgning.

 

Under tryggaste förhoppning att Eders Majestät med Nåd och Mildhet behjärtar vad jag här aller underdånigst vågat anföra, framlever jag med djupaste Underdånigste Vördnad, Nit och trohet till  dödsstunden.

 

Stormäktigste Aller Nådigste Konung

Eder Kunglige Majestäts

 

 

Aller underdånigste och

tropliktigaste tjänare

F.W. Grameen

 

Aller Underdånigste Tjänste Förteckning för Undertecknade Major

 

Gjorda tjänster

År 1776   Antagen som Cadett vid Andra Wolontair Regementet och Contre Amiralen Grubbes Compagnie

År 1779   Antagen som Cadett vid Kongl Amiralitetets Cadette Corpsen

År 1780   Comenderad på Örlogs Skeppet Prints Fredrick Adolph som med flottan gjorde kryssning åt Nordsjön

År 1781   Comenderad på Örlogs Skeppet Konung Gustaf den III under expedition åt Nordsjön

År 1783   Comenderad på Örlogs Fregatten Postillion, samma År stod Officers Examina

År 1784 och 85. Comenderad på Örlogs Fregatten Sprengporten åt Svenska Westindiska Öen S:t Bartholomeij

År 1787   Comenderad på Örlogs Skeppet Sophia Magdalena under Expedition åt Holland (?) och Nordsjön

År 1788   Comenderad på Örlogs Skeppet Försigtigheten, bevistade Bataillen vid Hogland den 17 julii emot Keyserlig Ryska flottan

År 1789   Comenderad på Örlogs Skeppet Prins Carlbevistadt Bataillen vid Ölands Södra Udde den 26 Julii

År 1790   Comenderad på Örlogs Skeppet Försigtigheten bevistat Bataillerne vid Revell, Cronstad och Wiborg

År 1793 och 1794. Comenderad på Örlogs Skeppet Tapperheten under Convoy Expedition åt Medelhafvet

År 1795   Comenderad på Örlogsfregattan Galathie under Expedition åt Nordsjön

 

 

Den 3:e Juni År 1781.Undfick Kongl Maij:ts nådiga fullmakt att vara Fendrieck vid Kongl. Amiralitetet

 

Den 17 julii År 1788. Undfick Kongl Maij:ts nådiga fullmakt att vara Lieutenant vid Kongl. Amiralitetet

 

Den 26 februari År 1793. Unfick Kongl Maij:ts nådiga fullmakt att vara Capitain

 

År 1796. Undfick Kongl Maij:ts nådiga fullmakt att vara Major

 

År 1788 den 17 julii utnämnd till Riddare af Kongl Swärds Orden

 

Stockholm den 14:e Martsij 1797

F.W. Grameen


(Barbro Gramén - Mai 2014)

Fyrstelig forfader 1. kvartal 2014 - Keiser av Spania, kong Ferdinand I av León og Castilla »

Oldemor Anna Sofias 24x tippoldefar Ferdinand I (ca. 1015-1065) den Store (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmffmff) var greve, senere konge av Castilla og konge av León. Han var i tenårene da onkelen, greve García Sánchez av Castilla ble myrdet av en gruppe eksilkastiljanske adelsmenn da han gikk inn i kirken av Johanneskirken i León for å gifte seg med Sancha, søsteren til kong Bermudo III. Som føydalherre innsatte kong Sancho III av Navarra sønnen Ferdinand han hadde med avdøde dronning Muniadonna av Castilla. Selv om Sancho ble ansett som hersker frem til sin død, var Ferdinand den utpekte til å arve riket. Ferdinand skal også ha vært den første som ble kronet til keiser av Spania (1056), og hans arvinger videreførte denne tradisjonen. 


Ferdinand I den store av Castilla og León

Ferdinand skal ha vært innehaver av den hellige gral.  Den befinner seg i basilikaen San Isidoro i León, nord i Spania. Og der har den vært i tusen år. Ifølge arabiske dokumenter fra middelalderen ble begeret stjålet fra Jerusalem av muslimer som ga det til det kristne samfunnet i Egypt. Noen århundrer senere, rundt år 1050, ble det sendt som en gave til Kong Fernando I av Castilla som takk for hjelp under en hungersnød. Det er da det opprinnelige begeret ble utsmykket med overdådige dekorasjoner.

I tråd med sin fars siste vilje underkastet han seg sin bror, kong García Sánchez III av Navarra. Ferdinand innførte Navarrese-Jiménez-dynastiet i Vest-Spania, og hans reise til de fremste av de kristne herskerne av halvøya skiftet fokus av makt og kultur vestover etter mer enn ett århundre med nedgang i León. Likevel, den interne konsolideringen av León-Castilla under Ferdinand er en historie som gjenstår å bli undersøkt og skrevet.


Den hellige gral (wikipedia.en)

Sancho III arrangerte ekteskap for Ferdinand med Sancha av León i 1032. Landskapet mellom elvene Cea og Pisuerga fulgte med til Castilla som medgift. Etter farens død fortsatte Ferdinand å herske i grevskapet Castilla. I en tvist over den tidligere nevnte medgiften, beseiret og drepte han sin svoger, kong Bermudo III av León i Slaget ved Tamaron i 1037. Ferdinand tok da over León gjennom sin kone, og kronet og salvet seg til konge av riket. I 1054 beseiret han sin eldre bror García i Slaget ved Atapuerca, og reduserte Navarre til en vasallstat under sin unge nevø, Sancho García IV.

I henhold til Historia silense, invaderte Ferdinand det muslimske emiratet Zaragoza ved å rykke gjennom den østre delen av Duerodalen og høylandet rundt Soria. Han inntok fortene San Estaban de Gormaz, Berlanga og Vadorray, og rykket deretter gjennom Santiuste, Huermeces og Santamara frem til den romerske veien mellom Toledo og Zaragoza. Kampanjens positive utfall var mulig fordi emiren av Zaragoza, Ahmed al-Muqtadir var opptatt med å angripe det muslimske emiratet Tortosa og forsvare sin nordøstre grense mot Anna Sofias forfedre kong Ramiro I av Aragon og greve Raymond Berengar I av Barcelona. Emiren som inntil da hadde betalt skatt til Sancho IV av Navarra, underkastet seg Ferdinand og aksepterte å betale skatt til ham. Dette var trolig ment å være en midlertidig ordning, men han evnet å tiltvinge seg skatten frem til sin død.


Al-Andalus 1031 (filaha.org)

Da trusselen fra al-Muqtadir var fjernet, dreide Ferdinand oppmerksomheten mot Yahya ibn Ismail al-Mamun, emiren av Toledo. Det er mulig at Ferdinand allerede pleiet nær kontakt med den kristne minoritetsadministrasjonen i Toledo, kanskje var han beskytteren av det mozarabiske samfunnet. I 1058, ble den siste mozarabiske biskopen, Pascual, innviet i León. I 1062, invaderte Ferdinand den østre delen av al-Mamuns emirat, inntok Talamanca og beleiret Alcalá de Henares. Etter å ha sett landet sitt bli plyndret, aksepterte al-Mamun å betale skatt, og Ferdinand trakk seg ut.

I 1063, og ved å benytte seg av sine nye skatteinntekter, iverksatte Ferdinand større raid eller razziar inn i emiratene Sevilla og Badajoz. Sevilla, og muligens også Badajoz betalte løsepenger for at Ferdinand skulle trekke seg tilbake. Angrepet var muligens også gjennomført for fjerne Badajoz som trussel mot beleiringen av Coimbra det påfølgende året. 


"Harvest of grain and grapes” fra Beatus de Facundus,
bestilt av Ferdinand og Sancha i 1047 (wikipedia.en)

Til tross for at kildene er usikre, er det sannsynlig at Ferdinand angrep emiratet i Badajoz allerede i 1055. Hans første viktige kampanje for å frigjøre den iberiske halvøya omfattet å besette den nedre delen av Duero, mellom kysten, som lenge hadde blitt holdt av León, og fjellene. I 1057 erobret hæren hans Lamego og rikets daler. Etter å ha sikret seg Duero, startet Ferdinand med å legge Mondegodalen under sin kontroll. Han erobrer først den midtre delen Viseu, og dreier deretter ned mot havet. Etter en lang og utmattende kamp, ble Coimbra ved utløpet av Mondegodalen inntatt etter en seks måneder lang beleiring.

I 1065, la Ferdinand ut på sin siste militære kampanje. Han invaderte emiratet i Valencia, og kom til utkanten av byen, hvor han nedkjempet emiren Abd al-Malik al-Muzaffar senhøsten. Emirens svigerfar, al-Mamun i Toledo, tok kontroll over Valencia, noe som skremte emiren av Zaragoza til på ny å betale skatt til León. I november ble Ferdinand syk, og returnerte til sitt eget kongedømme.


Statue av Ferdinand I utenfor de kongelig slott i Madrid (wikipedia.se)

Etter å ha blitt syk under beleiringen av Valencia og Slaget ved Paterna, døde Ferdinand 24. desember 1065 i León med en rekke manifestasjoner av brennende fromhet. Hans krone og kongekappe ble lagt til side, og han ble kledd i en munkekappe og lagt på en båre dekket av aske som ble plassert foran alteret i basilikaen San Isidore. I samsvar med han siste vilje, ble riket delt mellom hans tre sønner. Den eldste Sancho fikk Castilla, og den andre Alfonso og Anna Sofias forfader fikk León. Fra León ble det utskilt en del Galicia for å opprette en egen stat for sønnen Garcia. De to døtrene mottok hver sin by, Elvira Toro og Urraca Zamora. Umiddelbart etter Ferdinands død, slo Sancho og Alfonso seg sammen og beseiret Garcia. Deretter startet de å krige med hverandre, og den seirende Sancheo gjenforente sin fars territorier under sin kontroll i 1072. Men, han ble myrdet av da han beleiret søsterens by, Zamora, og territoriene ble overtatt av broren Alfonso som hadde vært i eksil i Toledo. 

Kilde: wikipedia og tv2.no.

Slektsledd

Forfader/-moder

Partner

27x tippoldefar

Kong Ferdinand I av León og Kastilien (keiser av Spania) (ca. 1015-1065) Les mer

Prinsesse Sancha av León Les mer

26x tippoldefar

Kong Alfonso VI av León og Kastilien (keiser av Spania) (før 1040-1109) Les mer

Grevedatter og elskerinne Jimena Muñoz Les mer

25x tippoldemor

Grevedatter Theresa av León (dronning av Portugal) (ca. 1080-1130)) Les mer

Greve Henrik av Burgund (hersker over Portugal) Les mer

24x tippoldefar

Kong Afonso I av Portugal (ca. 1109-1185) Les mer

Grevedatter Maud av Savoy Les mer

23x tippoldefar

Kong Sancho I av Portugal  (1154-1211) Les mer

Prinsesse Dulce av Aragon Les mer

22x tippoldemor

Prinsesse Berengária av Portugal (ca. 1197-1221) Les mer  

Kong Valdemar II Sejr av Danmark Les mer

21x tippoldefar

Kong Erik 4 Plovpenning av Danmark (1216-1250) Les mer

Hertugdatter Judith "Jutta" av Sachsen Les mer

20x tippoldemor

Prinsesse Ingeborg (Ingebjørg) Eriksdatter av Danmark (ca. 1244-1287) Les mer

Kong Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge Les mer

19x tippoldefar

Kong Håkon V Magnusson Hålegg av Norge (1270-1319) Les mer

Ukjent frille

18x tippoldemor

Kongsdatter Agnes Håkonsdatter av Norge (ca. 1292-1319) Les mer

Ridder, syslemann, kongelig rådgiver og godseier Havtore Jonsson til Sudreim og Borregård Les mer/Les mer/Les mer

17x tippoldefar

Norsk ridder og riksråd Jon Havtoresson (født-1390) Les mer

Fru Birgitta Knutsdotter (Lejon)

16x tippoldefar

Svensk ridder, høvedsmann og riksråd Ulf Jonsson (Roos af Ervalla) (1369-ca. 1415) Les mer

Fru Margareta Pedersdotter Bonde

15x tippoldefar

Svensk ridder, høvedsmann og riksråd Peter Ulfsson (Roos af Ervalla) (1375-1442) Les mer

Fru Gjertrud Agmundsdatter (Bolt)

14x tippoldefar

Ridder og riksråd Ulf Pettersson (Roos af Ervalla) (født- død etter 1479) Les mer

Fru Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte)

13x tippoldefar

Svensk ekstremt rik ridder og riksråd Jöns Ulfsson (Roos af Ervalla) (1458-1505) Les mer

Fru Ingeborg Laurensdatter (Tott) (ca. 1474-1529) Les mer

12x tippoldemor

Fru Brita Jönsdotter (Roos af Ervalla) (født-død ca. 1580) Les mer

Svensk riksråd og herredshøvding, ridder Måns Bryntesson (Lilliehöök af Fårdala) Les mer/Les mer

11x tippoldemor

Grevinne Ebba Månsdotter Lilliehöök af Kolbäck (1529-1609) Les mer/Les mer

Svensk riksråd, friherre (baron), senere greve Sten Eriksson Leijonhufvud Les mer/Les mer

10x tippoldemor

Grevinne Brita Stensdotter Leijonhufvud (1567-1611) Les mer

Svensk riksdrots, Svea Hovrätts förste president, greve Magnus Pedersson Brahe Les mer

9x tippoldemor

Hoffdame, godseier, verkseier, entrepenør og bygrunnlegger, grevinne Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674) Les mer

Svensk riksmarskalk, generalguvernør i Livland og fältmarskalk, greve Jacob Pontesson De la Gardie Les mer

8x tippoldemor

Grevinne Ebba Margaretha Jacobsdatter De la Gardie (1638-1696) Les mer

Svensk riksråd, general, landshøvding, rikstøymester, diplomat, ambassadør og fredslegat, svensk friherre (baron) og fransk greve Peder Larsson Sparre Les mer/Les mer

7x tippoldemor

Fransk grevinne og svensk friherrinne (baronesse) Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre (ca. 1670-1715) Les mer

Svensk landshøvding, ridder Carl Conradsson Falkenberg av Trystorp Les mer/Les mer

6x tippoldemor

Fru Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp (1684-1741) Les mer

Svensk kommandant, regimentsjef og oberst, ridder Gustaf Gustafsson Gadde Les mer

5x tippoldemor

Fru Ebba Christina Gadde (1718-1781) Les mer

Svensk fenrik og godseier, friherre (baron) Johan Gustaf Uggla Les mer

4x tippoldemor

Friherrinne (baronesse) Maria Beata Uggla (1743-1812) Les mer

Major og godseier, friherre (baron) Johan Wilhelm von Rajalin Les mer

3x tippoldemor

Friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin (1784-1862) Les mer

Svensk major i orlogsflåten og godseier, ridder Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (født Gramén) Les mer

Tipptippoldemor

Fru Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna (1809-1866) Les mer

Svensk befallningsman og bruksinspektør Emanuel Christian Koch Les mer

Tippoldemor

Hustru Josephina Maria Fredrika Koch (1831-1904) Les mer

Svensk feltjeger i Livkompaniet i Värmlands regiment og regimentsskomaker Nils August Carlsson

Oldemor

Restauratør Anna Sofia Gramén (1867-1950) (innvandret til Norge 10. august 1884 og assimilert nordmann Sofie A. Hansen) Les mer

Restauratør Karl Gunerius Hansen Les mer

(Geir Winnæss - April 2014)

Forfader 1. kvartal 2014 - Erkebiskop Håkon av Nidaros »

Oldemor Anna Sofias 16x tippoldefar erkebiskop Håkon av Nidaros (mmmmmfmmfmffmfmmmff) var Norges siste gifte erkebiskop. Han ble vigslet til erkebiskop 14. april 1267, og var det til han døde i Trondheim 18. august samme år. Han skildres som en god og klok mann. Håkon hadde vært biskop i Oslo fra 1948 da han etterfulgte biskop Torkjell, og før det rektor ved Oslo katedralskole (Schola Osloensis) og medlem av domkapitlet ved Hallvardskirken i Oslo. Verken foreldrene eller ektefellen er kjente. Det som er klart er at han var ektefødt og gift. Det antas at hustruen var fra Lekum i Eidsberg da sønnen, en av landets fremste menn, kansleren og baronen Tore Håkonsen arvet denne eiendommen.

De viktigste kirkelige embetene, som biskop og prest, ble innført samtidig med kristningen. Uten dem var en kristen kultus og menighet utenkelig. Noe senere, fra siste halvdel av 1000-tallet, ble faste bispedømmer opprettet. Etter opprettelsen av erkesetet i 1152/53 fantes det fem. Bispedømmene ble i sin tur inndelt i sogn. Over bispedømmenivået var de fem norske bispedømmene sammen med seks andre på øyene i vest samlet i en kirkeprovins, ledet av erkebiskopen av Nidaros, som selv var biskop over Trøndelag, Romsdal, Nordmøre og Nord-Norge. Kirkeprovinsen sto direkte under paven.


Ruinene av Sankt Hallvardskirken (wikipedia.no)

Biskopen var hovedleddet i systemet og i prinsippet bispedømmets suverene leder. Det var stor avstand mellom biskopen og vanlige prester. De sto under biskopens kontroll, og kunne innsettes og avsettes av ham, mens det skulle svært mye til for å avsette en biskop. Vanlige presters sjanse for å bli biskoper eller i det hele tatt stige i gradene var minimal. Fordelingen av jordegods gir en visst inntrykk av maktforholdene i den kirkelige organisasjonen. Erkebiskopen var den suverent rikeste, fulgt av biskopene. Domkapitler og enkelte klostre hadde også mye gods. En svært stor andel tilhørte toppen i organisasjonen. Mens biskopene tilhørte samfunnets absolutte toppskikt, hevet sogneprestene seg ikke over jevnt velstående bønder.

Biskopene var for det meste rekruttert fra domkapitlene, til dels fra ordensgeistligheten. Å bli biskop var normalt slutten på karrieren. Det var ideologiske sperrer mot å forflytte biskopen fra bispedømmet. Forholdet ble sammenlignet med et ekteskap, som var uoppløselig. Forflytninger forekom likevel i en viss utstrekning i praksis. Over biskopens nivå var erkebiskopen snarere primus inter pares. Hans myndighet var uklart avgrenset i forhold til biskopene. Biskopenes myndighet var dessuten delvis uthult av eksempsjoner, det vil si at organisasjoner i bispedømmet, særlig klostre og ordensgeistlige, sto direkte under paven. Biskopenes kontroll over sognegeistligheten var også ofte begrenset av at «kirkeeiere» eller patroner kontrollerte lokalkirker.


Nidarosdomen grunnplan (wikipedia.no)

I begynnelsen var biskopene særlig verdslige stormenn. Etterhvert fikk de et betydelig apparat i sin tjeneste utover den vanlige sogneorganisasjonen. Sentralt hadde biskopen sitt råd, domkapitlet, som deltok i styret av bispedømmet og etterhvert tilegnet seg betydelig makt. Dels knyttet til domkapitlet og dels plassert lokalt fantes ombudsmenn som proster og erkediakoner, som hadde ansvar for den kirkelige rettshåndhevelsen. Dessuten hadde biskopene et stort antall verdslige tjenestemenn, de såkalte setesveinene.

Da Nidaros erkebispestol ble ledig ved Einar Smjørbaks død i 1263, foreslo kannikene abbeden for Tautra kloster, Birger, som ny erkebiskop. Han kunne som klostergeistlig kun foreslås, ikke velges. Birger tilfredsstilte imidlertid ikke de kanoniske krav da han var født utenfor ekteskap, kanskje endog prestesønn. Dette valget var tydeligvis heller ikke i tråd med Anna Sofias forfader kong Magnus Lagabøtes ønske. Sagaen forteller at da kongen og abbeden møttes i Bergen, «talte de ikke stort med hverandre». Trolig har kongen søkt å øve innflytelse på utvelgelsen av den nye erkebiskopen. Valget var egentlig nå tilfalt paven, men da paven, som han selv uttrykte det, ikke hadde kjennskap til en som egnet seg og som var fra de strøk, og da han ønsket at erkestolen snarest mulig skulle bli besatt, overdro han valget til fire klosterledere som befant seg i Norge. Med pavelig fullmakt valgte og providerte de i 1265 Oslobispen Håkon. Dette var tydeligvis også et valg kongen var fornøyd med.

Håkon var den eldste innenlandske biskop i ansiennitet, blant biskopene var han følgelig den som rangerte høyest. Ettersom han var biskop på forhånd, var det ikke nødvendig med ny ordinasjon i Roma. En katolsk erkebiskop skal iføres et pallium, et verdighetstegn, noe som helst skal gjøres i Roma. Paven gav 1266 sin tillatelse til at biskopene i Bergen og Stavanger kunne iføre Håkon palliet og avkreve ham eden. Det ble hentet i Roma av korsbror Jon, hans etterfølger, da Håkon selv var for syk og etter ansøkning ble fritatt for å dra til kurien for å hente sitt pallium. Den høytidelige innvielsen fant sted i domkirken i Nidaros skjærtorsdag 1267. Den nye erkebiskopen innviet selv to islandske biskoper ved samme anledning.

Pallium (katolsk.no)

Håkon var antakelig en eldre mann, Det kan ha betydd noe for de fire velgerne, idet det da etter alminnelig menneskelig beregning ikke kunne bli så lenge til domkapitlet igjen kunne utføre sin valgfunksjon på vanlig vis. Det var ellers ikke stort erkebiskop Håkon rakk å utrette før han døde 18. august samme år. To dager før sin død gav han imidlertid domkapitlets kommune inntektene av fylkeskirken på Haug i Verdal med tilliggende gods til deres kommunbord, og han begrunnet gaven med at prebendene ikke var tilstrekkelig store til livsopphold for korbrødrene.

Kildene viser ellers at Håkon som biskop i Oslo tilførte sitt domkapittel et betydelig jordegods. Et felles bordhold for kannikene i Oslo ble trolig opprettet like før 1268. Ifølge et gavebrev fra 1264 donerte biskopen flere store eiendommer til kannikene ved domkirken mot at de i sin tur forpliktet seg til å lese sjelemesser for biskopen og hans mor og dele ut mat til 30 fattige og gaver til kirkene i Oslo på biskopens dødsdag. Han grunnla sannsynligvis Laurentiuskirken og et hospital i Oslo.


Erkebispegården (foto Olve Utne)

Håkon stod tydeligvis også på god fot med kongen. Han var for eksempel formann for det gesandtskapet som i 1261 ble sendt til Danmark for å hente Ingeborg, Erik Plovpennings datter, som den unge Magnus Lagabøtes brud. Ifølge Håkon Håkonssons saga var det langt på vei biskop Håkons fortjeneste at Ingeborg etter mange forviklinger kom til Norge. Det ser også ut til at biskopens råd ble tillagt stor vekt da kongen avgjorde at Magnus skulle krones i forbindelse med bryllupet.

Kilder: snl.no, lokalhistoriewiki.no, wikipedia.de, katolsk.no og sv.uio.no.

(Geir Winnæss - Januar 2014)

Militær forfader 1. kvartal 2014 - Korsfarer, norsk riksstyrer og jarl Erling Skakke »

Oldemor Anna Sofias 25x tippoldefar Erling Skakke (mmmmmmmmmmmmfffffmffmmmf) var norsk stormann, lendmann, jarl, riksstyrer og korsfarer. Han ble født rundt 1115, var bosatt på «Studla» (i dag Støle) i Etne og falt i slaget på Kalvskinnet ved Trondheim 19. juni 1179. Erling Ormsson Skakke var sønn av lendmannen Orm Sveinsson (Kyrpinge-Orm) på Støle i Sunnhordland og Ragnhild Sveinkesdatter. Faren stammet på morssiden fra Håkon Ladejarl og Arnmødlingene, og var fosterfar til kongssønnen Magnus Haraldsson. Broren Ogmund Dengje var rådgiver for Haraldssønnene. Morens far lendmann Sveinke Steinarsson fra Ranrike (Bohuslen). Erling Skakke var gift med Anna Sofias formoder Kristin Sigurdsdatter, datter av kong Sigurd Jorsalfare og dronning Malmfrid Mstislavsdatter som var prinsesse fra Kievriket. Han var far til kong Magnus V Erlingsson, og var som norsk riksstyrer «bryst og vern» for sin sønn kong Magnus. Han hadde i denne rollen utvilsomt innvirkning på den viktige institusjonelle utviklingen som det norske høymiddelalderkongedømmet gjennomløp i disse årene.

Erlings forfedre hadde etter alt å dømme bygd opp en tett samling av jordeiendommer omkring Gjerde, men selv hadde Erling sete på Støle lenger opp fra sjøen, kanskje en forlening han fikk som kongens lendmann. Her lot han trolig bygge steinkirken som ennå står. Senere, i sønnen Magnus' tidlige kongsår, ser det ut til at han skjenket bort Gjerde-komplekset til kirkelige institusjoner: Halsnøy kloster, som han etter alt dømme grunnla, og domkapitlet i Bergen.

De innbyrdes beslektede kongesagaene som forteller om Erlings liv frem til den eldre beretningen i Sverres saga overtar i 1177, vil vite at han stod i skyggen av den eldre halvbroren Ogmund så lenge begge levde. Det store vendepunktet i hans liv var den korsferden han foretok 1153–55 sammen med sin frende, orknøyjarlen Ragnvald Kolsson. Her viste han både klokskap og djervskap i strid, blant annet da han under bordingen av et stort muslimsk skip ved Sardinia fikk det hugget i halsen som gjorde at han senere bar hodet litt på skjeve og ble kalt Erling "skakki", det vil si Skakke. På korsferden lærte han ikke bare å kjenne Det hellige land, men også deler av Frankrike og Spania på sørturen og på hjemveien blant annet Konstantinopel og Roma.


Erling Skakke brenner ned huset til Ossur (Wilhelm Wetlesen)

I Erlings tilfelle manifesterer korstogenes betydning seg ved at det først er i etterkant av korstogsdeltakelsen, at han begynte å spille en viktig rolle i kretsen rundt kong Inge. Ved hjemkomsten ble han gift med datteren av en annen tidligere korsfarer, kong Sigurd Jorsalfare. Noe som igjen vitner om Erlings økte status. Etter Gregorius Dagssons fall ble han kongens soleklare favoritt. Med sin bakgrunn som korsfarer kom Erling i kontakt med andre europeiske stormenn og fikk et innblikk i de ideal og den hoffkulturen som blomstret rundt om i Europa. Samtidig kom han også i kontakt med religiøse strømninger, slik som for eksempel idégrunnlaget bak korstogene. Viktigst av dette var hans nære kontakt med konseptet om hellig krig. Alt dette tankegodset, både det religiøse og det verdslige, tok de nordiske korsfarerne med seg tilbake til Norge.

Kristin Sigurdsdatter var gjennom moren søskenbarn til danskekongen Valdemar 1. Hun hadde før ekteskapet med Erling sønnen Harald med fetteren Sigurd Munn. Erling lot stesønnen halshugge så han ikke skulle bli en konkurrent om kongemakten for hans egen sønn Magnus Erlingsson. I Magnus Erlingssons saga fortelles det at det var Nikolas Kuvung som fanget Harald, førte ham til Bergen «og lot Erling jarl få ham». Det sies videre at Erling hadde for skikk når hans uvenner kom til ham å si lite eller ingenting til dem. Men hadde han tenkt å spare deres liv, skjente han på dem det verste han kunne. «Erling sa ikke stort til Harald, og folk tok til å skjønne hva han ville gjøre. De bad kong Magnus at han skulle be jarlen om fred for Harald.» Magnus og Harald var jo halvbrødre. «Kongen så gjorde, men jarlen svarte: «Slikt rår vennene dine deg til, men du får ikke lenge råde i riket om du vil gå frem bare med mildhet.» Så lot Erling sin stesønn føre over til Nordnes, der han ble halshugd. I Sverres saga sier kong Sverre til kong Magnus: «Erling lot Harald min bror henge sør på Kvarven som en kråkeunge …» Ifølge Snorres saga om Magnus ble Harald halshugd på Nordnes, så trolig var det slik at den døde i etterkant ble hengt opp på Kvarven som advarsel for alle som seilte inn til Bergen. Hvorvidt Kristin visste at det var mannen som stod bak drapet på hennes eldste sønn er ikke kjent.


Kong Inge forliker Gregorius og Erling Skakke (Erik Werenskiold)

Erling Skakke hadde vært formynder for kong Inge Krokrygg, og ble en av lederne av lendmannspartiet etter kong Inges død i 1161. I kampen mellom Harald Gilles sønner stod han på kong Inge Krokryggs side. Som kong Inges rådgiver og lendmann satt Erling mye i Bergen. Til tross for sin betrodde stilling kom han likevel i bakgrunnen for Gregorius Dagsson fra Bratsberg ved Skien, som stod kong Inge aller nærmest. Gregorius arbeidet med Erlings støtte for å bygge opp et viksk-vestlandsk lendmannsparti til støtte for Inge i den dragkampen med brødrene og samkongene Sigurd og Øystein som endte med deres fall 1155–57.

Under den følgende striden med det motpartiet som reiste seg med Sigurd Munns sønn, Håkon Herdebrei, som kongsemne, gjorde det seg gjeldende en økende rivalisering mellom Gregorius og Erling. Sagaene setter dem virkningsfullt opp mot hverandre: Gregorius åpen og praktglad, rask i beslutningene og pågående til det dumdristige i strid; Erling lukket og klokt beregnende, en mann som så langt frem og skjønte seg på militær strategi. Det ulmet en motsetning mellom dem under striden mot Håkon Herdebreis flokk i Göta älv 1159, og da kong Inge samlet styrkene sine i Bergen neste sommer, sprakk det. Trette og slagsmål mellom vikværinger og vestlendinger endte med at Gregorius og Erling stod mot hverandre, og folk ble drept på begge sider. Kong Inge fikk dem med nød forlikt, men det var bare Gregorius som fulgte ham østover mot Håkon Herdebrei.

Etter at Gregorius og kong Inge var falt i januar-februar 1161, ble Håkon Herdebrei hyllet som enekonge på Øyrating i Trondheim. Men hans maktstilling ble kortvarig. Det Gregorius ikke helt hadde greid å fullføre, maktet Erling etter hans fall – å samle landets fremste stormenn om én kongetrone. I dette ble han godt hjulpet av sin hustru, kongsdatteren Kristin. Erling stevnet 1161 til seg kong Inges tidligere venner blant stormennene, resten av hirden hans og huskarene til Gregorius. De ble enig om å holde flokken samlet under Erlings ledelse og utpekte hans sønn med Kristin, den fem år gamle Magnus, som den best ættbårne til kongedømmet i Norge. Magnus Erlingsson ble så tatt til konge på et byting i Bergen. Det var i strid med den gamle rettsoppfatning at bare virkelige kongssønner hadde rett til tronen.


Erling og hans menn krysser elven (Erik Werenskiold)

Erling stod ikke sterkere enn at han fant det nødvendig å søke støtte mot Håkon Herdebrei i Danmark, der Kristins søskenbarn, kong Valdemar, for lengst var blitt enekonge og hadde ambisjoner om å gjenopprette det tidligere danske overherredømmet over Viken. Sagaene forteller at dette var vilkåret Valdemar satte for å støtte Erling i hans kamp for å legge Norge under sønnens kongedømme. Det ser ikke ut til at noen av dem overholdt avtalen, for i 1169 sendte Erling sin kone på besøk til Valdemar, de var kusine og fetter, for å minne ham om avtalen. I 1170 reiste Erling selv til Danmark, og da avtalte han at han skulle bli Valdemars jarl på Østlandet.

Erling vendte tilbake til Norge 1161 og kom året etter overraskende på sine fiender i slaget ved Sekken i Romsdalen. Håkon ble tatt til fange og døde mens han var om bord i Erlings skip. Erling og hans menn ble rimelig nok beskyldt for å ha stått bak hans død. Dernest søkte Erling Skakke å skaffe et rettsgrunnlag for sin sønns kongedømme ved å få erkebiskop Øystein til å krone og salve han. For å oppnå dette måtte han gå inn på en ny tronfølgelov, som la kongevalget i biskopens hånd og gjorde riket til et len av St. Olav, «landets evige konge». Forholdet til Danmark ble samtidig ordnet slik at Erling ble Valdemars jarl i Viken. Det reiste seg imidlertid opprørsflokker mot Erling, men uten resultat frem til Sverre i spissen for birkebeinerne opptok kampen mot ham.

Erling tok Magnus med seg til Trøndelag etter seieren og fikk ham kongehyllet på Øyrating. Men han kunne verken nå eller senere stole på trønderne, som hadde støttet kongene Sigurd og Øystein i det spente forholdet til broren kong Inge og senere villig gav hjelp til etterkommere av de to. Det var på Vestlandet og i de sentrale delene av Viken Erling kunne regne med oppslutning om sønnens kongedømme, mens nye motkonger etter Håkon Herdebrei hadde lett for å skaffe seg tilhengere ikke bare i Trøndelag, men også på Opplandene og lengst sørøst i landet, på Marker og i Elve-området. Det bidrog til gjentatte reisninger mot Magnus' kongedømme at Erling var en hard og hensynsløs mann. Han vek ikke tilbake for å drepe overvunne stormenn og drev andre fra landet i stedet for å forlike seg med dem. Følgelig kom de lett tilbake i nye opprørsflokker.

Men sagaene gir også Erling attest for å være en klok, dyktig og erfaren riksstyrer for sin unge sønn. Det viste seg særlig i det samarbeidet med kirken han tok initiativ til for å styrke sønnens rettsstilling som konge og som ble avgjørende for den institusjonelle utviklingen av det norske høymiddelalderkongedømmet. Mot angivelig å akseptere at erkebiskop Øystein Erlendsson krevde inn kirkelige bøter i sitt bispedømme etter full sølvkurs på mynten – det dobbelte av den gangbare myntens verdi, fikk Erling erkebiskopen til å salve og krone sønnen til konge i Bergen 1163 eller 1164, den første kongevigselen av dette slaget i Norden.

Erkebiskop Øystein er med god grunn utpekt som hovedmannen bak den nyskapende ideologiske og rettslige utformingen som det norske kongedømmet nå fikk, og som for ham må ha vært vel så avgjørende som økte bøteinntekter. I viktige statsrettslige dokumenter ble kongedømmet fremstilt som et guddommelig embete der kirken gjennom kroningen innsatte kongen på Guds vegne.


Skakkes sønn Magnus V Erlingsson krones i 1164 (Heimskringla)

Det er likevel ingen grunn til å regne Erling Skakke for passiv i forhold til erkebiskopen. Han hadde sett og erfart nok til å innse de fordelene den rettslige og ideologiske omformingen av kongedømmet innebar, og så åpenbart kirkelig støtte som så viktig at han var villig til å innrømme kirkelederne både rettslige nyvinninger og økt politisk innflytelse. For ham var det avgjørende at kongekroningen var egnet til å bøte på den store mangelen ved sønnens rettsgrunnlag: at han ikke var kongssønn, slik den sedvanemessige norske tronfølgeordningen krevde. Den nye tronfølgeloven fra 1163/64 forutsatte dessuten uttrykkelig at Magnus var den lovlige, kronte konge. Dens prinsipp om enekongedømme var et rettslig vern mot tronrivaler, og bann og fredløshet truet den som lot seg ta til konge mot lovens regler.

Erlings samarbeid med erkebiskop Øystein kulminerte med det kirkelige privilegiebrevet kong Magnus utstedte, trolig en tid etter kroningen. Her overgav han symbolsk sitt rike til Gud og St. Olav og lovte å styre det som helgenkongens lenstaker og i hans rettferdige ånd; som tegn på dette ofret han sin krone på alteret i Kristkirken i Trondheim.

Erling trengte all støtte alliansen med kirken kunne gi. Gjennom størsteparten av 1160- og 1170-årene hadde han hendene fulle med å forsvare sønnens kongedømme mot både indre og ytre fiender. I 1160-årene vevde hjemlige reisninger seg sammen med et farlig motsetningsforhold til Danmark. Reisningene ble slått ned, men i forholdet til Danmark måtte Erling gi etter. Han søkte i det lengste å unngå å oppfylle avtalen med kong Valdemar om dansk overherredømme over Viken. Det førte til at Valdemar søkte kontakt med Erlings motstandere i Trøndelag og drog med stor hær og flåte mot Viken 1165, der han lot seg kongehylle på Borgarting, men ellers oppnådde lite. Erling søkte på sin side samarbeid med den danske tronkreveren Buris Henriksson mot Valdemar, og foretok 1167 et tokt mot Danmark. Valdemar svarte med et nytt hærtog mot Norge 1168, uten at det kom til avgjørende kamphandlinger.

Erling fant det nå rådelig å søke forlik. Hustruen Kristin drog til Danmark, der hun ble vel mottatt av sin frende kong Valdemar og tydeligvis forberedte den fredsslutningen som kom i stand 1170, etter mellomkomst av erkebiskopen av Uppsala og den utvalgte biskopen av Oslo. Erling anerkjente nå danskekongen som overherre over Viken, mot å få overlatt det direkte styret der som jarl med militær tjenesteplikt. Ifølge den danske historieskriveren Saxo skal han også ha lovet å fostre Valdemars sønn av samme navn og gjøre ham til norsk jarl eller hertug (dux) og dertil riksarving dersom kong Magnus døde uten ektefødte barn. Etter dette ser det ut til at Erling i praksis styrte Viken uten dansk inngripen.

Heimskringla beskriver Erling som en høy og kraftig bygd mann med et langt og skarpt ansikt. Han var opprinnelig lys i håret, men ble på sine eldre dager svært grå. Hans fremtreden var rolig og verdig, til tross for det hellende hodet, og klesdrakten konservativ. Selv om Erling drog politiske fordeler av sitt ekteskap med Kristin kongsdatter, må det personlige forholdet mellom dem ha vært problematisk. Mangel på presis kronologi gjør det umulig å trenge til bunns i det. Men sagaene mener å vite at Kristin, kanskje mens Erling var fraværende på korsferden, fikk en sønn med sitt søskenbarn kong Sigurd Munn, noe som i så fall var alvorlig blodskam etter kirkens lære, og at Erling senere brutalt lot gutten henrette. Det endte med at Kristin forlot ham, uten at vi vet når. Hun skal ha reist fra landet sammen med en Grim Rusle; de oppholdt seg en tid i Kontantinopel og fikk noen barn sammen, forteller Heimskringla. Selv søkte Erling seng med andre enn hustruen. Med tre forskjellige kvinner, iallfall en av dem en fastere frille, Åsa den lyse, hadde han fire sønner.

Den biskoppelige opptreden på Erlings vegne i fredsforhandlingene i Danmark 1170 viser at han fortsatt kunne regne med kirkelig støtte i sitt forsvar for sønnens kongedømme, men det kan etter hvert ha oppstått friksjon i forholdet mellom ham og den norske kirken, blant annet fordi han krevde rett til å samtykke før kirken foretok bispevalg. Sverres saga forteller også at Øystein hadde et bedre forhold til kong Magnus enn til hans maktglade far. Det er likevel ikke noe som tyder på at det grunnleggende samarbeidet mellom kongedømme og kirke ble brutt så lenge Erling levde. Under kampene mot den birkebeinerflokken som reiste seg i de indre østlandsområdene 1174, stod kirkens ledere fortsatt på Erlings og Magnus' side. Da Sverre Sigurdsson kom til Norge, var det hans inntrykk at kongen og jarlen hadde stor støtte av de fremste menn i landet og av folket ellers, selv om jarlen på grunn av sin harde fremferd også hadde fiender, særlig i Trøndelag.

Erling var nå begynt å dra på årene, og satt i Bergen da kong Magnus på egen hånd beseiret birkebeinerne på Re ved Tønsberg 1177. Da restene av birkebeinerflokken fant seg et nytt kongsemne i Sverre Sigurdsson i Värmland samme år, lå Erling likevel ikke på latsiden. Han tok forbitret opp kampen mot «djevelspresten» Sverre som ville sette seg i sønnens sted, men alderen og en langvarig maktstilling hadde tydeligvis gjort ham mindre varsom og mer envis enn før. Drikkfeldighet kan også ha forsterket dette.


Kalvskinnet (wikipedia.no)

Da Erling og Magnus lå i Trondheim med stor hær og flåte sommeren 1179, oppsatt på et endelig oppgjør med Sverre, var Erling trygg på at birkebeinerne ikke ville våge å gå på dem i byen. Utover kvelden og natten 18. juni ble det drukket nokså tett, og tross advarsler slurvet Erling med beredskap og vakthold. Da Sverre og birkebeinerne angrep overraskende neste morgen, valgte han å kjempe med redusert styrke i stedet for å legge ut fra byen med skipene. Det ble hans bane. På åkeren Kalvskinnet utenfor byen ble «gamlingen», som svingte sverdet med åpen platebrynje, rammet av et dødelig spydstikk i livet. Kong Magnus og hæren ble tvunget på flukt, mens den døde jarlen lå igjen på slagmarken.

Kong Sverre lot ham gravlegge på sørsiden av Kristkirken, men gjennom den senere utvidelsen av kirken kom graven til å ligge innenfor veggene. Erling Skakkes store dyktighet som partifører og kriger er ubestridelig, men det kongedømme han grunnla, måtte vike for Sverres.

Kilder: wikipedia.no, uib.no, snl.no og nbl.no. 

(Geir Winnæss – Januar 2014)

Fyrstelig forfader 1. kvartal 2014 - Kong Harald Godwinson av England »

Oldemor Anna Sofias 25x tippoldefar Harald Godwinson av England (mmmmmmmmmmmfffffmffmmmmmfmf) var sønn av jarl Godwine av Wessex og Gyda Thorkilsdatter, og ble konge av England i januar til oktober 1066. Harald var født i 1022 og hadde ved farens død i 1053 blitt jarl av Wessex. Det tidligere monarkiet dekket en tredjedel av England, og som jarl av Wessex var han Englands mektigste mann etter kong Edvard Bekjenneren. Kong Harald Godwinson var barnebarn til den legendariske svenske vikingen Styrbjørn Sterke og tippoldebarn til danskekongen Harald Blåtann, kongen som hadde innført kristendommen som statsreligion i Danmark.

Han ble valgt til konge etter Edvard i januar 1066. Tronfølgen ble imidlertid utfordret av to menn, Anna Sofias forfader, kong Harald Hardråde av Norge og Anna Sofias slektning, hertug Guillaume av Normandie. Guillaume var kjent som Wilhelm Bastard og senere som Wilhelm Erobreren. Hardråde krevde England som arv etter Hardeknut, mens Wilhelm som gjennom en inngiftet grandtante var beslektet med kong Edvard Bekjenneren, blant annet hevdet at kongen hadde lovet ham tronen.

Ulikt flere andre angelsaksiske kongedømmer, er ikke Wessex bevart som et administrativt område i dagens England. Etter at Harald døde ved Hastings var ikke jarletittelen i bruk før i 1999. Da ble prins Edward utnevnt til jarl av Wessex i forbindelse med at han giftet seg med Sophie Rhys-Jones.

Harald fortsette farens rolle som samlingspunkt for motstandskampen mot økende normannisk innflytelse i England. Han gikk også i strid mot Gruffydd ap Llywelyn, som hadde erobret hele Wales. Han seiret over Gruffydd, som deretter ble drept av sine egne menn i 1063. Noe senere giftet Harald seg med enken hans, Edith, som var datter av jarlen av Mercia. De fikk to sønner, Harald og Ulf. Harald fikk også flere barn med sin elskerinne, Anna Sofias formoder Ealdgyth (Edith) Svanehals.


Kong Harold IIs kroning fra Bayeux-teppet (wikipedia.en)

I 1065 gav Harald sin støtte til opprørere fra Northumbria mot sin bror Toste, som på grunn av dette allierte seg med Harald Hardråde. Da Edvard bekjenneren døde den 5. januar 1066, hevdet Harald at han var blitt lovet tronen på dødsleiet. Han fikk witenagemotet, rådet fra kongen til å godkjenne ham, og ble kronet allerede neste dag. Hardråde, Toste og de norske styrkene gikk i land i Yorkshire, og Hardråde nedkjempet de to brødrene, jarl Edwin av Wessex og jarl Morcar av Northumbria i Slaget ved Fulford den 20. september 1066. Nordmennene ble imidlertid slått av kong Harald Godwinson fem dager senere i Slaget ved Stamford Bridge 25. september 1066. Anna Sofias forfedre Harald Hardråde og Toste Godwinson ble drept sammen med Anna Sofias slektning, høvding Øystein Orre. Slaget ved Stamford Bridge er nærmere beskrevet i Historie 3. kvartal 2012.

Men en ny fare truet i sør. Den 28. september landet hertug Wilhelm av Normandie sør i England, ved Pevensey. Etter å ha seiret over den norske invasjonen måtte Harald avverge den normanniske. Han tvang hæren sin til å marsjere til Sussex, der Wilhelm og en hær på rundt sju hundre var gått i land. Hertug Wilhelm mente han hadde blitt lovet tronen av både Edvard Bekjenneren og Harald Godwinson. Sistnevnte skal ha sverget at den engelske kronen skulle gå til Wilhelm da skipet hans grunnstøtte i Normandie i 1064 eller 1065. De to hærene møttes ved Hastings den 14. oktober 1066. Etter en hard kamp ble kong Harald drept. Tradisjonen og Bayeuxteppet sier han fikk en pil i øyet. Det var en vanlig straff for de som begikk mened. Ansiktet hans var så skadet at Edit Svanehals måtte identifisere kroppen hans. Normannerne hadde seiret, og Englands siste anglosaksiske konge hadde falt.


Portrett på sølvmynt fra 1066
National Portrait Callery 

En normannisk kilde hevder at Harald ble gravlagt med utsyn over sakserkysten, men det er mer sannsynlig at han ble stedt til hvile i kirken sin i Waltham i Essex. Anna Sofias formoder, Haralds datter Gytha av Wessex er stammor til flere østeuropeiske dynastier. På grunn av dette blir Harald regnet som martyr av den russiske ortodokse kirken med minnedag den 14. oktober.

Den drepte kongen ble også heltedyrket i hjemlandet. En legende fra 1100-tallet sier at han ikke ble drept, men bodde i Winchester i to år til han var blitt frisk fra skadene sine, og at han deretter vandret rundt i Tyskland som en pilegrim ved navn Kristian. Da han ble gammel kom han tilbake til England, og ble eneboer i en hule ved Dover. På dødsleiet forklarte han at navnet hans ikke var Kristian, men Harald Godwinson. På 1800-tallet blomstret interessen for dens saksiske kongen opp igjen. Han ble emnet for et skuespill, Harold, av Alfred Tennyson, og romanen Last of the Saxon Kings av Edward Bulwer-Lytton. I The tree of justice skriver Rudyard Kipling om en gammel mann som kommer til Henry I og viser seg å være Harald Godwinson. Og i sitt historieverk History of the Norman Conquest of England gjorde E. A. Freeman kongen til den store engelske helten.

Slektsledd

Forfader/-moder

Ektefelle

25x tippoldefar

Kong Harold Godwinsson av England Les mer

Fru Edith Svanehals Les mer

24x tippoldemor

Prinsesse Gytha av Wessex (av England) Les mer

Kong Inge Stenkilsson d.ä. av Sverige Les mer

23x tippoldefar

Prinsesse Kristina Ingesdotter av Sverige Les mer

Storfyrste Mstislav I Vladimirovitj den store av Kiev Les mer

22x tippoldemor

Prinsesse Malmfrid Mstislavsdatter av Kiev Les mer

Kong Sigurd I Magnusson Jorsalfare av Norge Les mer

21x tippoldemor

Prinsesse Kristin Sigurdsdatter av Norge Les mer

Jarl Erling Ormsson Skakke Les mer

20x tippoldemor

Ragnhild Erlingsdatter Les mer 

Lendmann Jon Torbergsson (fra Randaberg) Les mer

19x tippoldemor

Ragnhild Jonsdatter Les mer

Hertug Skule Bårdsson på Rein Les mer

18x tippoldemor

Margrete Skulesdatter Les mer

Kong Håkon IV Håkonsson av Norge Les mer

17x tippoldefar

Kong Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge Les mer

Prinsesse Ingeborg (Ingebjørg) Eriksdatter av Danmark Les mer

16x tippoldefar

Kong Håkon V Magnusson Hålegg av Norge Les mer

Frille Gro Sigurdsdatter

15x tippoldemor

Kongsdatter Agnes Håkonsdatter av Norge Les mer

Lendmann og sysselmann Havtore Jonsson til Sudreim og Borregård Les mer

14x tippoldefar

Opprørsleder og riksråd Jon Hafthoresson til Borregård Les mer

Fru Birgitta Knutsdotter (lejon) (Torgils Knutssons ätt)

13x tippoldefar

Herredshøvding, høvedsmann, riksråd og ridder Ulf Jonsson (Roos af Ervalla) Les mer

Fru Margareta (Märtha) Pedersdotter (Bonde)

12x tippoldefar

Feltkommandant, riksråd og ridder Peter Ulfsson (Roos af Ervalla) Les mer

Fru Gjertrud Agmundsdatter (Bolt)

11x tippoldefar

Herredshøvding og ridder Ulf Pettersson (Roos af Ervalla) Les mer

Fru Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte)

10x tippoldefar

Ridder Jöns Ulfsson (Roos af Ervalla) Les mer

Ingeborg Laurensdotter (Tott) Les mer

9x tippoldemor

Britta Jönsdotter (Roos af Ervalla) Les mer

Høvedsmann, ridder og riksråd Måns Bryntesson Lilliehöök till Upplo (av Fårdala) Les mer

8x tippoldemor

Fru Ebba Månsdotter (Lilliehöök af Kolbäck) Les mer

Greve Sten Eriksson Leijonhufvud Les mer/Les mer

7x tippoldemor

Grevinne Brita Stensdotter Leijonhufvud Les mer

Greve, riksråd, riksmarsk, riksdrots, president i hovretten Magnus Pedersson Brahe Les mer

6x tippoldemor

Grevinne, entreprenør og brukseier Ebba Magnusdotter Brahe Les mer

Greve, feltmarskalk og generalguvernør i Livland Jacob Pontesson De la Gardie Les mer

5x tippoldemor

Grevinne Ebba Margaretha Jacobsdatter De la Gardie Les mer

Svensk riksråd, general, landshøvding, rikstøymester, diplomat, ambassadør og fredslegat, svensk friherre (baron) og fransk greve Peder Larsson Sparre Les mer/Les mer

4x tippoldemor

Fransk grevinne og svensk friherrinne (baronesse) Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre Les mer

Oberst, herredshøvding og landshøvding Carl Conradsson Falkenberg av Trystorp Les mer/Les mer

3x tippoldemor

Fru Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp Les mer 

Oberst ridder Gustaf Gustafsson Gadde till Körtingsberg Les mer

Tipptippoldemor

Fru Ebba Christina Gadde Les mer

Friherre (baron) Johan Gustaf Uggla Les mer

Tippoldemor

Friherrinne (baronesse)Maria Beata Uggla Les mer

Friherre (baron) Johan Wilhelm von Rajalin Les mer

Oldemor

Friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin Les mer

Major i flåten Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna Les mer

Mormor

Fru Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna Les mer

Bruksinspektør og arrendator Emanuel Christian Koch

Mor

Hustru Josephina Maria Fredrika Koch

Feltjeger Nils August Carlsson

 

Fru Anna Sofia Gramén (oldemor)

 

 
Kilde: snl.no, wikipedia.no og wikipedia.en.

(Geir Winnæss – Januar 2014)

Sofias forfedre - tidligere års presentasjoner »

Lenke til Forfedre 2012. Les mer
Lenke til Forfedre 2013. Les mer

(Geir Winnæss - Januar 2014) 

efra

 

Forfedre tidligere år »

 

Forfedre  2012. Les mer

Forfedre  2013. Les mer

 

(Geir Winnæss - Januar 2014)

 

 

Forfedre »

 

I fjerde kvartal 2014 presenterer vi krigsråd og landshøvding i Blekinge, friherre (baron) Salomon von Otter (1667-1732), oldemor Anna Sofias 4x tippoldefar (mmfmmm og mmmfmm). Han var svensk militærvesens store tallknuser, og ryddet opp i flåtens økonomi under Den store nordiske krigen. Les mer

 

I første kvartal 2015 presenterer vi Katarina «Karin» Hansdotter (1539-1596), oldemor Anna Sofias 8x tippoldemor (mmmmmmmmfmm) som var kong Johan III av Sveriges frille før han giftet seg med prinsesse Katarina Jagellonica. Karin fikk fire barn med kongen, herunder vår formoder kongsdatteren Sofia Gyllenhielm. Les mer

I andre kvartal 2015 presenterer vi Sveriges første greve, Per Joakimsson Brahe d.ä. (1520-90), oldemor Anna Sofias 8x tippoldefar (mmmmmmmmmff) som var kammerherre, riksråd, stattholder på Stockholm slott og feltherre. Les mer

 

I tredje kvartal 2015 presenterer vi midlertidig guvernør i Viborgs len, fru Gunilla (Bese) (1475-1553), oldemor Anna Sofias 8x tippoldemor (mmmmmfmmmfm) som etter ektefellen Erik Turesson (Bielke) sin død overtok ledelsen av Viborgs slott og len, og forhindret en russisk krigstrussel. Les mer

 

I fjerde kvartal 2015 presenterer vi godseier på Hammarsten herregård Carl Uggla (1655-1744), oldemor Anna Sofias 2x tippoldefar (fffmf) som var kaptein ved admiralitetet og grunnlegger av og brukspatron på Svaneholm bruk i Svanskog. Les mer 

I første kvartal 2016 presenterer vi godseier Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten III) (1461-1552), oldemor Anna Sofia 8x tippoldemor (mmmmffmfmmmm) som styrte sitt gods Pinntorp i mer enn 50 år. Les mer

I tredje kvartal 2016 presenterer vi Brita Michaelsdotter (Halvhjort till Arnäs) (1512-1561), oldemor Anna Sofias 5 og 7x tippoldemor (fffmfffm og mmmmfffffm) som etter sin mann Arvid Claesson Ugglas død flyktet med sin gifte tjener og sine barn til Flensburg med alt sitt løsøre.

----------

 

I første kvartal 2012 presenterte vi major Peter Hollander Ridder (1608-92), oldemor Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmfmf) som var guvernør for den svenske kolonien Nya Sverige i Nord-Amerika i perioden 1640-43. Les mer

 

I andre kvartal 2012 presenterte vi sendebud Catharina Möller, født Stopia, oldemor Anna Sofias 5x tippoldemor (mmmfmffm), som var Sveriges og verdens første kvinnelige diplomat (1632-34). Les mer

 

I tredje kvartal 2012 presenterte vi biskop Johannes Johannis Rudbeckius (1581-1646), oldemor Anna Sofias 6x tippoldefar (ffmmmmmff) som var skolereformator og Sveriges viktigste religiøse leder på 1600-tallet. Les mer

 

I fjerde kvartal 2012 presenterte vi Europas skytshelgen Birgitta Birgersdotter "Heliga Birgitta" (1303-73), oldemor Anna Sofias 12x tippoldemor (fffmfmmmmmmffmm) som var svensk forfatter, teolog og klostergründer, og ble kanonisert av pave Bonifatius IX 7. oktober 1391. Les mer

 

I første kvartal 2013 presenterte vi brukspatron Hans Sebastian Grave, (1688-1748), oldemor Anna Sofia 2x tippoldefar (ffmmf) som var industrimann og grunnlegger av flere jernverk. Les mer

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi Sveriges regent Kristina Nilsdotter Gyllenstierna "Fru Kristina" (1494-1559), oldemor Anna Sofias 9x tippoldemor (mmmmmmmfmmfm) som etter at regent og ektemann Sten Sture d.y. falt ledet frigjøringskampen og motstanden mot Danmark. Les mer

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi forretningsmannen og industrilederen Abraham Abrahamsson Hülphtes (1734-98), oldemor Anna Sofias tippoldefar (ffmf) som var svensk brukspatron, direktør, musikkhistoriker, topograf og genealog. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterte vi hoffdame Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674), oldemor Anna Sofias 6x tippoldemor (mmmmmmmmm) som var brukspatron, entreprenør og grevinne. Hun var forlovet med og elsket av prinsen, men enkedronning Kristina forhindret ekteskapet med den kommende kong Gustaf II Adolf. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterte vi erkebiskop Håkon (død 1267), oldemor Anna Sofias 17x tippoldefar (mmmmffmmfmffmfmmff) som var Norges siste gifte katolske erkebiskop. Les mer

 

I andre kvartal 2014 presenterte vi Kajsa Nilsdotter (1811-død), oldemor Anna Sofias farmor (fm) som var tjenestepike på Ström säteri og som fikk to uekte barn, deriblant vår tippoldefar Nils August med godseieren, løytnant Carl August Löwenhjelm.  

 

I tredje kvartal 2014 presenterte vi prosten Michaël Christiani Koch (1661-1733), oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mfmmfffff) som var huspredikant, kontraktsprost og kyrkoherde i Stenkyrka, Klövedal og Valla församlingar  på Tjörn samt og riksdagsmann, men som ble utvist fra riksdagen etter å ha vært involvert i vrakplyndring. Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2014)

 

 

Militære forfedre »

 

I fjerde kvartal 2014 presenterer vi obersten Adolf Fredrik II von Krusenstjerna (1679-1713), oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mmfmff) som stupte som sjef for Viborg infateriregiment i slaget ved Pälkäne i Finland under Den store nordiske krigen. Les mer

 

I første kvartal 2015 presenterer vi riksmarsk og riksråd Torgils Knutsson til Aranäs (henrettet 1306), oldemor Anna Sofias 18x tippoldefar (mmmmmmmmfmfffmmfmmmmf) som styrte Sverige under kong Birgers umyndighet (1290–1298). Ved krigstog og festningsanlegg (Viborg) styrket og utvidet han det svenske herredømmet i Finland. Les mer

I tredje kvartal 2016 presenterer vi admiral Knut Bengtsson Hård af Torestorp (ca. 1530-død etter 1572), oldemor Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmffffmf) som var sjef for den svenske flåten i Østersjøen, stattholder og herredshøvding, og som forseglet Gustav Vasas testamente. Les mer

 

I andre kvartal 2015 presenterer vi obersten Evert Taube (1629-1692), oldemor Anna Sofias 5x tippoldefar (mfmmmfmmffmf) som var landråd i Estland og sjef for Anders Torstenssons dragonregiment og for den Livländska adelsfanen. Les mer

 

I tredje kvartal 2015 presenterer vi viseadmiralen Johan von Rajalin (1715-1786), oldemor Annas 2x tippoldefar (mmmf) som var landshøvding i Blekinge. Les mer

 

I fjerde kvartal 2015 presenterer vi admiral for flåten Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (ca. 1500-1585), oldemor Anna Sofias 9x tippoldefar (mmmmmfmmff) som var friherre og stattholder i Estland, og som var eneste overlevende av sin ætt etter Stockholms blodbad. Les mer

 

I første kvartal 2016 presenter vi

admiralen Mauritz Adolf von Krusenstjerna (1707-94), oldemor Anna Sofias 2x tippoldefar (mmfmf) som var admiralsråd og kommandant i Karlskrona, og som ble utnevnt til Ridder av Svärdsorden (RSO) i 1748. Les mer

 

I andre kvartal 2016 presenterer vi obersten ved örlogsflottan Nils Graméen (1720-85), oldemor Anna Sofias tippoldefar (mmff) som ble utnevnt til ridder av Svärdsorden (RSO) i 1761. Les mer

I tredje kvartal 2016 presenterer vi admiral Knut Bengtsson Hård af Torestorp (ca. 1530-død etter 1572), oldemor Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmffffmf) som var sjef for den svenske flåten i Østersjøen, stattholder og herredshøvding, og som forseglet Gustav Vasas testamente. Les mer

----------

 

I første kvartal 2012 presenterte vi sjøhelten, friherren, admiralen og admiralsråden Claes Johansson Uggla (1614-76), oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mmmmfff) som falt i sjøslaget ved Ölands södra udde 1. juni 1676. Les mer

 

I andre kvartal 2012 presenterte vi en krigshelt fra den store nordiske krigen, senere kommandant på Nya-Elfsborg og regimentssjef, oberst Gustaf Gustafsson Gadde (1680-1738), oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mmmmmf) som ble adlet i 1706. Les mer

 

I tredje kvartal 2012 presenterte vi sjøhelten og viseadmiralen Thomas von Rajalin (1673-1741), oldemor Annas 3x tippoldefar (mmmff) som arbeidet seg opp fra båtsmann til admiral i den svenska flåten. Les mer

 

I fjerde kvartal 2012 presenterte vi den svenske feltmarskalken Jakob De la Gardie (1583-1652), oldemor Anna Sofias 6x tippoldefar (mmmmmmmmf) som var sønn av feltmarskalken og friherren Pontus De la Gardie og kong Johan IIIs uekte datter Sofia Gyllenhielm. Han erobret Moskva og var svensk greve, riksmarskalk, riksråd og generalguvernør i Livland. Les mer

 

I første kvartal 2013 presenterte vi sjøhelten, admiralen og admiralsråden Gustaf Vilhelm von Gertten (1679-1754), oldemor Anna Sofias 3x tippoldefar (mmfmmf og mmmfmf) som førte kommandoen over linjeskipene HMS Pommern i slaget ved Køge bugt i 1710 og HMS Nordstjernan i slaget ved Femern i 1715. Han var kommandør av Svärdsorden og frabad seg å bli riksråd. Les mer

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi obersten Nils Assersson Mannersköld (1586-1655), oldemor Anna Sofias 6x tippoldefar (mmfmfmmmf) som var sjef Östergöte kavaleriregiment og kommandant i Göteborg, generalguvernør i Livland og Ingermanland, guvernør for Älvsborg len og som slo tilbake det dansk-norske angrepet på Gøteborg i den såkalte Hannibalfeiden. Les mer

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi generalen Per Larsson Sparre (1628-1692), oldemor Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmmmf) som var fransk greve, svensk friherre, riksråd, landshøvding, rikstøymester og ambassadör, og som holdt høyadelens tale mot Karl IXs planer om reduksjon under riksdagen i 1680. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterte vi feltmarskalk friherre Pontus De la Gardie (1520-85), oldemor Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmmmmmff) som var svensk riksråd og stattholder i Estland. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterte vi jarlen Erling "Skakke" Ormsson (1115-1179), oldemor Anna Sofias 25x tippoldefar (mmmmmmmmmmmmfffffmffmmmf) som var lendemann, norsk riksstyrer, korsfarer, politiker og sin sønn, kong Magnus Vs formynder, og som stupte i slaget på Kalvskinnet. Les mer

 

I andre kvartal 2014 presenterte vi majoren i flåten Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (1768-1822), oldemor Anna Sofias oldefar (mmf) som var godseier, og som ble utnevnt til Ridder av Svärdsorden (RSO) i 1788. Les mer

 

I tredje kvartal 2014 presenterte vi den mecklenburgske adelsmannen Arnd Stuke (avdød), oldemor Anna Sofias 12x tippoldefar (fffmmmffmmmfmf) som ble sjørøver og lederen for vitaliebrødrene. Han terroriserte Sverige, men ble senere assimilert svensk adelsmann. Les mer/Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2014)

 

 

Fyrstelige forfedre »

 

I fjerde kvartal 2014 presenterer vi dronning Petronilla av Aragon (1136-1173), oldemor Anna Sofias 21x tippoldemor  (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmmm). Hun ble unnfanget ene og alene for å overta Aragons trone. Les mer

 

I første kvartal 2015 presenterer vi kong Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge (1238-1280), oldemor Anna Sofias 17x tippoldefar (mmmmmmmmmmmmfffffmff) som var norsk konge og nasjonaliserte og moderniserte norsk lovverk. Les mer

 

I andre kvartal 2015 presenterer vi Gustav I Eriksson Vasa (1496-1560), oldemor Anna Sofias 9x tippoldefar (mmmmmmmmfmff) som var svensk konge. Les mer

 

I tredje kvartal 2015 presenterer vi Harald 1 Gormsen Blåtann (935-987), oldemor Anna Sofia sin 24x tippoldefar som var hele Danmarks første konge. Les mer

 

--------

 

I andre kvartal 2012 presenterte vi Balduin II av Jerusalem (1058-1131), oldemor Anna Sofias 25x tippoldefar som var konge i korsfarerstaten Jerusalem. Les mer

 

I tredje kvartal 2012 presenterte vi Harald III Hardråde (1015-1066), oldemor Anna Sofias 24x og 28x tippoldefar som var norsk konge til han falt i slaget ved Stamford Bridge i 1066. Les mer

 

I fjerde kvartal 2012 presenterte vi Karl den store (742-814), oldemor Anna Sofias 32x tippoldefar som var tysk-romersk keiser. Les mer

 

I første kvartal 2013 presenterte vi Olav den hellige (995-1030), oldemor Anna Sofia sin 28x tippoldefar som kristnet Norge og er Norges helgenkonge. Han falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Les mer

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi Alexios I Komnenos (1048-1118), oldemor Anna Sofias 27x tippoldefar som var Østromerrikets keiser i Bysantz. Les mer

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi Johan III Vasa (1537-1592), Anna Sofias 8x tippoldefar (mmmmmmmmfmf), Gustav Vasas sønn og svensk konge. Han er den siste av våre forfedre som har vært konge. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterte vi Fredrik 1. av Danmark og Norge (1471-1533), oldemor Anna Sofias 10x tippoldefar (mffmffmfmfmmf) som tilhørte fyrstehuset Oldenborg. Den glückburgske linjen av slekten er i dag i monarker i Danmark og Norge. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterte vi Harald II Godwinson av England (ca. 1022-1066), oldemor Anna Sofias 25x tippoldefar (mmmmmmmmmmmfffffmffmmmmmfmf) som var den siste anglosaksiske kongen av England. Han bekjempet kong Harald Hardråde i Slaget ved Stamford bridge 25. september 1066, men tapte og falt selv i Slaget ved Hastings 14. oktober s.å. Les mer

 

I andre kvartal 2014 presenterte vi kong Ferdinand I av León og Castilla (ca. 1015-1065), oldemor Anna Sofias 24x tippoldefar (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmffmff) som var spansk keiser og fikk den hellige gral i fredsgave av emiren av Cordoba Les mer

 

I tredje kvartal 2014 presenterte vil Vilhelm IX (1071-1126), kalt for «Trubaduren», oldemor Anna Sofias 23x tippoldefar (mmmmmmmmmmmmfffffmfmfmmmmf). Han var hertug av Akvitania og Gascogne og greve av Poitou, en av lederne av korstoget i 1101, en elendig hærfører den, første kjente trubadur, det vil si en lyrisk poet som diktet på landsmålet, det oksitanske språket og en libertiner med en forkjærlighet for andres ektefelle. Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2014)

 


Kanoniserte forfedre »

 

En rekke av oldemor Anna Sofias forfedre har blitt kanonisert. To av dem har blitt presentert på aner.priv.no, henholdsvis Olav den hellige og hellige Birgitta av Sverige. I det etterfølgende listes de 22 som er avdekket så langt.  

 

 • Den salige Pipin av Landen (580-640) Les mer

 

 • Den hellige Arnulf av Metz (582-640). Les mer

 

 • Den salige Itta av Nivelles (ca. 600-652). Les mer

 

 • Den hellige Sigrada av Soissons (ca.600-ca.680). Les mer

 

 • Den hellige Klodulf av Metz (605-696/97). Les mer

 

 • Den hellige Begga av Andenne (tidlig 600-tallet til 694). Les mer

 

 • Den hellige Bathild av Neustria (626/27-680). Les mer

 

 • Den hellige Warinus av Poitiers (ca.630-ca.678). Les mer

 

 • Den hellige Liutwin (ca.660-722). Les mer

 

 • Den salige keiser Karl den store (742-814) Les mer

 

 • Den hellige Vilhelm av Gellone (755-812/14). Les mer

 

 • Den hellige Mathilde (ca. 895-968). Les mer

 

 • Den hellige Harald Blåtann av Danmark (ca. 930-ca. 986). Les mer

 

 • Den hellige Vladimir av Kiev (ca. 957-1015) Les mer

 

 • Olav den hellige (995-1030).Les mer

 

 • Den hellige Anna av Holmgard (1001-1050). Les mer

 

 • Den hellige Adele av Messines (1009-1079). Les mer

 

 • Kong Harold Godwinson blir regnet som martyr i den russisk ortodokse kirken. Les mer 

 

 • Den hellige Knut av Danmark (ca. 1043-1086). Les mer

 

 • Den hellige Ladislas av Ungarn (1040-1095). Les mer

 

 • Den hellige Knud Lavard av Danmark (ca. 1196-1131) Les mer

 

 • Den hellige Erik IX Jedvardsson av Sverige (ca. 1120-1160). Les mer

 

 • Den hellige Birgitta av Sverige (ca. 1303-73). Les mer

 

(Geir Winnæss - Januar 2014)

 

 

Geistlige forfedre »

 

Biskoper

 • Den hellige Arnulf av Metz (Biskop av Metz). Les mer

 • Den hellige Klodulf av Metz (Biskop av Metz). Les mer
 • Biskop i Västerås Olaus Stephani Bellinus. Les mer/Les mer
 • Biskop i Västerås Dr. Nikolaus Johannis Rudbeckius. Les mer
 • Biskop i Västerås professor Johannes Johannis Rudbeckius d.ä. Les mer/Les mer/Les mer
 • Biskop i Oslo og erkebiskop i Nidaros Håkon. Les mer/Les mer

Andre geistlige

 • Kong Ramiro II av Aragon (1075-1157) var abbed i det konglige kastaljanske klosteret Santos Fecundo y Primitivo i Sahagún og senere i San Pedro el Viejo i Huesca. Les mer
 • Den salige Itta av Nivelles (klostergrunnlegger og nonne). Les mer
 • Den hellige Sigrada av Soissons (benediktinernonne). Les mer
 • Den hellige Begga av Andenne (klostergrunnlegger og abeddisse). Les mer
 • Den hellige Bathild av Neustria (klostergrunnlegger og nonne). Les mer
 • Den hellige Liutwin (klostergrunnlegger i Mettlach og biskop i Trier). Les mer
 • Den hellige Vilhelm av Gellone (legbror i benektinerordenen). Les mer
 • Den hellige Mathilde (klostergrunnlegger). Les mer
 • Den hellige Anna av Holmgard (klostergrunnlegger og nonne). Les mer
 • Den hellige Adele av Messines (benediktinernonne). Les mer
 • Den hellige Ladislas av Ungarn (bispedømmegrunnlegger).Les mer
 • Den hellige Birgitta av Sverige (grunnleggeren av Birgittinerordenen).Les mer
 • Kyrkoherde i Gillberga pastorat 1648 i Karlstads stift (1648) og prost över Nordmark kontrakt (1653) Gudmundus Erlandi Norenius. Les mer
 • Kyrkoherde i Visnums-Kil och senare i Nor. Prästvigd i Linköping (1576) Erlandus Gudmundi. Les mer
 • Kyrkoherde og kontraktsprost i Tuna, Uppsala län og Stavby Ericus Olai Kaxe.
 • Prost i Tuna, kyrkoherde og pastor Olaus Kaxe.
 • Diakon i Lübeck (1582) Crispin (Crispinus) Flügge. Les mer
 • Prost og kyrkoherda i Torstuna, hovpredikant og superintendant over Jämtland og Härjedalen Jonas Germundi Palma. Les mer
 • Kyrkoherde i Göteryd Germundus Jonæ.
 • Prost och kyrkoherde i Eskilstuna Christophorus Siggonis.
 • Prästvigd (1583). Kaplan i Växjö (1584). Komminister i Jäders församling i Strängnäs stift (1587. Prost och kyrkoherde i Fors, Eskilstuna (1609) och Kloster Siggo Christophori.
 • Kyrkoherde i Bettna pastorat i Strängnäs stift Abraham Petri Lod/Kule.
 • Predikant på den svenske skipsflåten, hovepredikant for kong Erik XIV og kyrkoherde i Stigtomta og Nykyrka Magnus Petri Nycopensis. Les mer
 • Kyrkoherde i Stigtomta og Nykyrka Johannes Olai.
 • Komminister i Hedemora Peter Petersson (Petrus Petrinus) Torpensis.
 • Adjunkt ved det teologiske fakultetet i Åbo og kyrkherde i Odensvi Petrus Petri Torpensis Sudermannus.
 • Kyrkoherde i Husby Stephanus Olai Bellinus, alt Gavelander.
 • Kyrkoherda i Stora Tuna Olaus Canuti Helsingius.
 • Prost og kyrkoherde i Filipstad, Karlstad skift (1718-40) Dionysis Dionyssi Chenon.
 • Kyrkoherde i Leksand Elof Ingelberti Terserus. Les mer
 • Kyrkoherde i Stora Tuna Segricus Segerici Nentzelius. Les mer
 • Kappelan og pastor i Umeå, kyrkoherde i Nederluleå, kyrkoherde og prost i Leksand, hovpredikant for Gustav Vasa Ingelbertus Olai Helsingus. Les mer
 • Kyrkoherde i Vika, Västerås stift Daniel Danielis Cuprimontanus Svinhufvud i Westergötland.
 • Prost og Kyrkoherde i Fellingsbro Carolus Olai Hising.
 • Kyrkoherde i Nora socken i Ångermanland (1590-1609) Johannes Laurentii. Les mer
 • Kyrkoherde i Nora i Ångermanland sedan i Nora i Uppland. Olof Laurentii (Bure). Les mer
 • Kyrkoherde i Tierp Christopherus Laurentti. Les mer
 • Huspredikant hos feltmarskalk Rutger von Ascheberg, kontraktsprost og kyrkoherde i Stenkyrka, Klövedal og Valla församlingar på Tjörn, Göteborgs stift Michaël Christiani Koch. Les mer
 • Kyrkoherde i Hesselsskog pastorat Nicolai Christphorii Risell. Les mer
 • Komminister Christophurus Nikolai Spak (senere Uranius). Les mer
 • Sockenadjunkt Andreas Andreæ Welinius. Les mer
 • Komminster i Väse og Alster Johannes Johanni Iser. Les mer
 • Prost og kyrkoherde i Fägred pastorat i Skara stift Johannes Benedicti (Stora Wånga-släkten). Les mer
 • Komminster i Gökhems församling i Skara stift. Sven Ekeblad.
 • Kyrkoherde i Visnum Laurentius Beronis. Les mer
 • Kyrkoherde Petrus Petri Svenske. Les mer
 • Diakon og muligens også prest i St. Jakobskirken i Hettstedt Jacob Stellwagen var den første evangeliske presten i St. Wigbertkirken i Heldrungen, hvor han tjente i perioden 1533 til 1556.

 • Lutheransk pastor ved Katharinenstift og hoffpredikant i Eisleben (Mag der Philos) Johannes Crusius. Les mer
 • Lutheransk pastor i Rothenburg an der Saale (General-superintendant) Isak Johannes Crusius (Krause). Les mer
 • Prost och kyrkoherde i Rajala Johannes Thomae Rajalenius. Les mer
 • Kapellan Tomas Bartholdi Rajalenius. Les mer
 • Kyrkoherde i V. Husby, Östergötland Mattias Petri (Upplänning). Les mer
 • Prästmunk Peder Bengtsson Gylta. Les mer
 • Nonne Ingeborg Pedersdotter (Sparre af Rossvik).
 • Kyrkoherde Benedictus Erici. Les mer
 • Kyrkoherde Ericus Jonæ. Les mer
 • Prest Sveno Laurentii. Les mer
 • Skolemester og kyrkoherde i Viborg Enevaldus Sigfridi. Les mer
 • Nonne i Santa Clara Kloster Birgitta Knutsdotter (Lejonbjälka). Les mer

(Geir Winnæss - Desember 2013) 


Kjente mordere »

 

Oldemor Anna Sofias 13x tippoldefar Måns Bengtsson (Natt och Dag) myrdet 4. mai 1436 den svenske frihetskjemperen og "martyren" Engelbrekt Engelbrektsson på en holme i Hjälmaren. Les mer

 

Oldemor Anna Sofias 19x tippoldefar Peder Knudsen Porse var en av åtte adelsmenn som ble dømt for mordet på den danske kongen Erik Klipping 22. november 1286. Les mer

 

Oldemor Anna Sofias 26x tippoldefar Reynald de Châttilion skal ha myrdet Saladins søster. Reynald ble tatt til fange da muslimene slo korsfarerhæren i Slaget ved Hattin 4. juli 1187, og Saladin skal egenhendig ha halshogd ham. Les mer

 

mfl. (under konstruksjon)

 

 

Henrettede forfedre »

 

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad, betegnelse på de massehenrettelser som foregikk i Stockholm i begynnelsen av november 1520 etter at Christian 2 hadde overtatt som svensk konge. Da ble ledende tilhengere av Sturepartiet stilt for en geistlig domstol, dømt som kjettere og umiddelbart henrettet. Ca. 90 personer, deriblant to biskoper, 14 adelsmenn, tre borgermestre og 14 rådmenn mistet livet 8. november, og de følgende dager ble mange andre henrettet, både i Stockholm og ut over landet. Stockholms blodbad hører til de mest omstridte spørsmål i nordisk historie; kildematerialet er svært magert og vanskelig å tolke. Det har således vært stor uenighet om hvem som var den drivende kraft bak blodbadet, Christian 2 eller den svenske erkebiskop Gustav Trolle. En del av kildematerialet er trykt i (Svensk) Historisk Tidskrift (1918). Kilde: snl.no. Les mer

Oldemor Anna Sofia sin 9 og 10x tippoldefar Erik Abrahamsson (Leijonhufvud), født ca 1472, som ble halshugget 8. november 1520 under Stockholms blodbad var ridder, riksmarskalk, riksråd, lagmann og høvedsmann på Örebruhus. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 9x tippoldefar Kristiern Bengtsson Oxenstierna d.y., født ca. 1470, som ble halshugget 8. november 1520 under Stockholms blodbad var ridder og riksråd. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 9x tippoldefar Erik Johansson (Vasa), kong Gustav I Vasas far, født ca. 1470, som ble henrettet under Stockholms blodbad 8. november 1520 var ridder, riksråd og høvedsmann på Kastelholms slott på Åland. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 9x tippoldefar Joakim Brahe, født 1493, som ble henrettet 9. november 1520 under Stockholms blodbad var ridder og riksråd. Les mer

Oldemor Anna Sofia sin Xx tippoldefar Bengt Persson Gylta som ble henrettet i november 1520 under Stockholms blodbad var væpner, riksråd og lagmann i Närke. Les mer

-----

Oldemor Anna Sofia sin 9x tippoldefar Nils Eskilsson (Banér), født 1480, som ble henrettet på ordre fra Kristian II Tyrann utenfor Raseborgs murer 16. desember 1520 var motstandsleder, riksråd og jordeier. Les mer

-----

 

Västgötaherrarnas uppror

Västgötaherrarnas uppror, Västgötaupproret, Västgötabullret, kallas den resning mot kung Gustav Vasa som började i april 1529 i norra och västra Småland för att avsätta kungen och förhindra att den lutherska reformationen genomfördes. Kilde: wikipedia.se. Les mer

Oldemor Anna Sofia sin 9x tippoldefar Måns Bryntesson Lilliehöök, født 1493, som ble henrettet for forræderi 5. juli 1529 etter Västgötaherrarnas uppror var en av Sveriges fremste menn på 1520-tallet, ridder, høvedsmann på Älvsborg festning og riksråd. Hans kumpaner lovte at han skulle bli konge av Sverige. Les mer

-----

Linköpings blodbad


"Efter slaget vid Stångebro i september 1598hade vid fredsförhandlingarna till hertig Karl överlämnats rådsherrar som stått på kung Sigismunds sida. Skärtorsdagen år 1600 avrättades fem av dem vid Linköpings blodbad, en händelse som gått till historien som en rättsskandal utan like”.

- Lars Malmbjörk ur boken Linköpings blodbad 1600.

Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

En utmerket artikkel om Linköpings blodbad eller hertug Karls blodbad finnes på popularhistoria.se. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 7x tippoldefar Gustav Axelsson Banér, født 19. mai 1547på Djursholm slott, som ble halshogd 20. mars 1600 i Linköping blodbad var stattholder i Estland, Livland og Ingermanland, overbefalshaver for krigshæren i Finland. hoffmarskalk og riksråd. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 7x tippoldefar Erik Larsson Sparre af Rossvik, født 13. juli 1550 i Öja, som ble halshogd 20. mars 1600 i Linköpings blodbad var svensk kansler, stattholder og riksråd. Han var en av sin tids største statsteoretikere. Les mer

-----

Håtunaleken og Nyköpings gästabud

Håtunaleken var en historisk hendelse i Sverige i 1306 og var en del av en langvarig konflikt mellom kong Birger Magnusson og hans to yngre brødre, hertugene Erik Magnusson og Valdemar Magnusson. Den 29. september 1306 dro hertug Erik og hertug Valdemar til kong Birger på hans kongsgård Håtuna ved Mälaren. De kom fra en bryllupsfest i Bjälbo sammen med et følge av soldater, og kongen tok imot dem som gjester og bød på en fest som utartet mot natten. I natten snek hertugene seg ut av sin rom og slapp inn soldatene som stormet inn i kongens soverom. Birger og hans ektemake ble tatt til fange og ble deretter satt i fengsel på Nyköpingshus.Les mer

Oldemor Anna Sofia sin Xx tippoldefar ridderen, riksrådet, marsken og regenten/formynderen Torgils Knutsson, født ca. 1250, ble halshugget på Pelarbacken i Stockholm i februar 1206 i forløpet til Håtunaleken. Les mer

Nyköpings gästabud kalles de hendelser som ble  utspilt på Nyköpingshus i desember 1317 da kong Birger Magnusson fengslet sine brødre, hertugene Erik og Valdemar som senere ble satt til til å sulte i hjel i fengselstårnet på slottet. Kilden til hendelsen er den partiske Erikskrøniken. Les mer

Oldemor Anna Sofia sin Xx tippoldefar, ridderen og riksrådet Arnvid Gustavsson (Sparre av Vik), født 1245 i Ballingsta, ble drept med armbrøst under 11. desember 1317 under Nyköpings gästabud. Les mer

-----

Henrettet etter slaget ved Hattin

 

Slaget vid Hattin var ett avgörande slag under perioden mellan andra och tredje korstågen. Den muslimska segern lade vägen öppen för Saladins erövring av kungariket Jerusalem och detta i sin tur ledde fram till det tredje korståget. Vid foten av berget Hattin väster om Gennesarets sjö nära Tiberias tillfogade den egyptiske sultanen Saladin den 3–4 juli 1187 de kristna korsfararna ett stort nederlag varvid Jerusalems kung Guy och många hans ädlingar råkade i fångenskap. Slaget brukar även benämnas slaget vid Tiberias. Kilde: wikipedia.se. Les mer

 

Oldemor Anna Sofia sin 26x tippoldefar Reynald de Châttilion skal ha myrdet Saladins søster. Reynald ble tatt til fange da muslimene slo korsfarerhæren i Slaget ved Hattin 4. juli 1187, og Saladin skal egenhendig ha halshogd ham. Les mer

 

mfl. under konstruksjon.

 

(Geir Winnæss - Oktober 2012)

 

 

Militære forfedre »

Svenske lantmarskalker Les mer

Svenske riksråd Les mer

Norske riksråd Les mer

 

Svenske lantmarskalker (adelens talsmann)

 

 • Friherre Johan Eriksson Sparre (1587-1632) Les mer
 • Riksråd Lars Eriksson Sparre af Rossvik (1590-1644) Les mer

 

Svenske riksråd

 

 •  

 

Baltiske lantråd

 

 • Lantråd i Estland Tönnes Tönnesson Wrngel auf Sauss (1570-1630)
 • Lantråd i Estland Hans von Neuenkirchen zu Fall (1580-1616)
 • Lantråd Jürgen von Wrangell a. Jesse a.d.H Tolks

 

Norske riksråd

 

 •  

 

(Geir Winnæss - September 2014)

 

 

Militære forfedre »

• Svenske riksmarsker. Les mer

• Svenske riksadmiraler. Les mer

• Svenske feltmarskalker. Les mer

• Svenske admiraler. Les mer

• Svenske generaler. Les mer

• Svenske oberster. Les mer

• Svenske offiserer. Les mer

• Kungl. Maj:ts orden. Les mer

 

• Svenske militære forfedre

 

Flaggoffiserer

 

Riksmarsk (Forsvarssjef (ÖB))

 

 • Riksmarsk og regent, riksråd Torgils "Tyrgils" Knutsson (død 1306). Les mer
 • Riksmarsk, riksråd Sten Bengtsson (Bielke) (ca. 1343-1408). Les mer
 • Riksmarsk, riksforstander og konge Karl Knutsson (Bonde) (1408/09-1470). Les mer
 • Riksmarsk, riksråd Ture Turesson (Bielke) (ca. 1425-ca. 1490). Les mer
 • Riksmarsk og riksforstander, riksråd Svante Nilsson Sture (ca. 1460-1511/12). Les mer
 • Riksmarsk, riksråd Lars Siggesson (Sparre) (ca. 1492-1554). Les mer
 • Riksmarsk, friherre Gustaf Olofsson (Stenbock) d.y. (1502/04-1571). Les mer
 • Riksmarsk, greve Svante Sture d.y. (1517-1567). Les mer
 • Riksmarsk, greve Magnus Brahe (1564-1633). Les mer
 • Riksmarsk, greve Jacob Pontusson De la Gardie (1583-1652). Les mer

 

Feltmarskalk

 

 • Feltmarskalk, friherre Pontus De la Gardie (1520-1582). Les mer
 • Feltmarskalk, greve Jacob Pontusson De la Gardie (1583-1652). Les mer

 

Admiral

 

 • Admiral Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (ca. 1500-1585). Les mer
 • Admiral Olof Andersson Gyllenmärs (1540-tallet-1638). Les mer
 • Admiral Knut Bengtsson Hård af Torestorp (1530-ca. 1575). Les mer
 • Admiral, baron Claes Johansson Uggla (1614-1676). Les mer
 • Admiral Gustav Wilhelm von Gertten (1679-1754). Les mer
 • Admiral Mauritz Adolf von Krusenstierna (1707-1794). Les mer

 

General

 

 • General og generalfelttøymester, greve Per Larsson Sparre (1628-1692). Les mer

 

Viseadmiral

 

 • Viseadmiral, baron Johan von Rajalin (1715-1786). Les mer
 • Viseadmiral Tomas Johansson von Rajalin (1673-1741). Les mer

 

Feltoffiserer/stabsoffiserer/ekvivalent

 

 • Oberst Göran Johansson Ekeblad Les mer
 • Oberst Gustaf Gustafsson Gadde Les mer
 • Oberst Mauritz von Gertten Les mer
 • Oberst ved orlogsflåten Nils Graméen Les mer
 • Oberst Adolf Fredrik II von Krusenstjerna Les mer
 • Oberst Nils Assersson Mannersköld til Jesterborg, Lenevard, Löneberg og Adelsnäs Les mer
 • Oberst Kristoffer Siggesson
 • Oberst Olof Eriksson Stake (1540-1563) Les mer
 • Oberst Olof Eriksson Stake (1593-1664) Les mer
 • Krigsöverste Peder Larsson Svenske Les mer
 • Oberst Bernd Taube Les mer
 • Oberst Eberhard (Edvard) (Evert)Taube af Odenkat, Macters och Pallal Les mer
 • Oberst Otto Gotthardsson Vellingk d.ä. Les mer

 • Major Gustaf Olofsson Gadde Les mer
 • Major ved orlogsflåten Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna, født Graméen Les mer
 • Major Fredrik Löwenhjelm Les mer
 • Major Peter Hollander Ridder Les mer
 • Major Hildebrand Claesson Uggla Les mer
 • Major, baron Johan Wilhelm von Rajalin Les mer

 • Rittmester Johan Andersson Ekeblad Les mer
 • Rittmester Johan Möller zu Lillienhagen Les mer
 • Rittmester Anders Eriksson Rosenstråle Les mer
 • Rittmester Bengt Göransson Sparre Les mer
 • Rittmester Gustaf Stake Les mer

 • Admiralitetskaptein ved orlogsflåten, baron Johan Claesson Uggla Les mer

 

Subalterne offiserer

 

 • Kaptein Adolf Friedrich I von Krusenstiern Les mer
 • Kaptein Daniel Poignant
 • Kaptein Carl Uggla Les mer
 • Kaptein Jürgen Tönnessen Wrangel Les mer

 • Løytnant Carl Gustav Löwenhjelm Les mer

 • Fenrik, baron Johan Gustaf Uggla Les mer
 • Kornett Rutger Koch

 

Warrent offiserer

 

 • Arklimester Peter Graméen

 

Soldater

 

 • Rytter Olof Holm Les mer
 • Rytter Christian Robson Robsahm

 • Feltjeger Nils August Carlsson

 

Eldre grader

 

Rikshøvedsmann

 

 • Rikshövitsman Karl II Knutsson (Bonde) av Norge og Sverige Les mer
 • Rikshövitsman Kristiern Nilsson (Vasa) Les mer

 

Styrkesjef

 

 • En av de to sjefene for unionshæren under angrepet på Den tyske orden på Gotland i 1403-1404, Magnus Algotsson Sture (1335-1426) Les mer 
 • Sjef for unionsflåten under kong Eriks krig mot hansabyene i 1427, Sture Algotsson till Grönskog (død 1434) Les mer
 • Överbefälet över den svenske krigshären i Finland Gustaf Axelsson Banér Les mer

 • Överbefälhavare för den till Gotland avsända hären Birger Birgersson (Trolle) d.y. Les mer

 • Befalet ved beleiringen av Älvsborg og Bohus festning Per Joakimsson Brahe af Visingborg d.ä. Les mer

 

Annet

 

 • Ridder Ingvald Estridsson. Les mer

 • Opprørsleder Erik Karlsson (Vasa) Les mer

 

Høvedsmenn

 

 • Knekthövitsman Botvid Larsson Anckar d.ä. Les mer
 • Hövitsman Botvid Larsson Anckar d.y. Les mer
 • Hövitsman Eskil Isaksson (Banér) Les mer
 • Peder Turesson (Bielke) Les mer
 • Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y. Les mer
 • Krigshövitsmann Antonius Olai Bellinus
 • Hövitsman Sten Turesson (Bielke) Les mer
 • Hövitsman Lars Bröms Les mer
 • Hövitsman Arvid Knutsson Drake af Instorp Les mer
 • Hövitsmann Trotte Eriksson (Eka)
 • Hövitsman Nils Eriksson Gyllenstierna Les mer
 • Hövitsman Gustaf Olofsson Stenbock Les mer
 • Hövitsman Olof Jönsson Stenbock
 • Hövitsman Gustav Anundsson Sture Les mer
 • Hövitsman Laurentz Axelsson (Tott) Les mer
 • Hövitsman Birger Birgersson (Trolle) d.y. Les mer
 • Hövitsman Erik Johansson (Vasa) Les mer

 

• Mottakere av Svärdsorden

 

Kommandører

 

 • Admiral Gustav Wilhelm von Gertten (KmSO) Les mer
 • Viseadmiral, friherre Johan von Rajalin (KmSO) Les mer

 

Riddere

 

 • Admiral (RSO) Mauritz Adolf von Krusenstierna Les mer
 • Oberst ved orlogsflåten Nils Graméen (RSO) Les mer
 • Major ved orlogsflåten Fredrik Vilhelm von Krusenstjerna (RSO) Les mer
 • Major, friherre Johan Wilhelm von Rajalin (RSO) Les mer

 

• Norske militære forfedre (under utarb.)

 

 • Høvedsmann på Akershus Jöns Nilsson Svarte Skåning Les mer
 • Høvedsmann på Akershus Agmund Berdorsson Bolt Les mer

 

En rekke av oldemor Anna Sofias norske forfedre førte kommando over og ledet militære styrker og hærer i strid, enten som konger eller som kongens adelsmenn i vikingtiden og middelalderen. Et eksempel er Olav den Hellige, et annet Harald Hardråde, et tredje Erling Skakke og et fjerde Erling Skjalgsson.

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Sjørøverforfedre »

 

 • Vitaliebrødrelederen Arnd Stuke. Les mer/Les mer
 • Høvedsmann og ridder Nils Jönsson (Svarte skåning). Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2013)

 

 

Korsfarerforfedre »

 

 • Rikshovmester Karl Martell (686-741). Les mer
 • Pfalzgreve Heribert von der Wetterau (925-992). Les mer
 • Greve Wilhelm I av Provence (ca. 950-993). Les mer
 • Keiser Otto II av Det hellige tysk-romerske riket (955-983). Les mer
 • Keiser Konstantine VIII av Bysants (960-1028) Les mer
 • Keiserrinne Zoë Porphyrogenita av Bysants (978-1050) Les mer
 • Keiser Konstantin IX Monomach av Bysants (ca. 1000-1055) Les mer
 • Kong Leonardo I av León og Castilla (ca. 1015-1065) Les mer
 • Kong Harald Hardråde av Norge (1015-1066) Les mer
 • Hertug Robert Guiscard (ca. 1015-1085). Les mer
 • Greve Robert I av Flandern (ca. 1029-1093). Les mer
 • Fyrste Konstantin I av Armenia (1035/1040-1050/1055). Les mer
 • Lendmann Skofte Ogmundsson (ca. 1040-1103). Les mer
 • Kong Alfonso VI av León and Kastillien (1040-1109). Les mer
 • Konge Sancho Ramírez av Aragon og Navarra (ca.1042-1094)Les mer
 • Keiser Alexios I Komnenos av Bysants (1048-1118). Les mer
 • Fyrste Gabriel av Melitene (død 1102)Les mer
 • Fyrste Bohemond I av Antiokia (ca. 1058-1111). Les mer
 • Greve Henrik av Burgund (1066-1112). Les mer
 • Hertug Vilhelm IX av Akvitania (1071-1126). Les mer
 • Greve Ramon Berenguer III av Barcelona og Provence (1082-1131). Les mer
 • Kong Sigurd 1 Magnusson Jorsalfare av Norge (ca. 1090-1130). Les mer
 • Greve Amadeus III av Savoy (1095-1148). Les mer
 • Fyrste Bohemond II av Antiokia (ca.1108-1130). Les mer
 • Kong Afonso I av Portugal (1109-1185). Les mer
 • Greve Ramon Berenguer IV av Barcelona (ca. 1113-1162). Les mer
 • Jarl Erling Skakke (ca. 1115-1179). Les mer   
 • Keiser Manuel I Komnenos av Bysants (1118-1180). Les mer
 • Fyrste Reynald de Châtillion-sur-Loing (ca. 1125-1187). Les mer
 • Prinsesse Constance av Antiokia (1127-1163). Les mer
 • Kong Valdemar I den store av Danmark (1131-1182) Les mer
 • Kong Sancho I av Portugal (1154-1212). Les mer
 • Keiser Isaak II Angelos av Bysants (1156-1204). Les mer
 • Jarl av Sverige Karl den døve (ca. 1165-1220). Les mer
 • Kong Valdemar II Sejr av Danmark (1170-1241) Les mer
 • Hertug Leopold VI av Østerriket og Steiermark (1176-1230). Les mer
 • Svensk riksjarl Birger jarl (ca. 1210-1266). Les mer
 • Svensk marsk Torgils "Tyrgils" Knutsson (ca. 1250-1306). Les mer

(Geir Winnæss - Mars 2014)

 

 


Anna Sofias muslimske forfedre »

 

Slektslinjen fører fra oldemor til forfader Abu Taghlib (Fadl Allah Abu Taghlib al-Ghandanfar al-Taghlibi), emir av Mosul, tilhørende Hamdanid dynastiet og hans svigerfar, Al-Muti (Abū ʾl-Qāsim al-Fadl ibn al-Muktadir al-Mutīʿ li-ʾllāh), kalif av Bagdad, tilhørende Abbasid kalifatet.

 

Kilde: snl.no, wikipedia.org og boken Islam fra 2002 av Paul Lunde. 

 

(Geir Winnæss - April 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Forfedre 2014