Bildet under til venstre viser maleriet Slaget vid Öland av Claus Møinichen fra 1686. Kronan er i brann og synker, mens Svärdet er omringet.

 

  

 

En kongelig kjærlighetshistorie og formoder 4. kvartal 2013 - Hoffdame, brukspatron og entreprenør grevinne Ebba Brahe »

 

Anna Sofias 6x tippoldemor (mmmmmmmmm), grevinne Ebba Brahe var en svensk godseier, entreprenør og brukspatron. Hun ble født i Lerjeholm 16. mars 1596 som datter av greve Magnus Brahe og hustruen friherrinne (baronesse) Brita Stensdotter Leijonhufvud, og døde i Stockholm 5. januar 1674. Ebba Brahe tilbrakte store deler av ungdomstiden som hoffdame ved Stockholms slott. Der innledet hun et kjærlighetsforhold til prinsen som i 1611 ble Gustaf II Adolf. De ville gifte seg, men ekteskapet ble stoppet av enkedronningen fordi Ebba ikke var av kongelig slekt. I stedet giftet hun seg i 1618 med Anna Sofias forfader feltmarskalk, riksråd og stattholder greve Jakob De la Gardie. De fikk 14 barn sammen. Da Ebba Brahe ble enke i 1652 overtok hun administrasjonen av familiens gods, herunder flere jernverk og bergverk. Hun var nøye med at jernet hun leverte var av høyeste kvalitet, og dette gikk under navnet «grevinnans järn». Samme år grunnla hun byen Jakobstad i Finland, som ble oppkalt etter hennes avdøde ektemann.


Formoder grevinne Ebba Brahe (wikipedia.se)

Den femten år gamle Ebba Brahe ble etter sin mors bortfall hoffdame hos Karl IXs dronning, Kristina av Holstein. Det var ikke uvanlig at døtre av høyadelen tilbrakte en tid ved hoffet. Dette var en parallell til unge adelsmenns oppfostring og utdanning i det militære, og gav mulighet til å knytte nettverk, lære etikette og tilegne seg kunnskap, herunder om ledelse av hus og hjem. Hennes ankomst falt sammen med krigen mot Danmark. Kongen var fraværende og etter hans død med en umyndig ung konge var det enkedronningen som i praksis var familiens overhode. Med en dansk hær på offensiven og en svak svensk adel ble det viktig for dronningen og regjeringen å søke stabilitet og allianser med sterke makter i Europa.

I denne situasjonen skulle Ebba Brahe forårsake en del ståhei og spille en større rolle enn noen kunne forestille seg. Det skyldes det kjærlighetsforholdet som innledes mellom henne og den unge kongen Gustaf II Adolf. Det er ikke kjent når de to unge forelsket seg, men brev viser at de i 1612 var et par. Han var da atten og hun seksten. For enkedronningen var dette alt annet enn ønskelig, og kjærlighetsaffæren skulle bli et politisk problem for henne.


Ungdomskjæresten kong Gustaf II Adolf
(wikipedia.se)

I mars 1613 skrev Gustaf til Ebba og ønsket nyheter om et møte hun hadde hatt med sin far greve Magnus Brahe. Han kunne nesten ikke holde ut før han fikk vite hva greven hadde sagt. Det er åpenbart at det allerede på dette tidspunktet pågikk diskusjoner om de to unges fremtid. Gustaf Adolf viste at hans mor lot harde ord falle. «Jag ber, ha tålamod med mamma för min skull», skrev han. Ebba på sin side skrev til Gustaf og beklaget seg over at mange motarbeidet deres kjærlighet. En rekke personer forsøkte åpenbart å skape usikkerhet hos henne om kongens hensikter, og daglig utøve påtrykk. De lykkes delvis, for en uke etter sitt første skriv, sender Gustaf et nytt, hvor han ber henne forholde seg til det han har sagt og lovet. «Lyssna inte på dem som forsöker vända dig ifrån mig», skriver han, «utan stå fast precis som du har lovat».

Paret har en hard motstander i enkedronningen som var politisk aktiv allerede mens kongen levde, og som tidligere har blitt beskyldt for å være hardhendt med annerledes tenkende. Hennes handlinger må ses i sammenheng med at hun vil sikre sin sønns og families stilling. Borgerkrigen med mannens nevø Sigismund av Polen kun et tiår tidligere hadde hun og Karl IX gått seirende ut, men sårene var ennå ikke leget. Det danske angrept truet ikke bare landet, men også det regjerende fyrstehuset, og det var Kristinas oppgave å agere. Siden et ekteskap mellom den unge grevinnen og kungen ikke var en umulighet, måtte hun møte det kompromissløst. For det var unge tyske fyrstinner og ikke svenske grevinner hun ønsket at Gustaf skulle ekte.

Kjærlighetsaffæren varte i nærmere tre år, og ble en kamp mellom mor og sønn som moren gikk seirende ut av. På senvåren 1615 ber kongen Ebbas fetter, Anna Sofias forfader friherre Lars Sparre som var postillon d'amour mellom kjærlighetsparet om å kjøpe et smykke med diamanter og be henne om et brev. Et annet brev er trolig også fra våren 1615. I dette som han sender sammen med en bukett forglemmegei fordi han ikke har fått sagt god natt til henne. Han ber henne om å ikke se ned på den enkle blomstergaven og det skitne og grove papiret han har satt sin grove håndskrift på, men vektlegge tanken. Det siste som fremgår er at han alltid skal være hos henne, selv når de ikke kan være sammen, og forsikrer at han vil være hennes trofaste og tjenestevillige venn frem til sin død.


Ektefellen, forfader, riksmarsk og feltmarskalk
greve Jakob De la Gardie (wikipedia.se)

På Kymenegård i Finland satt Gustaf II Adolf etter hjemkomsten fra Pleskov og Narva den 16. januar 1616 og diktet en sang om sin hjertesorg. På midtsommerdagen 1618 feiret Ebba Brahe og Jakob De la Gardie bryllup i Stockholm. En måned senere forlot kongen Stockholm, og tok sjøveien til Kalmar. Herfra reiste han videre til Tyskland. Fjorten dager senere var han tilbake fra en reise som settes i samband med hans giftermål med prinsesse Maria Eleonora av Brandenburg to år senere.

Kilder: wikipedia.no, Kilder: wikipedia.no, wikipedia.se, populärhistoria.se og Berättelser ur svenska historien om Gustaf II Adolf (1885-1886).  

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Tre feltmarskalker og militær forfader 4. kvartal 2013 -Feltmarskalk, riksråd og stattholder friherre Pontus De la Gardie »

 

De la Gardie er en svensk adelsslekt av fransk opprinnelse. Eldste kjente stamfar er Jacques Scoperier (død 1565), kjøpmann i Caunes nordøst for Carcassonne. Han hadde eiendom i nærheten, La Gardie, og hans svenske etterslekt tok navn etter denne. Jacques sin sønn og Anna Sofias forfader feltmarskalken friherre (baron) Pontus De la Gardie (1520–85) gikk i svensk tjeneste og ble friherre i 1571. Pontus sin sønn og Anna Sofias forfader greve Jacob De la Gardie (1583–1652) som var generalguvernør i Livland 1622–28 og ble opphøyet til greve i 1615, var far til feltmarskalk greve Axel Julius De la Gardie (1637–1710), generalguvernør i Estland 1687–1704. Slektens hovedsete var frem til 1970 godset Borrestad i Skåne, men gikk da i arv til den norske slekt Løvenskiold. Slektens arkiv, bibliotek og malerisamling er fideikommiss og følger dens hovedmann; deler av arkivet ble på 1800-tallet testamentert til universitetsbiblioteket i Lund (Delagardiska arkivet), mens en del av maleriene er deponert i Nordiska Museet.


Slekten De la Gardies stamvåpen
(wikipedia.se)

Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmmmmmff), generalguvernør og feltmarskalk friherre Ponce «Pontus» De la Gardie var en fransk og senere dansk og svensk militær som ble født i Caunes-Minervois i Languedoc. Han druknet i grenseelven Narova. Pontus het opprinnelig Ponce d'Escouperie, men fant opp en adelstittel basert på farens eiendom La Gardie. Han startet sin militære karriere i Frankrike, og kom senere i dansk tjeneste. Under den nordiske sjuårskrigen ble han tatt til fange ved Varberg i 1565 og gikk over til den svenske hæren. I 1571 ble han opphøyet til friherre og gift med kongsdatteren Sofia Gyllenhielm, kong Johan III av Sveriges uekte datter.


Våpenskjold for friherreslekten De la Gardie nr 4
(adelsvapen.com)

Anna Sofias 6x tippoldefar (mmmmmmmmf), feltmarskalk og riksmarsk (forsvarssjef) greve Jakob De la Gardie var svensk militær, og sønn av friherre Pontus De la Gardie. Under Sveriges innblanding i de russiske tronkamper trengte han i 1610 inn i Moskva. Da avdelinger av hans leiesoldater gjorde opprør måtte han vike for en polsk overmakt. Han inntok Novgorod og søkte forgjeves å skaffe Gustaf II Adolfs bror Karl Filip tsartronen. Freden i Stolbova skyldtes ikke minst de la Gardies militære seire. Han ble opphøyet til greve i 1615, og var gift med kong Gustaf II Adolfs ungdomskjærlighet, Anna Sofias formoder grevinne Ebba Brahe.


Våpenskjold for greveslekten De la Gardie nr 3
(adelsvapen.com)

Feltmarskalk og generalguvernør greve Axel Julius De la Gardie var en militær og embetsmann. Han var den yngste sønn til feltmarskalk greve Jacob De la Gardie og grevinne Ebba Magnusdotter Brahe og bror av Anna Sofias formoder grevinne Ebba Margaretha Jakobsdotter De la Gardie. Axel Julius De la Gardie overtok kommandoen over Finland med oppdrag å være klar til å motstå et fryktet russisk angrep. I 1677 overtok han ledelsen av forsvaret mot Norge i Jämtland och Bergslagen. De la Gardie var generalguvernør i Estland 1687-1704, men ble fratatt stillingen da han ikke hadde vist tilstrekkelig kraft og dyktighet under de pågående russiske angrepene. Han returnerte til Sverige, men beholdt sin plass i riksrådet. Axel Julius De la Gardie  var gift med friherrinne Sofia Juliana Forbus (1646-1701).

Kilde: snl.no og wikipedia.se

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Anna Sofias slektskap med skandinaviske kongehus og fyrstelig forfader 4. kvartal 2013 - Kong Fredrik I av Danmark og Norge »

 

Anna Sofia var etterkommer etter en rekke fyrstehus, og hadde både keisere, keiserinner, tsarer, tsarinaer, konger, dronninger, fyrster og fyrstinner for en rekke stater og folk blant sine forfedre. Herunder kan listes Antiokia, Aragon, Armenia, Arles, Burgund, Bysants, Bøhmen, Castilla, Galicia, Toledo og Leon, Danmark, England, Franken, Frankrike, Italia, Jerusalem, Kent, Kiev, Livland, Minsk, Neustria, Norge, Northumbria, Obitritene, Polen, Portugal, Serbia, Spania, Sverige, Tyskland, Det tysk-romerske riket, Ungarn, Wessex og Østromerriket.

Dagens monarker som Anna Sofias etterkommere har nærmest slektskap med er de norske, danske og svenske. Både kong Harald V av Norge og dronning Margrethe II av Danmark tilhører fyrstehuset Glücksburg, en gren av fyrstehuset Oldenburg. Kong Carl XIV Gustaf av Sverige tilhører fyrstehuset Bernadotte, men har aner til den gamle Vasaætten. Anna Sofia er etterkommer av både fyrstehuset Oldenburg og Vasaætten. Hun deler som det fremgår under forfedrene kong Fredrik I av Danmark og Norge, Anna Sofias 10x tippoldefar (mffmffmfmfmmf) og hans far Christian I av Danmark, Norge og Sverige med kong Harald V og Margrethe II og kong Gustaf Vasa med Carl XIV Gustaf. I tillegg er begge de norske og danske kongehusene etterkommere av Vasaætten da både Harald og Margrethe sine mødre var svenske prinsesser.

Fyrstehuset Oldenburg.

 

Oldenburg, europeisk fyrstehus av tysk opprinnelse; regjerte i grevskapet Oldenburg under saksisk overhøyhet. Den eldste sikre stamfar er grev Egilmar 1, nevnt 1081. En av hans etterkommere, grev Didrik den lykkelige (død 1440), ble gift med Hedvig, søster av grev Adolf av Holstein. Deres sønn Christian (Christiern; 1426–81) ble 1448 valgt til konge i Danmark, 1450 i Norge. Fra dennes sønner Hans (1455–1513) og Frederik 1 (1471–1533), som begge ble konger, utgikk to linjer. Hans' linje døde ut med Christian 2 1559, mens Frederik ble stamfar til den kongelige linje som bekledte Danmarks trone til 1863 (Norges trone til 1814). Den danske tronen gikk i arv til Christian 9 av huset Glücksburg; dette hus kom (ved valg) senere også på tronen i Hellas (1863–1977) og Norge (fra 1905). Fra grev Didriks yngre sønn Gerhard nedstammet den grevelige linjen som regjerte i Oldenburg og Delmenhorst til den døde ut 1667.

 

Frederik 1 var far til Christian 3 (1503–59), og fra dennes yngre sønn Hans d.y. (1545–1622), hertug av Slesvig–Holsten–Sønderborg, nedstammer en rekke linjer. De viktigste er den augustenborgske linje (Augustenborg), som døde ut 1931, den glücksburgske (Glücksburg) og den beckske, som arvet Glücksburg 1825. Frederik 1s yngre sønn Adolf (1526–86) ble stamfar til den holsten-gottorpske linje, som regjerte i hertugdømmet Gottorp til 1773, senere i storhertugdømmet Oldenburg til 1918. Linjen kom på Sveriges trone med Adolf Fredrik 1751, og regjerte der til 1818 (utdødd i mannslinjen 1877). Til samme linje hørte også Hans Peter Ulrich, som var gift med Katarina den store; han ble russisk tsar (Peter 3) 1762 og stamfar til det russiske keiserhus Holstein-Gottorp-Romanov.

 

Anna Sofia sin slektslinje

Dagens norske og danske kongehus sin slektslinje

Kong Fredrik I av Danmark og Norge & Hillike Hansdatter Degener

Kong Fredrik I av Danmark og Norge & prinsesse Anna av Brandenburg

Kongsdatter Geseke Fredriksdatter & herredsfogd Hans d.y. Knudsen

Kong Christian III av Danmark og Norge & Dorothea av Sachsen-Lauenburg

Marika (Maria) Splenters & krigsöverste Hermann "Lange Harmen" Hoyer

Kong Fredrik II av Danmark og Norge & Sophie av Mecklenburg

Stallar Caspar Hoyer & Anna Maria Wulff

Kong Christian IV av Danmark og Norge & Anna Kathrine av Brandenburg

Magdalena Hoyer & handelsmann Thomas tor Schmede

Kong Fredrik III av Danmark & Norge & Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg

Bruksforvalter Herman tor Schmede & Catharina Klein

Kong Christian V av Danmark og Norge & Charlotte Amalie av Hessen-Kassel

Christina Catharina Hermansdotter Tersmeden & brukspatron Per Jacob Christiansson Robsahm

Kong Fredrik IV av Danmark og Norge & Louise av Mecklenburg-Güstrow

Bruksinspektør Herman Jacob Robsamhm & Catharina Ling

Kong Christian VI av Danmark og Norge & Sophie Magdalene av Brandenburg-Kulmbach

Brukspatron Jacob Robsahm & Anna Kristina "Stina" Risell

Kong Fredrik V av Danmark og Norge & Juliane Marie av Braunschweig-Wolfenbüttel 

Anna Christina Robsahm & bruksforvalter Christian Rutger Koch

Prins Fredrik av Danmark og Norge & Sophie Frederikke av Mecklenburg-Schwerin

Bruksregnskapsfører Nils Christian Koch & Margareta Elisabet Poignant

Prinsesse Louise Charlotte av Danmark & Prins Wilhelm av Hessen-Kassel 

Bruksforvalter Emanuel Christian Koch & Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna

Prinsesse Louise av Hessen-Kassel & Christian IX av Danmark (opprinnelig prins Christian av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)

Josephina Maria Fredrika Koch & feltjeger Nils August Carlsson

Kong Fredrik VIII av Danmark & prinsesse Louise av Sverige-Norge

Anna Sofia Gramén (vår oldemor)

Kong Haakon VII av Norge og kong Christian X av Danmark (dagens to kronprinsers oldefedre)

 

Vasaætten.

 

Vasa, svensk adelig, senere kongelig ætt som tok navn etter våpenet, envase (betydningen av dette ordet er usikker, men antagelig var det et ris- eller fjærknippe). Slektens første kjente mann er Nils Kettilsson, häradshövding i Frötuna, Uppland (nevnt 1361). Han var far til riksdrosten Kristiern Nilsson (død 1442), som spilte en fremtredende rolle i svensk og nordisk politikk, og dennes sønnesønn, biskop i Linköping Kettil Karlsson (død 1465), fordrev Christian 1 fra Sverige og ble riksforstander 1464. Hans farbror Johan Kristiernsson (død 1477) var far til riksråden Erik Johansson (død 1520), som ble henrettet under Stockholms blodbad. Med dennes sønn Gustav Vasa (1496–1560) besteg slekten den svenske trone; se Gustav, konger av Sverige (Gustav 1). Den svenske kongelige grenen døde ut i mannslinjen med hans sønnesønn Gustav 2 Adolf 1632. En annen sønnesønn, Sigismund (1566–1632), ble konge av Polen 1587 (se Sigismund, konger av Polen); denne linjen døde ut 1672.

 

Både den senere pfalziske og den holstenske kongeslekt i Sverige stammet imidlertid i kvinnelinjen fra Vasa-ætten, og ble derfor betraktet som en slags fortsettelse av denne. Da Gustav 4 Adolf (1778–1837) ble avsatt 1809, ble han etterfulgt av onkelen Karl 13 (1748–1818), som ble den siste Vasa-ætling på Sveriges trone. Gustav 4 Adolfs sønn Gustav (1799–1877), som 1829 fikk tittelen Prinz zu Wasa av den østerrikske keiser (Gustav, prins av Vasa), var denne slektens siste mann. Hans søster Sophie Wilhelmine (1801–65) var storhertuginne av Baden, og hennes sønnedatter Victoria (1862–1930) ble gift med Gustav 5. Med deres sønn, Gustav 6 Adolf, kom på ny en ætling av huset Vasa på den svenske tronen.

 

 

Anna Sofia sin slektslinje

Dagens svenske kongehus sin slektslinje

Kong Gustav Vasa av Sverige & Margareta Eriksdotter Leijonhufvud

Kong Gustav Vasa av Sverige & Margareta Eriksdotter Leijonhufvud

Kong Johan III av Sverige & frille Katarina Hansdotter

Kong Karl IX av Sverige & Maria av Pfalz

Kongsdatter Sofia Gyllenhielm & feltmarskalk friherre Pontus De la Gardie

Prinsesse Katarina Karlsdotter Vasa & pfalzgreve Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken

Riksmarskalk og feltmarskalk greve Jacob Pontesson De la Gardie & hoffdame og brukspatron grevinne Ebba Magnusdotter Brahe

Christina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken & Markgreve Fredrik VI av Baden-Durlach

Grevinne Ebba Margaretha Jacobsdotter De la Gardie & general, riksråd, guvernør, landshøvding, ambassadør, generalfelttøymester og fredsmegler fransk greve og svensk friherre Per Larsson Sparre

Markgreve Fredrik VII av Baden-Durlach & Augusta Maria av Holstein-Gottorp

 

Fransk grevinne og svensk friherrinne Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre & oberst og landshøvding Carl Conradsson Falkenberg av Trystorp

Albertina Friederika av Baden-Durlach & fyrstebiskop Kristian August av Holstein-Gottorp

Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp & oberst Gustaf Gustafsson Gadde

Kong Adolf Fredrik av Sverige & prinsesse Lovisa Ulrika av Preussen

Ebba Christina Gadde & fenrik og godseier friherre Johan Gustaf Uggla

Kong Gustav III av Sverige & prinsesse Sofia Magdalena av Danmark

Friherrinne Maria Beata Uggla & major og godseier friherre Johan Wilhelm von Rajalin

Kong Gustav IV Adolf av Sverige & Fredrika av Baden

Friherrinne Eleonora Christina von Rajalin & major i orlogsflåten og godseier Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (født Gramén)

Prinsesse Sofia Vasa av Sverige & storhertug Leopold av Baden

Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna & bruksforvalter Emanuel Christian Kock

Storhertug Friedrich av Baden & prinsesse Louise av Preussen

Josephina Maria Fredrika Kock & feltjeger Nils August Carlsson

Prinsesse Viktoria av Baden & kong Gustaf V av Sverige

Anna Sofia Gramén (vår oldemor)

Kong Gustaf VI Adolf av Sverige (kronprinsesse Viktoria sin oldefar)

 

Kilder: wikipedia og snl.no.

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Sveriges nasjonale identitet og forfader 3. kvartal 2013 - Direktør, bedriftsleder, brukspatron, topograf og musikkhistoriker Abraham Abrahamsson Hülphers »

 


Abraham Abrahamsson Hülphers (riksarkivet.se)

 

Anna Sofias tippoldefar (ffmf) Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1794) må vurderes helhetlig og ut fra en rekke faktorer. Han vokste opp i et religiøst hjem, og var svært intelligent. Han ble undervist hjemme, og ønsket om hans deltakelse i familiens handelsvirksomhet hindret ham fra å gjennomføre universitetsstudier. Abraham var medlem og hadde verv i en rekke ulike i organisasjoner. Hans kommersielle virksomhet var meget vellykket. Helsen var svak. Han giftet seg med Anna Christina Grave, og ble derigjennom svigersønn til den kjente entreprenøren Sebastian Grave. Abraham gjennomførte en rekke reiser og felt- og kulturstudier i og utenfor Sverige. Han hadde sterk lojalitet til sine foreldre, familien og familiebedriften. Abraham må vurderes i lys av å tilhøre den nye og fremvoksende borgerstanden, og interessen for det vakre og troen på kunnskap og identitet. Han levde i en brytningstid, og synes å ha hatt et ben i opplysningstiden og et annet i romantikken. Hans samtidige var systematikere som den noe eldre Carl von Linné og den jevngamle Peter Christoffer Cederbaum.

Abraham vokste opp i et religiøst hjem, og hadde teologer som huslærere. Det lå i kortene at han skulle inn i familiebedriften straks han var gammel nok. Til tross for at han ikke har universitetsutdanning, fremstår han som kunnskapsrik, utdannet og akademisk. Han har interesse for både naturvitenskap og humania. Han er ingen vitenskapsmann, og var heller ikke medlem av Vitenskapsakademiet eller akademia. Abraham finner det imidlertid opportunt å donere sine bøker til Västerås gymnas, og han er empirisk og systematisk i datainnsamling og presentasjon. Hülphers er bevisst sin borgerlighet, og det er heller intet som tilsier at han tviler på Gud eller datidens moralske dogmer. Tvert imot fremstår han som en samfunnsbygger og eksponent for en nasjonal svensk identitet bygget på kunnskap, folklore, tradisjon og borgerskapsidealer. Det virker som om Abraham Hülphers primært er drevet av overbevisning og idealisme. Han ønsket imidlertid å bli tatt opp i Vitenskapsakademiet som han samarbeidet nært med og leverte forskning til, men ble ikke tilbudt dette. Det kan være årsaken til at han i stedet søkte til Vitterlighetsselskapet og de humanistiske fagene.

Abraham Hülphers var borger i Västerås. Han tilhørte den nye middelklassen som utviklet seg i opplysnings- eller frihetstiden etter den svenske stormaktstiden. Borgerskapet omfattet personer med borgerrettigheter, det vil si de som hadde rett til å utøve næringsvirksomhet, håndverk og handel i byen de var aktive. De kommersielle rettigheter fremgikk av byens privilegier. Borgerne var underlagt byloven, og hadde rett til å delta i byens besluttende organ ledet av borgermesteren og bystyret. De kunne også dømmes etter byloven. Borgerne forvaltet videre kirken, betalte eiendomsskatt, formueskatt og organiserte også byens brannvern, vektertjeneste og forsvar. Hülphers innehadde direktørs tittel, heder og rang i kommerskollegium, det nasjonale statlige handelsstyret. Dette er et av de eldste statlige myndighetsorganene i Sverige med ansvar for utenrikshandel og handelspolitikk. Organet oppstod gjennom en utskillelse fra Kammerkollegiet i 1651, en statlig forvaltningsmyndighet innenfor finans, og fikk ansvar for handel, industri og sjøfart. Fra 1766 overtok og bestyrte Kommerskollegium et fond for understøttelse av industrivirksomhet.

 


Logo (kungligapatriotiskasallskapet.se)

 

Abraham var videre medlem av det Kungliga Patriotiska Sällskapet. Organisasjonen ble stiftet i 1766 med det mål å utvikle svensk næringsvirksomhet. Det hadde spesiell fokus på landbruk, bergverk og tekstilindustri. Gustav III spilte en sentral rolle i etableringen av selskapet, og bidro i 1775 med 72.000 daler. Det medvirket til en god og stabil økonomi. Under ledelse av riksrådet Carl Fredrik Scheffer kom selskapet til å interessere seg for teknisk utrustning til sjøs, biologisk landbruk, sopp som næringsmiddel og etableringen av en svensk folkedrakt. Med begrepet ”patriot” forstod selskapet en person som arbeidet for samfunnets beste og ikke kun for egen vinning. Selskapet var opptatt av gjennom opplysning og informasjon å hindre at folk og fe sultet når våren kom. Det stod for import av vekster og teknologiutvikling innenfor landbruksredskaper. Det gav ut egne skrifter med praktiske råd og næringsutvikling, og bidro videre til folkeopplysning.

Abraham Hülphers var også medlem av Utile Dulci. Det var et fremstående ordensselskap innenfor kunnskap og musikk som ble stiftet i 1766. Navnet et Horatius-uttrykk og betyr det nyttige forent med underholdning. Selskapet ble stiftet av fem unge tjenestemenn, og Gustav III ble ordenens beskytter. Blant medlemmene fantes menn og kvinner og fra adel og borgerskap. Selskapet kalte seg både et akademi og en orden, og et hemmelig seremonivesen og ordenshierarki bidro til å gi selskapets dets preg. Det ble arrangert ukentlige sammenkomster, og selskapets hadde eget symfoniorkester og et blandet sangkor som underholdt.  Selskapet arrangerte offentlige konserter og festligheter ved kongelige fødsels- og høytidsdager. Det kongelige musikalske akademiet utviklet seg fra Utile Dulci. De litterære priskonkurransene var også viktige for selskapet, og det utga litteratur og et dikt- og kunnskapsmagasin. Ved siden av Vitterhetskademiet var Utile Dulci en forgjenger til det Svenska Akademiet som i dag blant annet deler ut Nobelprisen i litteratur.

Han var videre medlem av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, kalt Kungliga Vitterhetsakademien som ble opprettet i 1753 av Louisa Ulrika med navnet Kungliga Svenska Vitterhets-academien. Dette var en humanistisk motsetning til Kungliga Vetenskapsakademien som var etablert i 1739. Sitt nåværende navn fikk Vitterhetsakademien i 1786, da Gustav III gjenopprettet sin mors akademi samtidig som han grunnla Svenska Akademien. Institusjonen har tilhold i Rettigska huset i Stockholm. Formålet til Kungliga Vitterhetsakademiens er å «främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård», framfor alt gjennom økonomisk støtte og gjennom en omfattende publiseringsvirksomhet. Blant akademiets skrifter finnes Fornvännen.

 


Rettigska huset (foto Philip Håkanson)

Det Kungliga Vitterhetsakademien sitt ansvarsområde har utviklet seg til å omfatte det humanistiske virksomhetsfeltet i bred forstand. Det omfatter felt som religionsvitenskap, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og kulturvern. På anmodning av den svenske regjeringen, offentlige myndigheter eller på eget initiativ avgir Kungliga Vitterhetsakademien uttalelser i spørsmål som berører dets virksomhetsområder. Akademiet eier og driver Stjärnsunds, Skånelaholms slott, Stensjö by i Småland og Borgs by på Öland. I biblioteket som er et offentlig vitenskapelig spesialbibliotek for åpent allmenheten inngår i Riksantikvarieämbetet. Akademiet har inntil 30 arbeidende representanter innen en historisk-antikvarisk klasse eller en filosofisk-filologisk, og opp til ti æresrepresentanter. Svenske og utenlandske «korresponderende representanter» er imidlertid ikke begrenset av antallet. Når en arbeidende representant fyller 70, velger man inn en ny, mens 70-åringen kan fortsette i Kungliga Vitterhetsakademien som emeritus. I praksis er det derfor over hundre medlemmer. Diplomer, priser, medaljer og utmerkelser utdeles vanligvis på akademiets årlige høytidelige sammenkomst 20. mars. Det deles ut et antall priser, herunder Gad Rausings for framstående humanistisk forskergjerning, Ann-Kersti og Carl-Hakon Swensons pris og Rettigska priset. Akademien deler også ut et antall medaljer som Akademiens Gustaf Adolfmedalj med kongens godkjenning, Akademiens fortjenestemedalje i gull, Akademiens jetong i gull, Antikvariska medaljen i sølv og Inskriftsmedaljen i sølv.

En annen forening hvor Abraham Hülphers var medlem, var Uppfostringssällskapet. Foreningen ble stiftet 1. november 1778 til minne om kronprins Gustav Adolfs fødsel. Publisisten og bibliotekaren ved det Kungliga biblioteket, Carl Christoffer Gjörwell d.ä. (1731-1811) var selskapets initiativtaker og leder. Foreningens formål var å gi gode og moderne lærebøker for undervisning i skoleverket, senere å publisere historiske skrifter. Selskapet utgav blant annet den selvproduserte «Svenska encyclopeidien», Lagerbrings "Sammandrag af Svea rikes historia", Regnérs "Första begreppen", lærebøker og flere leksika. Mest kjent er det imidlertid for sine to aviser; "Upfostringssälskapets Almänna Tidningar" (1781-1788) og "Upfostringssälskapets Weckoblad för Swenska Ungdomen" (1785-1787). Avisene ble gitt ut på Gjörwells eget forlag. I 1780 åpnet man et offentlig bibliotek og en bokhandel for å styrke distribusjonen av lærebøker. Biblioteket var åpent for publikum og inneholdt verker og manuskripter om svensk historie, utenlandske leksika og magasin, ordbøker, svenske skolebøker om alt fra reformasjonen. Sällskapet opphørte i 1795. Selskapets arkiv innholder en stor mengde protokoller, medlemsoversikter, utredninger og regnskaper fra tiden 1787.

 


Högvälborne herr Jacob von Engeström önskas välkommen som hedersledamot i sällskapet. Skannet av Olof Halldin.

 

En siste forening som Abraham Hülphers var medlem av var Sällskapet för Allmänna medborgerliga kunskaper. Selskapet som beskjeftiget seg med økonomi, moral, historie, utgivelse av magasin, lærebøker og skoleregler ble dannet av sekretæren i det Patriotiska Sällskapet, forfatteren og naturviteren Adolf Modéer. I årene 1796-98 utgav det en rekke undervisningsdokumenter for allmuen og dens barn. Organisasjonen omfattet en liten, men arbeidende avdeling i Stockholm, men hadde et stort antall representanter spredt utover landsbygdene. Etter Modéers død i 1799 opphørte selskapet.De mest signifikante resultatene av sin forskning på samfunnslære og politisk økonomi skrev og publiserte Modéer i fem bind, Han står helt i opplysningstiden ånd, med et åpent sinn, et øye for fremtidige krav og patriotisme. Spørsmålene om kvinners rett til likestilling med mannen, hvis "stand sirkulasjon", handel og næringsliv, den på svensk jord uniform beskatning på landbruksutvikling, på offentlig utdanning - alle disse og mange andre er her behandlet eller underforstått i mindre essays, hvorav de fleste er i sterk liberal retning. I noen tilfeller er han selv lenge før vår egen tid, for eksempel når han stiller spørsmål ved verdien av arvelig grunneiendom.

Abraham Abrahamsson Hülphers var en av dem som var med å skape og spre kunnskapen om en svensk kultur, herunder med å bringe frem det Sverige som eksisterer i dag. Han var en patriot med tro på mennesker og individer og de mål og resultater man kunne sette seg. Han hadde tro på spredning av kunnskap utover adel og borgerskap, og på datidens likeverd og like rettigheter. De senere år har imidlertid svensk kultur og egenart blitt sett på som uønsket, og mens Hülphers i sin samtid var radikal og progressiv ville hans tanker i dagens Sverige vært misforstått reaksjonære.   

Kilder: kungligapatriotiskasallskapet.se, vitterhetsakad.se, ssa.stockholm.se (Stadsarkivet), Nordisk familjebok – Uggleupplagan (1920), wikipedia.se, Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespengar Praktmynt och Belöningsmedaljer (1874-75) forfattet av Bror Emil Hildebrand.

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Reduksjonen og forfader 3. kvartal 2013 - Fransk greve, svensk baron, kammerherre, riksråd, general, generalfelttøymester, landshøvding, ambassadør og fredsforhandler Per Larsson Sparre »Per Larsson Sparre (riksarkivet.se)

Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmmf) Per Larsson Sparre var svensk baron og senere fransk greve, riksråd, kammerherre, general, generalfelttøymester, ambassadør, fredsdelegat og fredsmegler. Han ble født 12. mars 1628 som sønn av landmarskalk, riksråd og landshøvding Lars Eriksson Sparre af Rossvik, sønnen til kansler Erik Larsson Sparre som ble halshugget i Linköpings blodbad og Märta Gustafsdotter (Banér), en etterkommer av kong Karl Knutsson (Bonde). Per Larsson Sparre var gift med grevinne Ebba Margaretha Jakobsdotter De la Gardie, datter til riksmarskalk, feltmarskalk og greve Jakob De la Gardie og grevinne og hoffdame Ebba Magnusdotter Brahe. Han døde i Stockholm 4. april 1692.


Våpenskjold for den baronslekten Sparre nr F11
(Kilde: adelsvapen.com)

Sparre var landshøvding i Elfsborg len i perioden 1663 til 1674 og rikstøymester fra 1674. På samme tid var han aktiv som diplomat, og under kongressen i Köln i 1672 fikk han i oppdrag å megle mellom kong Ludvig XIV, Solkongen og dennes fiender. I tisrommet 1672 til 1676 var han svensk ambassadør ved det engelske og ved det franske hoffet. Han ble opphøyd til fransk greve ved patentbrev (Lettres patentes) i 1675, og med arvelig verdighet for samtlige mannlige og kvinnelige arvinger, hvilket var et avvik fra det franske prinsippet om at kun eldste sønn i hvert slektsledd skulle arve den adelige eller høyadelige verdigheten. Dette viser den betydelige gunsten han nøt hos Solkongen. Samme år returnerte han til Sverige, hvor han deltok i den skånske krigen som fant sted fra 1675 til 1679. På riksdagen i 1680 førte han med kraft og veltalenhet ordet på vegne av høyadelen mot kong Karl XI sine reduksjonsplaner, det vil si inndragelse av adelens eiendommer til kronen. Per Larsson Sparre var selv en stor eiendomsbesitter, og innehadde blant annet Näsby slott. Hans svoger, grev Magnus De la Gardie som før reduksjonen hadde vært en av Sveriges største eiendomsbesittere stod etter reduksjonen ribbet tilbake.


Per Sparre deltok i kryssingen på isen over Storebælt i 1657 (wikipedia.se)

Reduksjoner var intet nytt i Sverige, og flere hadde fant sted fra 1200- til 1600-tallet. Lavadelen og de lavere stendene var for reduksjonen i 1680, mens høyadelen var mot. Kong Karl XI, med bistand fra blant annet sin rådgiver Hans Wachtmeister fremla på dette som var hans første riksdag et reduksjonsforslag som ble godkjent av riksdagen. Samtlige donasjoner fra provinsene skulle inndras til fordel for kronen, og de innbringende baroniene og grevskapene skulle avskaffes. Donasjoner med høyere årlig avkastning enn 600 daler i sølv skulle inndras. Det betød at lavadelen gikk fri, mens høyadelen ble hardt rammet. Til sammen 80% av 1600-tallets godstildelinger ble tatt tilbake av kronen.

I henhold til et dekret fra Karl XI skulle også han selv i ettertid bestemme hvilke spørsmål som skulle legges frem for riksrådet, Kongen viste til at han i tiden fremover kun var ansvarlig overfor Gud. Eneveldet var innført i Sverige.

Kilder: wikipedia.se og riksarkivet.se. Les mer

(Geir Winnæss – Juli 2013)

 

Brødre- og arvestrid og forfader 3. kvartal 2013 - Kong Johan III av Sverige »

 


Gustav Vasas avskjedstale i 1560 (wikipedia.se)

Kong Gustav Adolf gjorde hva han kunne for at de fire sønnene skulle holde sammen etter hans død og det ikke skulle bli noen reprise av Håtunaleken og Nyköpings gjestebud. Men siste halvdel av 1500-tallet kom like fullt til å bli preget av blodig kamp mellom Erik og hans tre halvbrødre. Scenen var satt i den store salen på Stockholms slott ”Tre Kronor” ved midtsommerstid i år 1560. Den gamle kongen, Gustav Adolf hadde kalt inn rikets stender for tale til dem for siste gang. Noen måneder senere skulle han som hadde regjert Sverige i 39 år, først to år som riksforstander og deretter som konge fra 1523 være død. De tre eldste, hertugene Erik, Anna Sofias 8x tippoldefar Johan og Magnus, stod ved kongens side da holdt sin avskjedstale. Den yngste, tiåringen, og senere kong Karl IX, satt ved hans føtter. Det var den eldste, da 27 år gamle og senere kong Erik XIV som skulle ta over etter arveoverenskomsten fra Västerås i 1544.


Kong Gustav Vasa (wikipedia.se)

De fire prinsene fikk hvert sitt hertugdømme for at de skulle ha et standsmessig underhold i tråd med deres fyrstelige status. I hertugdømmene fikk de disponere kronens inntekter og styre det som sitt eget rike, men til enhver tid underordnet kongen. De tre hertugdømmene stod for en fjerdedel av staten Sveriges årsinntekter til kronen. Hertugene skulle når krevet stille tropper og forsyninger til rådighet for kongen. Døtrene fikk ikke slike flotte gaver. De skulle giftes bort med sønner fra europeiske fyrstehus. Det skulle imidlertid vise seg vanskelig for tronraneren og oppkomlingen Gustav Vasa. Johan fikk et hertugdømme som omfattet det meste av Finland, mens Erik i vente på å tronen fikk et i Småland og Öland. Det utviklet seg snart praktfull renessansekultur i Åbo og Kalmar. Magnus på sin side fikk imidlertid et mer fragmentert rike. Han etablerte sin residens i Vadstena som hertugen av Östergötland. Den yngste, Karl fikk sitt hertugdømme da Johan styrtet Erik og overtok tronen i 1568. Johan, nå Johan III overtok også deler av hertugdømmet til sin psykisk syke bror, hertug Magnus. Som hertuger hadde både Johan og Erik fått økt handlefrihet under farens siste leveår. Her fant de to brødrene hverandre og samordnet sin politikk i Baltikum og mot England utenfor farens innsyn. Da Erik XIV overtok tronen i 1560 ble forutsetningene drastisk endret. Som konge var det i hans interesse at hertugene ikke utøvet en politikk som stred mot rikspolitikken. Blant annet skulle kongen ha monopol på utenrikspolitikken. Gjennom de såkalte Arboga artikler våren 1561 fikk Erik riksdagen til å redusere hertugenes myndighet. Da Karl fremdeles var svært ung og Magnus allerede viste tegn på at han var psykisk syk, var det i realiteten Johan som var Eriks utfordring.Kong Erik IX - Maleri av Domenicus Verwildt (wikipedia.se)

Den finske hertugen hadde opprinnelige tenkt å bygge opp en maktbase med innflytelse østover og på Baltikum, men med Arboga artikler ble denne muligheten forhindret. Ikke lenge etterpå fant Johan en ny vei for sin ærgjerrighet ved å kaste sine øyne på to gifteklare prinsesser, Anna og Katarina som var søstrene til den polske-litauiske kongen Sigismund II August. Ved å gifte seg med den polske kongens søster, håpet han på innflytelse over begivenhetene i Baltikum. Gjennom sin nære kontakt med Polen brøt i praksis Johan forbudet mot å føre en egen utenrikspolitikk. Om sommeren i 1562 reiste hertugen med sitt admiralskip til Danzig med den polske utsendingen grev Tecynski som hadde forhandlet i Åbo om det planlagte ekteskapet med den yngste av de to prinsessene, Katarina. Reisen ble foretatt på tross av brev fra Erik XIV som hadde forbudt ham fra å begi seg dit. Under hans opphold i Polen var han opptatt med intrigemakeri og lot polakkene tro at han kunne påvirket Erik XIV til et forbund med Polen. Ekteskapet ble inngått den 4. oktober 1562 i Vilnius. I gave fikk hertugen syv litauiske slott som pant mot et lån på 120 000 daler til sin svoger. Dette var intet mindre enn et opprør mot Erik XIV som nå hadde skjønt at hans bror hadde ignorert hans advarsel om å fortsette med sine ekteskapsplaner og deretter vært i den polske kongens selskap i for mange uker. Erik XIV hadde startet en aggressiv ekspansjon fra sitt brohode i Estland som ville få ham på kollisjonskurs med Polen-Litauen.

To svenske kongelige utsendinger kom til Åbo der de kunngjort at det skulle holde såkalte räfsteting som bestemt i Arboga artikler, men en rasende Johan lot dem fengsle bare for å oppleve at hans egne rådgiverne brøt sin troskapsed. Utsendingene ble befridd kort etterpå, men skaden var allerede gjort. Utsendingene opplyste så at hertugen måtte svare for sine handlinger i Stockholm, men det nektet Johan å gå med på. Han fryktet oppriktig å bli arrestert ved ankomsten. Utsendingene kom tilbake med to av hertugens rådgiverne som vitnet på vegne av kongen mot deres tidlige herre under riksdagen i juni 1563. Riksdagen avsa sin dom om at hertugen hadde brutt Arboga artikler som landsforræder. Erik XIV tilbyr seg da med riksdagens dom i hånden å benåde hertugen mot en rekke vilkår, men Johan nektet å akseptere disse til dels strenge vilkårene. Konflikten mellom de to kompromissløse brødrene toppet seg da kong Erik XIV sine tropper i 1563 beleiret Åbo slott og tok hertug Johan og hustruen Katarina Jagellonica og deres tilhengere til fange. Deretter fulgte fire år i fangenskap på Gripsholms slott for hertugparet. I slottsfengselet skulle deres datter fødes og dø kun to år gammel. Sønnen Sigismund, den senere polske kongen skulle også fødes her. Johan lastet broren for datterens død. Det kan kanskje forklare den brutalitet han senere utsatte ham for. Erik vurderte også å gi svigerinnen Katarina som brud til mannen Johan hadde utkonkurrert, tsar Ivan den grusomme. 

 


Kong Johan III (wikipedia.no)

I den mektige Stureslekten der Anna Sofias forfader Svante Sture, sønn av den kjente riksforstanderen Sten Sture den yngre, var familieoverhode, gjorde en ung mann ved navn Nils Sture seg bemerket hos kongen. Under Den nordiske sjuårskrigen beordret Erik XIV i 1565 Nils Svantesson til Västergötland der han sammen med hærføreren Nils Boije skulle organisere et felttog mot Båhus festning. Angrepet på festningen i mars 1566 ble et blodig nederlag. De ansvarlige ble stilt for retten i Höga nämnden, og Nils ble dømt til døden. Erik XIV benådet den unge mannen mot at han skulle toge gjennom Stockholm under skam og spott i en offentlig ydmykelse. Stureslekten tok det skammelige opptoget meget ille opp, og det førte til at deler av høyadelen kom i konflikt med kongen. Året etter, i 1567 slapp Johan og Katarina ut av fangenskapet. Konflikten hardnet umiddelbart til, og sommeren 1568 heiste Johan og Karl opprørsfanen med støtte fra blant annet høyadelen. Etter en kort og blodig borgerkrig ble Erik XIV styrtet fra tronen av de to brødrene. Johan rettferdiggjør sitt kupp gjennom propaganda der han erklærer at han har «reddet befolkningen fra den tyranniske Erik XIV». Eriks rådgiver Jöran Persson ble torturert til døde, og den avsatte kongen ble fengslet sammen med sin familie. I Eriks dagbøker kan vi lese hans angst når familien ble tatt fra ham. Maktkampen mellom Johan og Erik endte først på Örbyhus slott i februar 1577, da den 43 år gamle tidligere kongen sovnet inn av det som senere skulle vise seg å være arsenikkforgiftning.

Hertug Magnus viste aldri politiske ambisjoner, men i hans fravær agerte brødrene. Johan forsøkte først å få Magnus gift med Katarinas eldre søster Anna som var atten år eldre enn Magnus. Årsaken var at polakkene krevde at Anna måtte bli gift innen Johans friere til Katarina kunne aksepteres. I fortvilelsen vurderte Johan blant annet å gifte seg med Maria Stuart av Skottland, mens Erik foreslo en rekke tyske prinsesser. Ingen av disse opsjonene ble realisert, og Magnus sin begynnende psykiske syke gjorde det vanskelig å fremme ham som ektefelle for Anna. I lang tid etter Johans maktovertakelse var Magnus intetanende om at Erik var styrtet og at riket hadde en ny konge. Johan og Karl kunne derfor møtes på Borgholms slott i juni 1572 og fordele morsarven og godskomplekset etter Margareta Leijonhufvud. I 1574 tok Johan formelt over forvaltningen av hertugdømmet til Magnus.

Hertug Karl stod umiddelbart frem som en dyktig realpolitiker som hele tiden presset grensene for å kunne favorisere næringer og innbyggere fra sitt eget hertugdømme. Fra slottet i Nyköping, utøvet han rastløs oppmerksomhet til stort og smått som fant sted innenfor hertugdømmets grenser, mens nølte heller ikke med å handle med kraft i rikspolitikken. Forholdet til broren kong Johan III var innledningsvis godt, spesielt fordi Johan trengte Karl for å balansere riksrådets innflytelse. Etter hvert oppstod det imidlertid misstemning og mistanker, ikke minst etter at det ble avdekket at Karl hadde hatt vidtrekkende kontakter med en av de mange sammensvergingene mot Johans person og liv. Johan var også svært følsom ovenfor alle forsøk fra den yngre broren i å blande seg inn i ledelsen av riket. I år 1582 ble Karls selvstendige skatte- og fordelspolitikk innskrenket gjennom det såkalte Stockholmsregelverket. Tre år senere brøt det ut i åpen konflikt etter at Karl hadde motsatt seg å delta i Johans bryllup med hans andre kone, Gunilla Bielke. Bråket mellom de to brødrene ble diskutert i et bekymret riksråd.  Et kompromiss kunne imidlertid skje, og det var riksrådet og Johan enige om, på bekostning av kongens posisjon og myndighet. Fra Karls ståsted kunne en slik beslutning neppe kalles et kompromiss. Uenigheten mellom de to brødrene ble gjort vanskeligere av Johans kirkepolitikk som etter en rekke lutherske prester syn kunne tolkes til et steg bakover til katolisismen. Når rettroende prester ikke ville innordne seg kongens nye kirkeordning og ble truet med fengsel, flyktet til Karls hertugdømme hvor de ble beskyttet. Hertug Karl var kalvinistisk inspirert, og hadde lite eller intet til overs for kirkepolitiske kompromisser som kunne reversere den minste bit av reformasjonen.

Konflikten og avgrunnen mellom brødrene ble stadig dypere, og vendepunktet kom høsten 1589. I forbindelse med at Johan var i Reval (Tallinn) for å møte sønnen Sigismund som i to år hadde vært konge i morens opprinnelsesland Polen, kom Karls gyllende mulighet. Johan og riksrådet hadde havnet i disputt om Sigismund skulle overtales til å abdisere og returnere til Sverige med den risiko det innebar. Kongen ville ha sønnen hjem, mens riksrådet fryktet utenrikspolitiske forviklinger. Johan måtte returnere til Sverige uten sønnen, men brakte i stedet med seg et glødende hat til høyadelens representanter i riksrådet. Han mente at de hadde berøvet han hans familielykke i alderdommen. På dette tidspunktet trådte Karl inn på scenen og delte brorens reaksjoner samtidig som de kunne forsones og forenes i en kampanje mot Anna Sofias forfader Erik Larsson Sparre, Anna Sofias slektning Hogenskild Bielke og andre høyadelsmenn. Det er et faktum at det kun var Johans død i 1592 som forhindret at noen av riksrådene ble avrettet. I stedet fant Karl og riksrådet hverandre igjen med å forhindre at landet ble alt for katolsk og influert av Polen under kong Sigismund, Johans sønn som både var konge i Sverige og Polen. Resultatet var det berømte Uppsalamøtet i 1593, hvor reformasjonen ble konsolidert og forklart umulig å reversere. Trinn etter trinn lykkes Karl under et økende konfliktnivå å utmanøvrere nevøen. Konflikten kulminerte i en kort borgerkrig i 1598-99. Hertug Karl ble regent i Sverige i 1599, i 1604 tok han kongsnavnet Karl IX og i 1607 lot han seg krones til konge. Da hadde de siste Sigismund-tro høyadelsmennene bli henrettet ved Linköpings blodbad i år 1600, herunder Anna Sofias forfedre Erik Larsson Sparre og Gustav Axelsson Banér.

 

 


Kong Karl IX (wikipedia.se)

 

Erik og Johans oppvekst hadde hatt som mål at de to halvbrødrene skulle kjenne samhørighet og søskenkjærligheten skulle få mulighet til å utvikles. Vi vet imidlertid intet om deres innerste tanker. De kjærlige brevene som ble utvekslet mellom dem betyr i så måtet intet, men var mer et resultat av en normal omgangstone. Men i 1559-60 oppstod det en uenighet som etter hvert ble til åpent hat. De tok imidlertid hånd om hverandres familiemedlemmer. Erik XIV viste omtanke for Johans frille, Anna Sofias formoder Karin Hansdotter, og Johan ivaretok det slik at dronning Karin Månsdotter fikk en trygg tilværelse på Liuksiala kongsgård i Finland etter at Erik var død.  Forholdet mellom Johan, Karl og deres søstre viser varme følelser, men også dyp uenighet.

 

Brødrenes forhold til Magnus var enklere. Utbruddet av hans sinnssykdom oppstod da konflikten mellom Erik og Johan kulminerte. Det går også rykter om at en rasende Erik skal ha slått Magnus hardt i hodet da denne nektet å være med å dømme Johan til døden. Magnus ble stadig verre, og oppholdt seg årene før sin død på gården Kungsbru ved Roxen. Ved en rekke tilfelle utviste både Johan og Karl stor omsorg for broren Magnus. Denne omsorgen omfattet imidlertid ikke familiemedlemmer som truet deres makt. Sigismunds skjebne innfor hertug Karl har blitt beskrevet, og Johan III gav ordre om at Gustav Eriksson skulle tas fra sin mor Karin Månsdotter i hennes fangenskap på Åbo slott. Sju år gammel ble Gustav sendt til Estland, og resten av sitt liv virret han rundt østersjøområdet med forbud om å returnere til Sverige. Han så kun sin mor en gang etter dette, i Reval i 1596. Da var han en voksen mann på 28 år. Deretter fortsatte den ulykkelige landsforvisningen til han døde utenfor Moskva i 1607.

 

Johan III fikk også en sønn i ekteskapet med Gunilla Bielke. Gutten Johan ble født i 1589, og var kun tre år da faren døde. Da den eldre halvbroren Sigismund hadde blitt detronisert av hertug Karl var det unge Johan som stod nærmeste tronen. Han hadde imidlertid lært av familiens historie, og holdt en meget lav profil. På riksdagen i Norrköping frasa femtenåringen alle krav på tronen. Han ble i stedet hertug av Östergötland, og måtte gifte seg med kusinen og Gustav II Adolfs søster, Maria Elisabeth. Ekteskapet ble barnløst og også meget ulykkelig. Etter få år ble Elisabeth sinnssyk. De døde begge i 1618.  De tre eldste Vasa-sønnene nådde enten ikke eller mistet kontrollen over tronen. De innebar også at deres sønner mistet retten til den svenske tronen. Det var i stedet den yngste, Karl som lykkes med å vinne makten, ikke bare for seg selv, men også for sin sønn. Da Gustav II Adolf besteg tronen i 1611, og ble kronet i Uppsala domkirke i 1617, var den slutten på en serie av voldsomme hendelser i et halvt hundre år etter Gustav Vasas død. De to fetterne Gustav Adolf og Sigismund døde begge i 1632, men fra Polen fortsatte Johan III sine sønnesønner Vladislav IV og Johan Kasimir å hevde sin rett til den svenske tronen.

 


Kong Gustav II Adolf (wikipedia.se)

 

Da fredstraktaten ble inngått hadde det på et par måneder nær gått et århundre siden Gustav Vasa sammen med sine sønner hadde gjort sin siste fremtreden før stendene. Kongens ønske om å hindre broderstrid og innenlands uro hadde blitt fulgt av splittelse, borgerkrig og en langvarig krig mot Polen og brodermord. Dersom Gustav Vasas plan hadde lyktes, hadde en helt annen Gustav II besteget tronen, Erik XIVs sønn Gustav Eriksson Vasa. 

 

Kilder: Basert på en tekst av Lars Ericson Wolke fra Populär Historia nr 12/2004 og informasjon fra blant annet wikipedia.se og wikipedia.no.

(Geir Winnæss – Desember 2013)

 

Stockholms blodbad og formoder 2. kvartal 2013 - Nasjonalikonet og regenten "Fru Kristina" »

 

Stockholms blodbad kalles de henrettelser som skjedde i tidsrommet 7.-10. november 1520 etter danskekongen Christian II av Oldenburgs kroning i Stockholm. Blant de til sammen 94 personene som ble henrettet inngikk en stor del av Sveriges høyadel. Det er ikke helt klart i hvilken grad kong Christian alene bar ansvaret for henrettelsene.

Sverige inngikk fra 1389 i Kalmarunionen som omfattet hele Norden. I Sverige hadde unionen både sine tilhengere og motstandere. Motstanderne fikk et overtak i løpet av 1400-tallet. Under Stureslektens ledelse brøt Sverige de facto gradvis ut av Kalmarunionen. Unionstilhengernes fremste leder i Sverige på begynnelsen av 1500-tallet var Anna Sofias slektning, erkebiskopen av Uppsala, Gustav Trolle og hans far Erik Arvidsson Trolle som er en av Anna Sofias forfedre. Som nyutnevnt erkebiskop havnet Gustav Trolle i konflikt med Anna Sofias forfader riksforstanderen Sten Sture d.y. om Almarestäket. Trolle hadde et brev fra paven som understreket at eiendommene rundt Stäket tilhørte erkebiskopen, men Sten Sture forsvarte sin rett i egenskap av riksforstander til å fordele og ikke minst inndra len. Følgen var at lenet ble inndratt og Sten Sture innledet i 1516 en beleiring av Stäket med hjelp av tyske leiesoldater. Paven hadde gitt erkebiskopen rett til å utlyse interdikt over den som utfordret retten til Stäket. Trolle kunne derfor få paven til å utstede en bannbulle og det ble dermed en kristen plikt å bekjempe riksforstanderen og de som hjalp ham. Gustav Trolle nektet også å sverge troskap til riksforstanderen, hvilket Sten Sture benyttet seg av for å påstå at Trolle da hadde sverget troskap til en annen, det vil si kong Christian II av Danmark. Riksmøtet i Stockholm i 1517 dømte Trolle for høyforræderi. Noen uker senere ble han tvunget til å kapitulere og ble holdt fengslet på Västerås slott. Almarestäket ble revet i 1518.


"Fru Kristina" i samtidig alterskulptur fra Västerås domkirke

Den danske kongen iverksatte i januar 1520 et militært angrep mot Sverige. Christian Tyrann anså seg berettiget til den svenske tronen fordi han i mai 1499 hadde blitt valgt av riksrådet som tronfølger til den svenske tronen. Den militære styrke besto av 6-7000 mann, fortrinnsvis leiesoldater fra Pommern, Brandenburg, Sachsen og Frankrike. Sten Sture og svenskene møtte danskene ved Åsunden i Västergötland, men ble tvunget til å trekke seg tilbake. Danskene delte og forflyttet seg nordover gjennom Västergötland og Östergötland. Sten Sture døde i begynnelsen av februar, etter å ha blitt såret i Slaget på Åsundens is to uker tidligere. I begynnelsen av mars, erkjente det svenske riksrådet Kristian II som en svensk konge. Sten Stures enke og Anna Sofias 9x tippoldemor (mmmmmmmfmmfm) Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), kjent som Fru Kristina ledet forsvaret av Stockholm, og nektet å gi opp. Kristian hadde ikke råd til en langvarig beleiring av Stockholm med sine murer og slottets sterke besetning, og ønsket å inngå en avtale med forsvarerne. Forsvarerne ønsket amnesti for å gi opp, og et amnestibrev ble utstedt av Kristian 5. september. I brevet ga Kristian II amnesti til avdøde Sten Sture, hans enke Fru Kristina og alle deres hjelpere for alt de hadde gjort mot Kristian selv og unionskongene Hans og Kristian I. Amnestiet var også alt som Sturepartiet hadde gjort mot kirken, inkludert Stäkets riving. Kristina og hennes tilhengere ble garantert å få beholde alle eiendommer og len. I et spesielt brev ble det også gitt amnesti for byen Stockholm. Den 7. september ble Stockholms slott overlevert til kong Christian II. Søndag 4. november ble han kronet til konge av Sverige i Storkyrkan.

Etter at Christian II hadde tiltrådt som unionskonge var hans hensikt å etablere seg som konge over hele Norden, inklusive Sverige. Alle svenske adelsfamilier, deriblant Gustav Vasas foreldre ble kalt til Stockholm for å delta i kroningsfesten for Kristian II. Etter tre dager med fest lot kong Christian II den 7. november 1520 alle portene til byen bli stengt og utlyste utgangsforbud. Christian II konfererte med sine kapteiner i en privat konferanse i palasset. Kongen spurte erkebiskop Gustav Trolle om han kunne gå med på en minnelig ordning, men erkebiskopen ville ikke. I skumringen brøt danske soldater med lanterner og fakler inn den store hallen og fraktet vekk mange av gjestene. Klokken 22 ble de øvrige gjestene arrestert. Gjestene ble forhørt hele natten, og om morgenen startet rettssaken. En klageskrift fra Gustav Trolle ble lest opp. Trolle trådte så selv fram til kongen og krevde at de som tidligere hadde avsatt ham og ødelagt hans slott skulle straffes som kjettere. Som kjettere var de ikke lenger omfattet av avtalene og amnestiet.

Den svenske historikeren Olaus Petri, som i henhold til hans egne opplysninger var nærværende under blodbadet, forteller at «deretter lot kongen blåse med trompeter og utrope at ingen skulle gå ut av sine hus, men at alle skulle bli der inne hvor de var.» Olaus Petri ble så opprørt av henrettelsene at han skrek ut om det og holdt på å bli halshugget selv, men en tysker som hadde sett ham i Wittenberg berget livet hans ved å erklære ham som tysk. De dømte ble halshugget på Stortorget i Gamla stan i løpet av de påfølgende tre dagene. Adel og riddere ble henrettet med sverd, borgere med øks, og vanlige folk og fattige ved henging. At det nettopp var så mange adelige som ble henrettet, har stilt andre massakrer, som for eksempel det senere Blodbadet i Rønneby, hvor det stort sett var vanlige folk som ble henrettet, litt i skyggen av hendelsene i Stockholm. Massakrer var ikke ukjente virkemidler for de stridende partene.


 Blodbadsplansjen skilder Christian Tyranns herjinger i Stockholm i 1520. Plansjen ble bestilt av Gustav Vasa og ble benyttet i propagandaøyemed. Kilde: wikipedia.se. Les mer

Riksrådmenn, rådsherrer, biskoper, adelige, frie bønder og borgere, alle som kunne tenkes å true den danske kongen, ble drept. Blodet rant ned i rennesteinen og likhaugene lå igjen i to dager til de ble brent. Man gravde til og med opp Sten Sture den yngres grav og brente liket. Liket av hans lille sønn ble også slengt på flammene. Ansvarlig bøddel var offiseren Jörgen Holmuth fra Tyskland. Sten Stures enke, og Anna Sofias formoder, Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), ble sammen med en rekke andre kvinner fra adelen, herunder hennes mor Sigrid Eskilsdotter (Banér), Sigrids datter og Kristinas halvsøster Cecilia Månsdotter (Eka) som var svigermor til Gustav Vasa samt døtrene Margareta, Märta og Emerentia Eriksdotter (Vasa) fraktet som fanger til Danmark. Cecilia, Märta og Emerentia døde av pest under fangenskapet i Blåtårn på København slott. Hvorvidt Kristinas fem år gamle datter Magdalena Stensdotter (Sture) døde i fengselet eller av andre årsaker er uklart.

Det antas at rundt 90 personer skal ha blitt henrettet i Stockholm 8. og 9. november 1520, herav fem av Anna Sofias forfedre og fem slektninger. Forfedrene omfattet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) som var ridder, riksmarskalk, riksråd, lagmann og høvedsmann på Örebrohus, Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) som var ridder og riksråd, Erik Johansson (Vasa) som var ridder, riksråd og høvedsmann på Kastelholms slott på Åland og Gustav Vasas far, Bengt Persson Gylta som var væpner, riksråd og lagmann i Närke og Joakim Brahe som var ridder og riksråd. Slektningene omfattet Mattias Gregersson (Lillie), biskop i Strängnäs som var broren til ridderen og riksrådet Bengt Gregersson (Lillie), Måns Gren, riksråd som var sønnesønnen til den svenske ridderen, svenske og norske riksrådet og svenske riskforstanderen Magnus Gren, Erik og Eskil Nilsson (Gyllenstierna), brødrene til Kristina Nilsson (Gyllenstierna) og Erik Knutsson (Tre Rosor), høvedsmann på Kalmar slott som var sønnesønnen til adelsmannen, det norske og svenske riksrådet og norske jordeieren Alv Knutsson (Tre Rosor).


Blåtårn. Kilde: wikipedia.no. Les mer

De øvrige som ble henrettet var Vicentius Bellenack, biskop i Skara, ridderen Erik Ryning, de tre slottsfogdene på Stockholm slott Erik Kuse, Olof Björnsson (Halvmåne) og Måns Jonsson, borgmestrene Jöns Gudmundsson, Anders Olofsson og Anders Henriksson og de to lavadelsmennene Olof Walram og Erland Esbjörnsson. Tretten rådmenn ble henrettet, henholdsvis Olof Hansson, rådmann og borger fra Köpmannagatan, Måns Budde, Baggans Björn, Anders Ruth, Anders Karlsson, Knut Öning, Erik Helsing, Peder Eriksson, Asmund, Mats Crona, Jakob Pedersson, Nils Bergsson og Heming Grönskalle. Likeledes ble fjorten borgere henrettet, henholdsvis Henrik Strobock, Lambrekt Båding, Hans Weser, Simon Skräddare, Långe Nils, Peder Staffansson, Påvel Skinnare, Gudmund Skinnare, Erik Smältare, Peder Budde, Anders Köttmånglare, Mats Tunnbindare, Nils Matsson og Lambrekt Bardaskär som var frisør, og barberte en kunde da han ble slept ut på torget og halshugget. I tillegg ble kjøpmannen Hans Vävare, Lars Hass, en tilskuer som begynte å gråte under henrettelsene, Erik Johansson, bonde fra Rydbo, Gustav Vasas far sin eiendom og skriveren Kettil Skrivare som var en av mellom 35 og 40 av de adeliges tjenestefolk som ble henrettet.

Blant de som ble henrettet og brent, var Gustav Vasas far og mange slektninger. Alle gods og alle gårder som de drepte hadde eid, ble konfiskert til fordel for kronen. Gustav Vasa, som tilfeldig hadde slått seg ned på slektsgården Rävsnäs i Södermanland, fikk høre at danske soldater var på jakt etter ham og berget seg i siste liten ved å flykte opp til Dalarna. Anna Sofias forfader Mickel Nilsson (Halvhjort till Arnäs), død 1529 og Klas Kyle, begge tidigere slottsfogder på Stockholms slott unnslapp straff og ble sluppet løs på grunn av mangel på celleplasser. De to cellene ble overtatt av Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) och moren Sigrid Eskilsdotter (Banér) som begge opprinnelig var dømt til døden.

Senere ble ytterligere åtte personer henrettet. Anna Sofias forfader Nils Eskilsson Banér, broren til Sigrid Eskilsdotter (Banér) var motstandsleder, riksråd og jordeier, og ble henrettet på ordre fra Kristian II Tyrann utenfor Raseborgs murer 16. desember 1520. De fire slektningene Peder Ribbing, Lindorm Ribbing og Lindorms to åtte og fem år gamle sønner ble halshugget 23. desember 1521 i Jönköping. Da femåringen på skafottet så sin døde bror, sa han til skarpretteren; ”Käre man, bloda inte ner min skjorta, för då får jag ris av mor ”. Biskopen Hemming Gadh halshugget i Finland. Det er mulig, men ikke dokumentert at han er en slektning av Anna Sofias forfedre i slekten Gadde. Videre ble Sven Hök og Peder Smed henrettet i Vadstena.

Kong Christian II rettferdiggjorde massakren i en uttalelse til det svenske folket som en nødvendighet for å unngå pavens bannlysning, men senere, da han ba om unnskyldning til paven for å ha hogget hodene av biskopene, la han skylden på sine soldater for å ha utført uautoriserte handlinger for hevn. Blodbadet vekket harme i Europa. Etter massakrene lå Sverige i ruiner. Noen måneder senere, i januar 1521, startet opprøret fra Dalarna mot danskene, ledet av Gustav Vasa. Grunnen for opprøret var ikke så mye for massakrene i Stockholm, men at danskekongen generelt var en hard og urimelig hersker som tvang bøndene og fri menn til å gi fra seg sine våpen og dessuten tvang dem til å betale en hard ekstraskatt. «Det var derfor smålendinger, folk fra Dalarna og andre som gjorde opprør, ikke for at noen for bøndene ukjente stockholmere hadde blitt halshugget», slår den svenske historikeren Dick Harrison fast. Marken begynte å dirre under danskekongen og han ble tvunget til å flykte fra Sverige. Etter hvert brøt også hanseatene forbindelsene med Christians regime, og også i Danmark spredte opprøret seg mot kongen. Hertug Fredrik ledet opprøret der, med støtte fra Tyskland. Etter å ha mislykket med våpenmakt å gjenerobre kronen ble Christian II arrestert i København i 1532. Fram til sin død i 77 års alderen i 1559 satt han fengslet. En bitter slutt for en mann som i 1520 var Nordens herre.

Kilde: wikipedia.se, wikipedia.no, snl.no og historiesajten.se

(Geir Winnæss - April 2013)

 

Anna Sofias muslimske forfedre » 

Anna Sofia har en rekke fremtredende muslimske forfedre. Den som i tid er nærmest er emiren i Mosul Abu Taghlib (Fadl Allah Abu Taghlib al-Ghadanfar ʿUddat al-Dawla. Han var Anna Sofias 29x tippoldefar. Emir Abu Taghlib tilhørte hamdānidene (al-amdāniyūn) som var et sjiittisk arabisk dynasti som hersket over deler av Nord-Irak og Syria fra 890 til 1004. Dynastiet nedstammet fra den gamle stammen Banū Taġlib fra Mesopotamia som var en stor og mektig arabisk stamme fra Mesoptamia og det østlige Arabia. Dette var en av få stammer som ikke gikk over til Islam på Muhammeds og hans umiddelbare etterfølgeres tid. I tillegg inngikk den en avtale med kalifen at de ikke skulle betale skatt slik det var vanlig for kristne og jøder, men almisser på lik linje med muslimene.

amdānid-dynastiet ble grunnlagt av Abu Taghlibs oldefar Hamdān ibn Hamdun da han ble utnevnt av ‘abbāsīd-kalifen som guvernør for Mardin i det sørøstlige Anatolia i 890. Hans sønn og Abu Taglibs farfar ʿAbd Allah ibn amdān ble deretter utnevnt til guvernør for al-Mawsil (Mosul) i dagens Nord-Irak i 906. I 914 erobret han ‘abbāsīdhovedstaden Bagdād. Hans sønner ble innsatt som guvernører i al-Mawil og Halab (Aleppo). Abu Taghlibs far Nāsir ad-Dawlah sitt styre i al-Mawil og Divyarbakir i sørlige Tyrkia var så tyrannisk at han ble avsatt av sin egen familie. amdānidene fortsatte å styre i al-Mawil fram til 990, til tross for deres store nederlag mot buwayhidene i 979. Etter dette ble området de hadde kontroller i Nord-Irak delt mellom ʿugaylidene og marwanidene. ʿAlī Sayf ad-Dawlah, "Rikets sverd," hersket over Nord-Syria og Halab, hvor han ble den viktigste motstanderen mot Det bysantinske rikets ekspansjon. Hans hoff var et kultursenter på grunn av dets støtte til arabisk litteratur, men det mistet sin status etter bysantinerne erobret alab. For å stoppe bysantinernes frammarsj ble alab underlagt de egyptiske fātimidenes herredømme, men i 1004 ble hamdānidene avsatt av de nye fāimidherskere.


Mosul ved Tigris bredd (Kilde: ascending-knowledge.com)

Svigerfaren til emir Abu Taghlib var kalifen av Bagdad (av Islam) al-Muti (Abū ʾl-Qāsim al-Fadl ibn al-Muktadir al-Mutīʿ li-ʾllāh), Anna Sofias 30x tippoldefar. Han levde mellom 914 og 974, og var abbasid kalif i tidsrommet 946 til 974. al-Muti (Lydig mot Herren) hadde lenge aspirert til kalif, og det eksisterte et bittert fiendeskap mellom ham og den tidligere kalifen al-Mustakfi. Abbasidene er det dynastiske navnet som vanligvis gis kalifen i Bagdad, det andre av de to store muslimske kalifatene i det arabiske riket. Det fortrengte umayyad-dynastiet, bortsett fra al-Andalus.

Abbasid-dynastiet ble etablert av etterkommere av Muhammeds yngste onkel, Abbas ibn Abd al-Muttalib og deres hovedstad var fra 750 Harran, en oldtidsby i øvre Mesopotamia. De flyttet i 762 hovedstaden til Bagdad. Den kanskje mest kjente av dynastiets herskere var Harun al-Rashid som ofte nevnes i det kjente litterære verket Tusen og en natt. Dynastiet blomstret i om lag 200 år, men kom etter hvert i skyggen av den tyrkiske hæren og mamelukkene. 150 år etter at kalifatet hadde fått kontroll over Persia ble det gradvis tvunget til å avgi kontroll til lokale emirer, som bare formelt anerkjente kalifatets overherredømme og al-Andalus til en etterkommer av Umayyaddynastiet. Abbasidenes styre endte i 1258 da den mongolske fyrsten Hulagu Khan erobret og plyndret Bagdad. Selv om de fortsatte å påberope seg autoritet i religiøse spørsmål fra Egypt så hadde dynastiets sekulære maktbase forsvunnet. Etterkommere etter abbasidene er blant annet stammen al-Abbassi som lever nordøst i dagens Irak, i byen Tikrit. al-Mustakfi hadde tvunget al-Muti til å pensjonere seg. Da buwayhidene inntok Bagdad, trådte han igjen frem. Imidlertid mistet al-Muti retten til å utnevne vesiren. Sjiaskikker ble innført og kalifen ble vingeklippet. Buwayhidene opprettholdt sin kontroll over Bagdad i mer enn hundre år.

 

Emir av Mosul Abu Taghlib

 

NN bint al-Taglibi

Guvernør (magistros) Romanos Skleros

Guvernør (magistros) Basileos Skleros

Pulcheria Argyropoulina, alternativt broren Bardas Skleros + Ukjent mor

Hustruen Helena, alternativt hennes kusine Maria Sklerina

Keiser Konstantin IX Monomakhos av Bysants

Prinsesse Anastasia av Bysants

Storfyrste Vsevolod I av Kiev

Storfyrste Vladimir II Monomakh av Kiev

Prinsesse Gytha av Wessex og England

Storfyrste Mstislav I Vladimirovitj den store av Kiev

Prinsesse Kristina Ingesdotter av Sverige

Prinsesse Malmfrid Mstislavsdatter av Kiev

Konge Sigurd I Magnusson Jorsalfare av Norge

Prinsesse Kristin Sigurdsdatter av Norge

Jarl Erling Ormsson Skakke

Ragnhild Erlingsdatter

Lendemann Jon Torbergsson (på Randaberg)

Ragnhild Jonsdatter

Hertug Skule Bårdsson

Margrete Skulesdatter

Konge Håkon IV Håkonsson av Norge

Konge Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge

Prinsesse Ingeborg (Ingebjørg) Eriksdatter av Danmark

Konge Håkon V Magnusson Hålegg av Norge

Gro Sigurdsdatter   

Prinsesse Agnes Håkonsdatter av Norge

Syslemann Havtore Jonsson til Sudreim og Borregård

Riksråd og opprørsleder Jon Havtoresson til Borregård

Birgitta Knutsdotter (Torgils Knutssons ätt)

Riksråd, herredshøvding og høvedsmann ridder Ulf Jonsson (Roos af Ervalla)

Margareta (Märtha) Pedersdotter (Bonde)

Riksråd og feltkommandant ridder Peter Ulfsson (Roos af Ervalla)

Gjertrud Agmundsdatter (Bolt)

Herredshøvding ridder Ulf Pettersson (Roos af Ervalla)

Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte)

Ridder Jöns Ulfsson (Roos af Ervalla)

Ingeborg Laurensdotter (Tott)

Britta Jönsdotter (Roos av Ervalla)

Høvedsmann Måns Bryntesson Lilliehöök till Upplo (av Fårdala)

Grevinne Ebba Månsdotter (Lilliehöök af Kolbäck)

Greve Sten Eriksson Leijonhufvud

Grevinne Brita Stensdotter Leijonhufvud

Riksmarskalk, riksdrots og hovrettspresident greve Magnus Pedersson Brahe

Hoffdame og brukspatron grevinne Ebba Magnusdotter Brahe

Riksmarsk og feltmarskalk greve Jakob Pontesson De la Gardie 

Grevinne Ebba Margaretha Jakobsdatter De la Gardie

Kammerherre, riksråd, landshøvding, general, generalfelttøymester, fredsmegler og ambassadør svensk friherre og fransk greve Per Larsson Sparre

Grevinne Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre

Oberst og landshøvding Carl Conradsson Falkenberg af Trystorp

Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp

Ridder og oberst Gustaf Gustafsson Gadde

Ebba Christina Gadde

Fenrik og godseier friherre Johan Gustaf Uggla

Friherrinne Maria Beata Uggla

Major og godseier friherre Johan Wilhelm von Rajalin

Friherrinne Eleonora Christina von Rajalin

Major i flåten og godseier Fredrik Vilhelm von Krusenstjerna (født Gramén)

Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna 

Bruksforvalter Emanuel Christian Koch

Josephina Maria Fredrika Koch

Feltjeger Nils August Carlsson

Anna Sofia Gramén (vår oldemor)

 

 

Kilde: snl.no, wikipedia.org og boken Islam fra 2002 av Paul Lunde.

 

(Geir Winnæss - April 2013)

 

 

Østromerriket og fyrstelig forfader 2. kvartal 2013 - Den bysantiske keiseren og imperiebyggeren Alexios I Komnenos »

Fra senantikken til tidlig middelalder 395–641

 

Den romerske keisermakten hadde fortsatt universelle ambisjoner i 395 da den romerske keiser Theodosius den store delte riket mellom sønnene Arcadius i Konstantinopel og Honorius i vest (med hovedstad i Ravenna fra ca. 400). Meningen var opprinnelig bare å oppnå en hensiktsmessig deling av forvaltningen, men skillet ble etter hvert reelt. Theodosius II (408–450) hadde en tid planer om å gjenopprette riksenheten, men germanerne truet Italia, og den nye keiseren foretrakk å konsentrere seg om å organisere østriket og sikre fred med det sasanidiske Iran. Da det vestromerske rike falt for germanerne 476, ble keiseren i Konstantinopel den eneste i kristenheten – en posisjon han innehadde like til 800, da Karl den store lot seg krone i Roma og dermed noe ufrivillig la grunnen til det tysk-romerske rike. Den største herskerskikkelsen i det bysantinske rikes første 250 år var Justinian I (527–565). Hans feltherrer Belisarius og Narses erobret Italia og store områder i Nord-Afrika og langs den spanske kyst: det vestlige middelhav var for en tid igjen et Mare nostrum (Vårt hav). Men forsøket på å gjenopprette det gamle romerriket var nytteløst, og riket falt snart sammen. Justinian gjennomførte en forvaltningsreform, utgav en stor lovsamling, Corpus jurus civilis, og satte i gang store byggearbeider, ikke minst kirker (Hagia Sofia i hovedstaden og San Vitale i Ravenna) og festninger. Bysantinsk kunst hadde sin første storhetstid under Justinian. Mer skjebnesvangert var det at han for å motvirke religiøst kiv i sitt rike etablerte seg som teologisk diktator og la den offisielle kirke under keisermakten ved å påtvinge de ulike retningene kompromisser i ortodoksiens navn: dette førte til mistenksomhet i vest og sterk uvilje i de østlige provinsene (nestorianerne i Syria og monofysitterne i Armenia), der arabernes erobringer under islams banner senere ofte skulle bli oppfattet som en befrielse fra cæsareopapismen. Samtidig var kristendommens konsolidering det viktigste resultat av overgangsperioden. Antikkens livsstil ble fornektet, bl.a. ble Platons akademi i Athen stengt 529.

 

Etter Justinians død stod riket snart midt i en eksistenskamp mot angripere i vest og øst. Allerede under hans etterfølger Justin I (565–578) kom det til store territorielle tap i Italia (langobardene) og på den nordøstlige Balkanhalvøya (slaviske stammer). Enda alvorligere ble situasjonen i øst, der krigene med perserne ble gjenopptatt 571. Heraklios (610–641) gikk seirende ut av kampen: det sasanidiske rike var knust og 630 kom han som triumfator tilbake til Konstantinopel. Men også det bysantinske rike var tappet for krefter, og dette lettet de arabiske stammenes veldige ekspansjon inn i Palestina (634), Syria (636) og Egypt (639–642). Araberne kom også til å true selve Konstantinopel og først etter fem års årvisse beleiringer lyktes det å drive dem bort (678).

Det helleniserte rike (641–1204)

Fra midten av 600-tallet var store deler av østriket gått tapt, men til gjengjeld ble rikskjernen fastere organisert. I stedet for den foreldede romerske forvaltningen og leiehærene ble det opprettet militærdistrikter med plassering av troppeavdelinger (tema, plur. temata = oppstilte) på arvelige gårdsbruk. Administrasjonen ble overtatt av de militære kommandantene. Men først og fremst ble riket gjennomhellenisert: gresk ble riksspråk i stedet for latin, den romerske keisertittelen ble forlatt og den greske kongetittelen basileios antatt. Det bysantinske rike fjernet seg ytterligere fra Vesten, men ble til gjengjeld et østeuropeisk sentrum, og holdt på forestillingen om romertradisjonen i statens organisasjon og ytre politikk. Gjennom fem hundre år ble riket styrt av noen få keiserdynastier: Heraklios', det syriske (isauriske), det frygiske (amoriske), det makedonske og det komnesiske (se tabell). Riket var under press fra flere kanter. I to århundrer førte bysantinerne stadig småkrig mot araberne langs en grense som alt i alt lå temmelig fast. På Balkanhalvøya ble det nye bulgarske riket sør for Donau en stadig trussel, som det bysantinske rike brukte store krefter på å holde i sjakk.

 

De stadige angrepene på 600- og 700-tallet førte også til kulturell utarming. I denne perioden brøt det også ut en opprivende strid om de religiøse kultbildene, den såkalte billedstriden, som varte 726–843. Den brøt ut for alvor da Leo III (726) forbød billeddyrkelsen, og ikonoklastene (billedstormerne) førte kampen mot ikoner og annen religiøs bildende kunst, f.eks. i mosaikk. På kirkemøtet i Nikaia 787 vant billedvennene en delvis seier. En ny kamp mot billeddyrkelsen oppstod under Leo 5 (813–820), men ikke så sterk som tidligere. Konflikten ble avsluttet da ikonoklastene under enkekeiserinne Theodora (formynder for Mikael III «Drukkenbolten») ble fordømt på en synode i Konstantinopel 843. Striden stimulerte på nytt den intellektuelle og litterære aktiviteten. Billedstriden har også ofte trukket oppmerksomheten bort fra den dyktige administrasjon og det vellykkede grenseforsvar under isaurerne.

 

Innenrikspolitisk var striden også uttrykk for keiserens kamp mot munke- og prestemakt. Utad førte den til konflikt med paven i Roma. Da det bysantinske rike ikke kunne gi paven vern mot langobardene, ble ikonoklasmen en medvirkende årsak til at pavestolen søkte støtte hos frankerne og dermed vendte seg vestover, og verken gjeninnføringen av billeddyrkelsen eller det nye makedonske dynasti i det bysantinske rike kunne forhindre at det 867 kom til oppløsning av den romerske kirkeuniversalismen (endelig brudd 1054).

 

På 900- og 1000-tallet hadde riket sin store tid. De «makedonske» (egentlig armenske) keiserne 867–1056, som blant annet omfattet flere av Anna Sofias forfedre drog Lilleasia, Syria og Mesopotamia inn under sitt styre. Bulgaria, Serbia og Russland ble bysantinsk misjonsmark og antok den ortodokse tro. Anna Sofias forfader Basileios I var bondegutten som arbeidet seg fra krigsfange til overkammerherre til senere å bli keiser og grunnleggeren av det makedonske dynastiet. Forfader Basileios II (976–1025) kuet godseieraristokratiet, erobret 1018 selve Bulgaria (under det bysantinske rike i 150 år) og fremmet kulturell vekst. Ved midten av 1000-tallet strakte riket seg fra Sør-Italia i vest til Kaukasus i øst, og fra Donau i nord til Kreta og Kypros i sør. For rikets kunstnere og lærde, fagarbeidere og teknikere var Vest-Europa et underlegent og underutviklet område. For Anna Sofias forfader Harald Hardråde var det en ære å få tjene under herskeren i Bysants (1032–44) og lære gresk språk og kultur å kjenne. Da han forlot Bysants i 1044 var det Anna Sofias forfader Konstantin VIX Monomakhos i 1044 som var keiser. Keisermakten forente geistlig og verdslig autoritet i den grad at de moderne begrepene kirke og stat bare kan brukes med store forbehold.

 

I tiden like før 1100 kom svakhetstegn til syne. De store godseierne, især i Lilleasia, ble sterke nok til å underkue småbøndene som fra gammelt av dannet kjernen i keiserens hær. En økonomisk krise undergravde tilliten til rikets berømte gullmynt. Nomadestammer gikk stadig på ved nedre Donau, og ved østgrensen truet en ny fare – de seldsjukkiske tyrkerne, som etter seieren ved Manzikert 1071 startet invasjonen av Lilleasia. Fra 1054 var også kirken ugjenkallelig splittet mellom Roma og Konstantinopel, og unionen ble senere bare episodisk gjenopprettet. Normannerne overtok Sicilia 1071. Men dyktige herskerne blant Anna Sofias forfedre og slektninger av Komnenos-ætten (1057–59 og 1081–1185) og deres generaler holdt riket oppe ved diplomati og krigskunst, selv om de ble mer avhengige av leietropper og derfor kom i pengevanskeligheter. På kortere sikt ble tyrkerne mindre farlige for riket enn de kristne korsfarerne. Alliansen mellom kjøpmannsrepublikken Venezia og Fredrik Barbarossa 1177 hadde imidlertid direkte brodd mot det bysantinske rike. Det fjerde korstog var et direkte felttog mot Konstantinopel, foretatt etter venetiansk initiativ.

 

På vei hjem fra det hellige land var Anna Sofias forfader Sigurd Jorsalfare i 1111 innom Anna Sofias forfader keiser Alexios 1 Komnenos i Konstantinopel 1111, hvor han fikk en storslagen mottakelse og ble værende en stund, før han sammen med en mindre gruppe reiste landeveien hjem. Det er antatt at kun 100 av de opprinnelige 6 000 som reiste ut, kom tilbake til Norge sommeren 1111. De øvrige hadde enten falt i kamp eller omkommet av andre grunner, men et betydelig antall ble også igjen hos keiser Alexios og tjenestegjorde som væringer i hans livgarde. Det er sannsynlig at noen av disse senere vendte tilbake til Norge, men da betydelig rikere enn da de reiste. Selv om keiserens personlige makt var på retur innledet dette et århundre med velstand og suksess for riket. eiser Alexios I Komnenos var keiseren som initierte den første korstoget gjennom å be sine kristne brødres støtte mot de vantro muslimene som truet hans rike. Hver eneste bysantinsk keiser som hersket etter Alexios I Komnenos var etterkommer eller i slekt med ham, enten gjennom avstamning eller ekteskap, hvilket betyr at de som ikke er Anna Sofias forfedre er hennes slektninger.

Det delte rike (1204–1453)

Da «latinerne» hadde stormet og plyndret Konstantinopel 1204, ble riket delt i en rekke føydalstater. De viktigste var det latinske keiserdømme i Konstantinopel, bysantinernes keiserriker Nikaia og Trapezunt (i det sistnevnte satte ætlinger av Komnenos-dynastiet seg fast) og despotatet Epeiros. Selv om Mikael VIII Palaiologos 1261 med genovesisk hjelp gjenerobret Konstantinopel og grunnla det siste keiserhuset der, var territoriet sterkt redusert. Latinerne var fortsatt herrer på Peloponnes (despotatet Mistra), i hertugdømmet Athen og på en del av de greske øyene. Dessuten var de osmanske tyrkerne nå på stadig fremmarsj. Fra 1421 av var det bysantinske rike i permanent krisetilstand: tyrkerne gjorde allerede året etter et forsøk på å ta Konstantinopel, og 1444 seiret de over en korsfarerhær ved Varna. Dermed strandet det siste vestlige forsøk på å redde Konstantinopel, og byen falt for sultan Mehmet (Muhammed) 2 i 1453. Den siste av palaiologene, Konstantin XII, falt i kamp på murene. Peloponnes ble erobret 1460 og Trapezunt-riket året etter. «Det annet Roma» var gått til grunne. Den bysantinske tradisjonen ble opprettholdt av de ortodokse kirkesamfunn. Munken Filofej i Pskov brukte mindre enn 100 år senere i skrifter til storfyrstene i Moskva uttrykk som «Moskva – det tredje Roma» og «det hellige Russland»: «to Roma er falt, det tredje består og et fjerde vil det aldri bli». Ivan den grusomme, som Filofej omtalte som «den eneste kristne hersker» skulle da også snart ta tittelen tsar (caesar).

 

Kilde: wikipedia og snl.no.

 

(Geir Winnæss - April 2013)

 

 

 

Den svenske jernverksidustrien og forfader 1. kvartal 2013 - Industrigrunderen og brukspatronen Hans Sebastian Grave »

Ett järnverk eller stålverk är en industriell anläggning för järn- och stålproduktion. Ett järnverk kan bestå, beroende på produktionen, av masugner, stålungner, stålreningsutrustninger, valsverk, sedjor och verkstäder av olika slag. Idag har benämningen järnverk ofta ersatts av stålverk, men det är även vanligt att ordet syftar på den del av anläggningen där stålugnarna finns.

I äldre tider kallades verken järnbruk eller hammare (efter hammarsmedja), vilka uppkom i Sverige på 1600-talet. Orsaken till järnbrukens uppkomst var att det saknades kunskaper i Sverige att förädla tackjärnet, varför Gustav Vasa lät inkalla ämbetsmän och smeder från utlandet vilka bildade egna korporationer. Likaså adelsmän och rika borgare uppmuntrades av staten att anlägga bruk, eftersom järnet var viktigt för ekonomin och samhället. Järnbruken hade som regel ensamrätt på att förädla tackjärn till stångjärn. Vid bruken kunde också tillverkas knippjärn, spik och svartsmide, och hammaren uppkallades efter typen av produkter som tillverkades: hammarsmedja, stångjärnshammare, knippsmedja och spiksmedja. Ett bruk kunde ha flera olika hammare. Den smed som arbetade där kallades hammarsmed.


Hammare (kilde Gislaveds kommun)

De enskilda brukens produktion reglerades av det privilegiebrev som det erhållit, och varierade därför mycket, och berodde bland annat på tillgången på skog till kolning och strömt vatten. Det var inte ovanligt att bruken låg på annan ort än bergsbruken som tillverkade deras tackjärn. Till skillnad från bergsmännen i bergsbruken var järnbrukens ägare mera av godsägare, och kallades brukspatroner eller bruksherrar. Vid järnbruken växte brukssamhällen upp, allt eftersom bruken behövde arbetskraft. Bruken som industri- och ägandeform ersattes med tiden av bolag.

Kilde: wikipedia.se

En rekke av Anna Sofias forfedre og -mødre var engasjert i jernverksindustrien. Disse omfatter:

 • Grevinne Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674), Anna Sofias 6x tippoldemor (vår mfmmmmmmmmmm) som var brukspatron og entreprenør. Les mer

 • Kommandørkaptein og godseier på Hammarsten herregård Carl Uggla (1655-1744), Anna Sofias 2x tippoldefar (vår mfmfffmf) som var grunnlegger av og brukspatron på Svaneholm bruk i Svanskog.

 • Brukspatron Hans Sebastian Grave, (1688-1748), Anna Sofia 2x tippoldefar (vårmfmffmmf) som var industrimann og grunnlegger av flere jernverk. Les mer

 • Bergmästare og advokatfiskal Erik Simonsson (senere Simzon)

 • Gilius Mattsson.

 • Patronen på Ölme Gilius Giliusson Tollet.

 • Lantmätare, brukspatron og hammarpatron Carl Gustav Schröder Ägde Ransäters bruk og Bogerud.

 • Brukspatron på Torsby i Fryksände Carl Gustaf Schröder. Han eide halve Torsby bruk.

 • Brukseier till Åsbol i Elgå socken af Wermland, Emanuel Poignant.

 • Bergsmann i Stora Kaopparberget og befallningsmann ved Salbergs län Claes Ericksson Wallwik.

 • Harneskmakare og bergsman Paschilios Dionysius Gilson de Chenon.

 • Bergmästare över Hornkulls silvergruvor i Värmland, Christopfer Larsson Graff.

 • Gruveinspektør og befallningsman vid Tidö Lars Börjesson (Bonilsson).

 • Bergsmann i Ombenning Våla Olof Andersson.

 • Hyttmästare i Zorge, Braunschweig og bruksförvaltare i Säter i Sverige, Hans Dombs.

 • Bruksdirektør/-patron og bergsfogde i Avesta Anders Angerstein. Les mer

 • Bergsmann ved Stora Kopparberget Cläes Ericsson var eier til Stråtenbo herrgård og døde i 1651.

 • Stålsmed Reinhold Hilpher vid Hedemora stålverk i Hedemora. Fra Schmalkalden. Innvandret til Sverige i 1630. Far til Hans Reinholdssen Hilper.

 • Stålsmed vid Hedemora stålverk i Hedemora Hans Reinholdssen Hilper. Fra Schmalkalden. Innvandret til Sverige i 1630. Sønn til Stålsmed Reinhold Hilpher.

 • Borgermester og stålsmed i Hedmora Johan Hansson Hülphers.

 • Direktør, bedriftsleder, musikkhistoriker, topograf og genealog Abraham Abrahamsson Hülphers var styreformann for Fredriksbergs bruk. Les mer

 • Hovskredder, personlig skredder for dronning Kristina, hovintendant og brukspatron til Söderfors bruk Johan Leijoncrona som på riksrådets oppdrag forsøkte å stanse den abdiserte dronningens i København da hun returnerte til Sverige etter Karl Xs død. Les mer

 • Skattebonde, våpensmed og kirketårnbygger Gudmund. Han er forfader for släkten Löwenhielm.

 • Borgmästare och brukspatron Gustav Börgesson Karlström. Han var bror av Johan Börjesson Carlberg. Sønnen ble adlet Tigerhielm.

 • Rådmann, borgermester og brukspatron Johan Börjesson Carlberg grunnla Carlberg hammarverk, Sunnemo bruk og stångjärnsmid ved Ransäter mm. Han var bror av Gustav Börgesson Karlström. Les mer

 • Brukspatron og borgermester i Karlstad Olof Eriksson Spak. Svigerfar til Johan Börjesson Carlberg.

 • Kgl. faktor på Jäders kronobruk Peter Schaeij. Svigersønn til Hans Heijdrath. Les mer

 • Kgl. faktor på Jäders kronobruk Hans Krusbart Heijdrath. Svigerfar til Peter Schaeij.

 • Den svenske industrimannn Casten Otter var opprinnelig fra Bremen. Han erhöll privilegier att driva Örebro gevärsfaktori som han utvecklade till ett framgångsrikt företag. Han anlade också flera stångjärnshammare, bland annat Snavlunda hammare, i närheten av Karlslunds herrgård. Han ägde en mängd egendomar, bland annat Älgskogen. Les mer

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 

Tordenskiolds fiender og militær forfader 1. kvartal 2013 - Sjøhelten og admiralen Gustaf Wilhelm von Gertten »

Det har vært skrevet mye om Peter Wessel Tordenskiolds bragder under Den store nordiske krigen. Kun et fåtall nordmenn kjenner til andre som deltok enn Tordenskjold, svenskekongen Karl XII som falt eller ble myrdet i løpegraven ved Fredriksten festning og kommandør Iver Huitfeldt, sjefen på linjeskipet Dannebroge som reddet den dansk-norske flåten fra undergang i Slaget i Køge bukt. Enkelte kan også ha hørt om tsar Peter den store som gjorde Russland til en stormakt, generalløytnant Carl Gustaf Armfeldt som ledet karolinerhærens tilbaketog og dødsmarsj over Tydalsfjellene og oberst Heinrich Danckwardt, den svenske kommandanten på Carlsten festning i Marstrand som ble rundlurt av Tordenskiold og «Tordenskiolds soldater». Det var imidlertid ikke Tordenskiold eller Huitfeldt som var den mest fremstående nordmannen i perioden. Det var tsarens admiral, Cornelius Cruys, skreddersønnen Nils Olsen fra Stavanger. Cornelius Cruys bygde opp både den russiske Svartehavs- og Østersjøflåten, St. Petersburg, kystfestningene i Arkhangelsk og på Retusaari (Kotlin/Kronborg), etablerte det russiske admiralitet i St. Petersburg, forsvarte byen mot svenskenes angrep og førte kommando over russiske sjø- og landstyrker. I tillegg var han tsarens venn, mentor, militære overordnede og forlover.


Dannebroge i brann under Slaget i Køge bukt. Maleri av Christian Mølsted. (wikipedia.dk)

Men også noen av Anna Sofias forfedre spilte viktige roller i krigen. I løpet av denne møtte fire av dem Tordenskjold, Huitfeldt og Cruys i strid. To av dem var sågar i kamp med alle tre. Den store nordiske krigen er ikke den eneste hennes forfedre og deres slektninger har kjempet i. De har deltatt i en rekke nordiske og europeiske kriger og slag. Mange av hennes forfedre har utvist og blitt utsatt for en brutalitet som i dag er ukjent i vår del av verden. Noen av dem har også vært læremestre i denne. Anna Sofias forfader feltmarskalk Jakob De la Gardie lærte blant annet opp krigerkongen Gustaf II Adolf i krigskunsten. Hvor imponert kongen var, er usikkert, for han sparket noen år senere De la Gardie som han karakteriserte som ”uti sina consiliis något trög och sen, så ock mycket blöt uti sitt kommando” oppover fra feltmarskalk til riksmarsk (forsvarssjef). Feltmarskalken oppnådde imidlertid det andre ikke klarte, å erobre Moskva.

Den store nordiske krigen var en revansjekrig som ble utkjempet i tidsrommet 1700 til 1721 mellom Danmark-Norge, Sachsen-Polen, Russland, Preussen og Hannover på den ene siden og Sverige og Holstein-Gottorp på den andre. Krigen avsluttet en epoke i svensk historie som kalles Stormaktstiden. Den var sammen med Den spanske arvefølgekrigen de to store krigene på det europeiske kontinentet på begynnelsen av 1700-tallet. Et angrepsforbund mellom tsar Peter den store, kong August den sterke og kong Frederik 4. rettet mot Sverige under kong Karl XII fremkalte krigen. Det førte til et mislykket saksisk angrep på Riga og en påfølgende dansk invasjon av Holstein-Gottorp.

Den 17 år gamle Karl XII slo imidlertid hardt tilbake. En svensk armé ble ført frem fra sør, og truet den dansk-norske hæren. Det kom imidlertid aldri til et avgjørende slag. De to styrkene gravde seg ned. Det førte til at hæren ble bundet opp i Slesvig-Holstein. Kong Wilhelm 3. av Oranien som ventet et oppgjør om den spanske tronen, støttet Holstein-Gottorp, men ønsket også stabilitet i Nord-Europa. Samtidig som Ulrik Christian Gyldenløve seilte den dansk-norske fellesflåten mot Karlskrona for å nedkjempe den svenske, ble en hollandsk-britisk eskadre sendt til Øresund for å støtte svenskene. Det tvang fellesflåten til å returnere til basen i København. En kombinert svensk, britisk og hollandsk flåtestyrke forrykket det danske sjøherredømmet, etablerte sjøkontroll i Øresund og nektet fellesflåten å gå ut. Flåtestyrken bombarderte også København, men uten at dette hadde annet enn en psykologisk effekt.  


Kart over Landgangen i Humlebæk 25. juli 1700. (Sveriges krig 9.150 Krigsarkivet)

Den 25. juli 1700 gjennomførte svenskene en amfibieoperasjon i Øresund, og svenskekongen steg i land ved Humlebæk. Overgangen var kombinert fellesoperativ kampanje, hvor flåten opprettet sjøkontroll, gav artilleristøtte til landgangsoperasjonen og bistod karolinerhærens overføring. Svenskenes mål var å knuse fellesflåten og etablere sjøherredømme i Østersjøen og Skagerrak. Det var imidlertid ikke i Wilhelm 3. av Oraniens interesse. Etter først å ha truet København, ble det inngått fred med Fredrik 4, men uten at den dansk-norske fellesflåten var ødelagt. Hæren forble også intakt. Noen norske avdelinger ble leiet ut, og deltok blant annet med bravur i Den spanske arvefølgekrigen under ledelse av kapteingeneral John Churchill, hertug av Marlborough, seierherren fra Blenheim 13. august 1704 og Storbritannias største militære geni gjennom tidene. Danmark-Norge var deretter utenfor krigen til den danske krigserklæringen 28. oktober 1709. Det vil si til etter at feltmarskalk Carl Gustav Rehnskiöld hadde tapt for russerne i Slaget ved Poltava 8. juli 1709.

Krigen fortsatte i øst høsten 1700. Generalguvernøren i Livland, feltmarskalk Erik Dahlbergh stod på en utmerket måte mot det saksiske angrepet på Riga. Det gav Karl XII tid til oppgjøret med danskene før kongen kunne krysse Østersjøen og komme til unnsetning. Tsaren var på dette tidspunktet opptatt med få på plass en fredsavtale med det Osmanske riket, og russernes rolle i krigen var derfor uklar. Den 6. oktober 1700 satt flåten Karl XII og karolinerhæren i land i Pernau i Livland. Den 30. november 1700 ble russerne og tsar Peter slått ved Narva, og etter vinterkvarteret startet felttoget i Baltikum. Dette ble opptakten til en i overveiende grad fremgangsrik militær kampanje som kulminerte ved Poltava ni år senere.


Seieren ved Narva. Maleri av Gustaf Cederström 1910. (wikipedia.se)

Karl XII tvang etter et glimrende felttog den polske kongen til kapitulasjon og abdikasjon i 1706. I mellomtiden hadde russerne gjenerobret områdene i øst, og tsar Peter grunnlagt St. Petersburg i 1703. Svenskene rykket igjen inn i Russland, men etter det knusende nederlaget ved Poltava flyktet Karl XII til det Osmanske riket. I 1710 slo svenskene tilbake et dansk angrep på Skåne. Feltmarskalk Magnus Stenbock gjennomførte et felttog i Nord-Tyskland, men måtte kapitulere i Tønning i 1713. I 1715 returnerte Karl XII til Sverige. Til erstatning for de tapte østersjøprovinsene prøvde han gjennom to felttog å erobre Norge, men mislyktes, og ble til slutt drept ved Fredriksten festning. Deretter kollapset den svenske krigsmakten som ble presset av russerne i øst og danskene i vest.

Det svenske riksrådet aksepterte imidlertid ikke fredsvilkårene, og krigen fortsatte etter kongens død. I 1721 var den til tider eksistensielle krigen imidlertid over, og ved freden i Nystad var østersjøveldet til stormakten Sverige tapt. Sjøherredømmet over det svenske innhavet med sjøforbindelser som muliggjorde kontroll og handel med provinsene var borte. Østersjøprovinsene og Viborg len var tapt til Russland, Pommern til Preussen, Bremen og Verden til Hannover og tollfriheten i Øresund til Danmark. Danmark-Norge sin strategiske posisjon forble uendret, mens Russland hadde blitt den nye stormakten ved Østersjøen.


Karl XIIs likferd. Maleri av Gustaf Cederström. (wikipedia.se)

En av Anna Sofias forfedre som møtte både Tordenskiold, Huitfeldt og Cruys i kamp, var hennes 3x tippoldefar, den 27-årige prestesønnen Tomas Rajalin, senere holmmajor i Karlskrona og viseadmiral Tomas von Rajalin. Han var styrmannslærling i den svenske flåten under landgangen på Sjælland i 1700, og deltok med stor sannsynlighet også i overføringen av karolinerhæren til Livland samme år. Rajalin tjenestegjorde på linjeskip. Han deltok på toktene til Ladoga og Nyen (St. Petersburg) fra 1703 til 1708 og som stabsoffiser på generaladmiral Hans Wachtmeisters flaggskip Göta Lejon i 1710. Han førte i løpet av krigen kommando på både linjeskip og eskadrer, og ble berømt da han i 1717 som sjef på linjeskipet Verden alene stod mot og drev tilbake et angrep fra tre fiendtlige linjeskip og to fregatter. Kommandør Rajalin ledet i 1719 et mislykket tokt til Danzig. Samme år førte han kommando på en eskadre bestående av to linjeskip og tre fregatter som utgrupperte ved Ølands nordre odde, og bidro til å tvinge generaladmiral Fjodor Apraksin til å avbryte de russiske herjingene på den svenske østkysten. Viseadmiral Tomas von Rajalin døde om bord på sitt flaggskip Drottning Ulrika Eleonora i Finskebukta under Den russisk-svenske krigen i 1741.

Tomas Rajalin møtte Tordenskiold i kamp under Slaget ved Rügen 28. juli 1715. Kaptein Tordenskiold var da skipssjef på fregatten Hvite Ørn som var posisjonert til lovart for den dansk-norske linjen. Han hadde linjeskipet Island mellom seg og Rajalin som var skipssjef på linjeskipet Verden. Admiral Peter Raben førte kommandoen på den dansk-norske styrken og admiral Erik C. Sparre på den svenske. Taktisk endte slaget uavgjort, men ble en strategisk seier for danskene da flåten kunne etablere sjønektelse, sikre blokaden av Stralsund hvor Karl XII befant seg, kutte de svenske forsyningslinjene, sikre fremføring av transportflåten og opprettelse av danske forsyningslinjer til Pommern og en påfølgende overtakelse av Rügen. Mot slutten av 1715 patruljerte Tordenskiold farvannet utenfor Rügen for om mulig å fange Karl XII om han skulle forsøke å ta seg over til Sverige. Den 7. desember ble Tordenskiold og Hvide Ørn fordrevet av kaptein Rajalin på linjeskipet Verden støttet av fregatten Sorte Örn.

Anna Sofias forfader tjenestegjorde som overløytnant i Køge bukt, da Huitfeldt reddet fellesflåten fra tilintetgjørelse. Rajalin deltok som overstyrmann og underløytnant under Nyeneskadrens blokade av russerne i Finskebukta. Da admiral Cornelius Anckarstierna og generalløytnant Georg Johann Maidel angrep den befestede øya Retusaari i 1705 hvor Cruys ledet forsvaret, deltok Tomas Rajalin i kampene. I forbindelse med eskadrens returtransport av generalmajor Georg Lybeckers finske armé fra Livland til Viborg etter Slaget ved Neva i 1708, tjenestegjorde han på flaggskipet til Anckarstierna. Lybeckers miserable operasjon bidro dessverre ikke til å lette trykket på den svenske hovedhæren, og utfallet kan i stedet ha medvirket til at svenskene tapte ved Poltava i 1709. Etter en dansk-norsk gjeninntreden i krigen var blokaden i Finskebukta ikke lengre effektiv. 


(Illustrerad svensk sjökrigshistoria, sista delen av Gunnar Unger (1923))

Etter krigen arbeidet Rajalin for å øke kompetansen i den svenske flåten, og utarbeidet skrifter om navigasjon, styrmannskunst, skipsbygging og takkeldetaljen. Det var Tomas von Rajalin som i 1741 skrev flåtens sjøreglement. Som det fremgår av minneplaten i det Raylinska gravkapellet i Nättraby kyrka var han en modig, dyktig og kunnskapsrik offiser.

Thomas von Raialin, vice amiral, född 1673, död 1741 på den örlogsflotta han förde, grundelig kunskap, widsträckt erfarenhet, oförfäradt mod, redligt nit, nyttiga tienster förvärvade honom öfverhetens nåd, medborgares förtroende, fäderneslandet bevarar hans dygd uti tacksamt minne.

En av Anna Sofias forfedre som møtte Cruys i kamp, var hennes 3x tippoldefar, offiser- og godseiersønnen oberst Adolf Fredrik II von Krusenstierna. Han var sjef for Viborgs lens infanteriregiment, og stupte i Slaget ved Pälkäne i Finland 17. oktober 1713. I krigens tidlige år, før han ble hæroffiser, var von Krusenstierna løytnant i flåten. Han tjenestegjorde i 1700 på linjeskipet Wrede, og deltok i Øresund og overføringen av karolinerhæren til Livland. I 1706 ble Adolf Fredrik utnevnt til oberstløytnant og sjef for oppsettingsbataljonen i Åbo lens infanteriregiment. Han deltok i Slaget ved Neva og Lybeckers angrep mot St. Petersburg. Oberstløytnant Adolf Fredrik II von Krusenstierna ble såret da han som første bataljonssjef krysset Neva og angrep fienden 30. august 1708. En annen av bataljonene inngikk i general Adam Ludwig Lewenhaupt sitt russiske felttog i 1708. Restene av denne ble tatt til fange etter Slaget ved Poltava. En tredje av bataljonene var garnisonsavdeling i Riga, og gikk i russisk krigsfangenskap i 1710. Adolf Fredrik II von Krusenstierna ble da utnevnt til oberst og sjef for regimentet som gikk inn i den finske armeen. Samme år ble han utnevnt til sjef for Viborgs lens infanteriregiment. Broren, kaptein Ewert Philip von Krusenstierna ble tatt til fange i Slaget ved Erastfer 9. januar 1702. Han var russisk krigsfange til 1722, og fikk avskjed i nåde med oberstløytnants grad.


Skisse av Slaget ved Pälkäne 6. oktober 1713. (wikipedia.de).

Slaget ved Pälkäne er interessant i den forstand at den finske hæren under ledelse av Armfeldt hadde gått i stilling på et trangt eid mellom to store sjøer. I 1713 hadde tsaren avsatt Cruys, og sendt ham i eksil. Cruys ble imidlertid rehabilitert, og returnerte til St. Petersburg. Russerne under Apraksin innledet et frontalangrep over den mellomliggende elven for å binde finnene i forsvarsstilling, og foretok deretter en flankerende amfibieoperasjon for å slå finnene i ryggen. Finnene klarte imidlertid å blokkere flankeangrepet. Etter pågående russisk press, startet den finske fronten å rakne, og finnene måtte forlate linjen og falle tilbake. Mye av skylden for tapet er lagt på kavaleriet som ikke iverksatte et planlagt motangrep i tide. Dette resulterte i at russiske enheter støttet av artilleri tok seg over elven og fikk det finske forsvaret til å falle sammen.

En annen av Anna Sofias forfedre som møtte både Tordenskiold, Huitfeldt og Cruys i kamp, var hennes 3x tippoldefar, offisersønnen og den senere admiralen, kommandant i Karlskrona og admiralsrådet Gustaf Wilhelm von Gertten. Gustaf startet sin sjømilitære karriere i 1693, 14 år gammel. Året etter gikk han i to år i hollandsk tjeneste under Den pfalziske arvefølgekrigen. Erfaringene fra denne omfattet blant annet å bli tatt til fange av franske kaprere i kanalen og tokt gjennom Gibraltar til Nord-Afrika og Catalonia. Tilbake i Sverige deltok han i konvoiene til England og Portugal i 1699 og sjøoperasjonene og landgangen på Sjælland i 1700. Gustaf Wilhelm von Gertten avanserte fra underløytnant til skipskaptein samme år. I løpet av krigen førte han kommando på en brigg, tre fregatter og fem linjeskip. Gustafs far hadde vært oberst og sjef for Viborg infanteriregiment. Da Gustaf var ni år gammel druknet foreldrene på en sjøreise mellom Narva og Reval (Tallin). Hans oldemor fra Riga, Catharina Möller, født Stopia var verdens første kvinnelige diplomat og ambassadør.


Slaget ved Femern 24. april 1715. (Östergötlands museum. Fotograf Urban Windahl)

Gustaf Wilhelm von Gertten deltok på toktene til Ladoga og Nyen fra 1703 til 1708. Under angrepet på Retusaari i 1705 var han skipssjef på fregatten Snarensven og operasjonene i 1708 på linjeskipet Reval. I Slaget i Køge bukt var han skipssjef på linjeskipet Pommern. For alt vi vet, kan det ha vært han som skjøt Huitfeldts Dannebroge i brann. Hadde fellesflåten gått tapt i Køge bukt, ville det ha endret den sjømilitære maktbalansen og krigens forløp. Da generaladmiral Hans Wachtmeister ledet et tokt til Pommern i 1711, var Gustaf Wilhelm von Gertten sjef på linjeskipet Pommern. I Slaget ved Femern 24. april 1715, da kaptein Peter Wessel på fregatten Løvendals Gallei overtalte den svenske eskadresjefen, schoutbynacht Carl Hans Wachtmeister, generaladmiralens sønn til ikke å ødelegge sine skip, var han skipssjef på linjeskipet Nordstjärnan. Det medførte at Gustaf måtte overgi sitt grunnsatte skip til fienden. Han satt fem år i dansk krigsfangenskap. Gustaf Wilhelm von Gertten som forøvrig frabad seg å bli riksråd, var gift med Anna Maria von Otter, datteren til overkommissær i admiralitetet og krigsråd Salomon von Otter. Salomon von Otter gjorde en utmerket jobb som ansvarlig for den svenske flåtens finanser i tidsrommet 1694 til 1712, ble krigsråd i 1712 og landshøvding i Blekinge i 1719. To av Gustafs brødre døde i krigen. Oberstløytnant Arendt Johan von Gertten ble drept i Slaget ved Poltava. Generaladjutant, oberst Carl Mauritz von Gertten frøs i hjel under Armfeldts tilbaketrekning over Tydalsfjellene i 1718.


Ved Gustaf Wilhelm von Gerttens død i 1754, ble det i samsvar med
tiden utgitt et gravskrift. (Marinmuseum)

En av Anna Sofias forfedre som møtte Tordenskiold i kamp, var hennes 3x tippoldefar, offiserssønnen obersten Gustaf Gadde. Gustaf var dattersønn av major Peter Holländer Ridder som var guvernør i Nya Sverige fra 1640 til 1643. Ridder etablerte den første evangelisk-lutherske kirken i det som senere skulle bli USA.  I 1716 ble Gadde utnevnt til kommandant på Nya Älvsborg, festningen som beskyttet innløpet til Göteborg. Anna Sofias forfader startet sin militære karriere som 14-åring ved Livgarden. Han omtales i Peter Englunds bok; Poltava. Berättelsen om en armés undergång. 

Det svenska infanteriets slagorden bestod, från höger flygel räknat och i den ordning de passerat kärret, av följande förband. Längst ut på kanten stod Livgardets 1:a bataljon, under befäl av kapten Gustaf Gadde. Gadde var 29 år gammal och född i Vekelax socken i Viborg län, modig och våghalsig, på gränsen til dumdristig, begåvad ett snällt, godmodigt utseende med tätt sittande mörka ögon. 


Tordenskjolds angrepsstyrke beskyter Nya Elfsborg 4. mai 1717. Maleri av Jacob Hägg. (wikipedia.se).

I den svenske adelens ættetavler beskrives han som en tapper og uredd kriger som utmerket seg ved Narva i 1700, Kliszów i 1702, Holowszyn i 1708 og Poltava i 1709. I Englunds bok omtales dette nærmere. I Slaget ved Narva skal han ha deltatt i det første angrepet, og sammen med sine menn erobret han mange av fiendens faner. Under striden ble han omringet og angrepet av så mange motstandere at man trodde han var falt, men såret slo han seg fri og kjempet seg tappert tilbake til den svenske linjen. Ved Kliszów viste Gustaf Gadde samme mot og tapperhet, og fikk en rekke sårskader. Han ble liggende tilsynelatende død igjen på slagmarken, og ble funnet bløende og naken sammen med de døde på kvelden. Likrøvere hadde stjålet klær og våpen, men med skader i brystet, armen og beinet overlevde han. To kuler forble i kroppen for alltid som suvenirer fra slaget. Ved Poltava førte han kommando over en høykompetent bataljon på anslagsvis 450 mann. Det fortelles hvordan avdelingen under «den stridsglade kapten Gaddes» ledelse brøt inn i de russiske stillingene, tok fire faner og seks kanoner, herunder snudde de erobrede kanonene og avfyrte skudd etter de flyktende russerne, en av de største enkeltseiere i slaget. Livgardens 1. bataljon kjempet også i slagets avsluttende angrep en ærerik, modig og isolert sett vellykket strid, og drev sine motstandere tilbake. Da kavaleriangrepet ikke ble iverksatt i riktig tid og utnyttet infanteriets fremgang, klarte ikke den svenske hæren på 18 bataljoner å stå imot den russiske med sine 42. Karolinerhæren kollapset først på den venstre flanken hvor bataljonene til tross for ordre om å stå falt bakover. Det oppstod en vridning og åpning i den svenske stridslinjen mellom sentrum og flankene. Det førte til at 1. gardebataljon ble omringet. Ledet av bataljonssjef Gustaf Gadde som var såret i høyre arm, venstre hånd og det ene låret, hogg bataljonen seg tilbake gjennom de russiske linjene med fanene de hadde erobret. Sammen med Livgardens grenaderbataljonen, hvor bataljonssjefen hadde falt, marsjerte de mot Budisjtjenskijskogen med så mange av sine sårede som mulig. Gardekaptein Gadde overlevde nederlaget ved Poltava, ble tatt til fange, men senere utvekslet. Han unngikk trolig å måtte paradere i tsarens Memento mori-liknende triumftog i Moskvas gater. Det ble skjebnen til Anna Sofias formoder Maria Cederhielm sin bror, embetsmannen og feltkansellisten Josias Cederhielm som deretter satt i russisk krigsfangenskap til 1722.


Tordenskjold ved Göteborg. (Marinemuseet, Horten).

Natten til 4. mai 1717 angrep kommandør Tordenskiold Nya Älvsborg. Men kommandant Gustaf Gadde og festningen var forberedt, og Tordenskiold måtte trekke seg tilbake med store tap. Det var en av årsakene til at han i 1 ½ år ble fratatt kommandoen over Nordsjøeskadren. Da schoutbynacht Tordenskiold angrep festningen på nytt i 1. august 1719 var Gadde på et helseopphold i Medevi brunn. Stedfortredende kommandant, daværende oberstløytnant, og senere oberst Johan Abraham Lillie stod imot angrepet. Han fikk artilleri- og flankestøtte fra daværende kaptein, senere feltmarskalk Georg Bogislaus Staël von Holstein. Det var forøvrig fetteren til oberst Jacob Axel Staël von Holstein som et år senere drepte Tordenskiold i en fekteduell. Men Tordenskiold gav seg ikke så lett. Den 8. oktober 1719 i nattens mulm og mørke, snek enheter og litt senere også viseadmiralen selv seg forbi festningen og inn til Nya Varvet. Der ble fem fartøyer stukket i brann, og en fregatt og en galei erobret. Min forfader har blitt kritisert fordi han hadde trukket tilbake to vaktfartøy som Lillie hadde utplassert for å hindre infiltrasjon. For sent spilte festningens batterier opp. Da viseadmiral Tordenskiold ble anropt av et vaktfartøy med «Wer da?» svarte han: «Tordenskiold - Hils kommandanten fra meg at jeg er her for å lære ham å holde seg våken.» Oberst Gustaf Gadde var i løpet av sin karriere bataljonssjef i Livgarden, kommandant på Nya Älvsborg, sjef for Skaraborgs og senere for Närke og Värmlands regiment. Det har blitt påstått at oberst Gustaf Gadde ble fratatt sin kommando og lønn i seks måneder etter Tordenskiolds siste angrep.


Överste Gustaf Gustafsson Gadde (Göteborgs stadsmuseum)

En av Anna Sofias forfedre som var i kamp med Cruys, var hennes 3x tippoldefar, offiserssønnen og kaptein i orlogsflåten Johan Uggla. Faren var sjøhelten, admiral Claas Uggla som falt på sitt flaggskip, regalskipet Svärdet i kamp med en dansk-hollandsk flåte i Slaget ved Ølands søndre odde 1. juni 1676. En oldefar på morssiden var oberst og landshøvding i Värmland Olof Stake. Stake var den første som møtte den moderne norske hæren under ledelse av stattholder Hannibal Sehested i strid. Det skjedde i Slaget på Bysjöns is under den såkalte Hannibalfeiden i 1644. Johan Uggla var stabsoffiser hos schoutbynacht Claes Sparre på linjeskipet Wachtmeister under angrepet på Retusaari i 1705 og på linjeskipet Estland under operasjonene i Finskebukta i 1708. Da generaladmiral Hans Wachtmeister ledet et tokt til Pommern i 1711, var Uggla sjef på fregatten Falken. Kaptein Johan Uggla tok avskjed i 1712, og var frem til sin død i 1736 godseier hjemme i Värmland. 


Kart over Angrepet på Retusaari ved innløpet til St. Petersburg 1705.
(Sveriges krig 11.98 Krigsarkivet).

Sjøkrigen under Den store nordiske krigen har stor overføringsverdi til dagens maritime operasjoner. Den omfatter sjøherredømme, sjøkontroll, sjønektelse, maritim maktprojeksjon, amfibieoperasjoner, maritim ildstøtte til landoperasjoner (NGS), fellesoperasjoner, kombinerte fellesoperasjoner, aktiv tilstedeværelse (fleet in being), blokader, eskortering og beskyttelse av kommunikasjonslinjer (SLOCs), sjøslag og raid, polisiære sjøoperasjoner, operativ maritim logistikk, hydrografi, reparasjoner og vedlikehold og finansiering. Krigen viser også hvordan neglisjering av den maritime dimensjonen har strategiske konsekvenser.

Kilder: wikipedia.no, wikipedia.se, wikipedia.dk, wikipedia.de, wikipedia.en, Store norske leksikon (snl.no), pacem.no, Svenska adelns ättartavlor (1858-1864), adelsvapen.com, Bengt Nilsons hemsida, bruzelius.info, landstyrelsen.se, marinmuseum.se, Svenskt biografiskt handlelexicon (1906), Svenskt biografiskt lexicon, Tsarens admiral - Cornelius Cruys av Torgrim Titlestad (2011), Tordenskjold - En biografi om eventyreren og sjøhelten av Dan H. Andersen (2006), Poltava. Berättelsen om en armés undergång av Peter Englund, Sjöslag och rysshärjninger av Lars Ericson Wolke (2011), Iver Huitfeldt og slaget i Køge bugt 1710 av Tor Jørgen Melien (2010), Norsk marinehistorisk atlas av Odd G. Engdal (2006), Stormakten som sjömakt av redaktør Björn Asker (2005), Göteborgs stadsmuseum og Illustrerad svensk sjökrigshistoria, sista delen av Gunnar Unger (1923).

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 

Kanoniserte forfedre og fyrstelig forfader 1. kvartal 2013 - Den norske helgenkongen Olav den hellige »

 

En helgen er i kristen tradisjon, unntatt i de reformerte kirker, en person som levde sitt liv som en så vellykket «Kristi etterfølgelse» at kirken offisielt kunne slå fast at det ikke lenger var han eller hun som hadde levd, men Kristus som levde i ham eller henne. Det betydde at det egentlig var Kristus man æret i helgenen. Slike personer har tittelen sankt (hellig) foran fornavnet, mens etternavn gjerne sløyfes. Den katolske tradisjon har tusenvis av helgener, hvorav sju «norske», henholdsvis; den hellige Sunniva, den hellige Hallvard, Anna Sofias forfader den hellige Olav og Anna Sofias slektninger den hellige Eystein av Nidaros, den hellige Magnus Orknøyjarl, den hellige Ragnvald Orknøyjarl og den hellige Torfinn av Hamar. Kilde: wikipedia.no. Les mer


Helgener

En rekke av Anna Sofias forfedre har blitt kanonisert. To av dem er presentert nærmere. Olav den hellige presenteres i innværende kvartal, se forfedre og den hellige Birgitta av Sverige ble presentert i 4. kvartal 2012. I det etterfølgende listes de 19 som er avdekket så langt:

 • Den salige Pipin av Landen (580-640) Les mer
 • Den hellige Arnulf av Metz (582-640). Les mer
 • Den salige Itta av Nivelles (ca. 600-652). Les mer
 • Den hellige Sigrada av Soissons (ca.600-ca.680). Les mer
 • Den hellige Klodulf av Metz (605-696/97). Les mer
 • Den hellige Begga av Andenne (tidlig 600-tallet til 694). Les mer
 • Den hellige Bathild av Neustria (626/27-680). Les mer
 • Den hellige Waren av Poitou (ca.630-ca.678). Les mer
 • Den hellige Liutwin (ca.660-722). Les mer
 • Den hellige Vilhelm av Gellone (755-812/14). Les mer
 • Den hellige Olga av Kiev (ca. 879-969) Les mer
 • Den hellige Mathild (ca.895-968). Les mer
 • Olav den hellige (995-1030). Les mer
 • Den hellige Anna av Holmgard (1001-1050). Les mer
 • Den hellige Adele av Messines (1009-1079). Les mer
 • Den hellige Knut av Danmark (ca.1043-1086). Les mer
 • Den hellige Ladislas av Ungarn (1040-1095). Les mer
 • Den hellige Erik IX Jedvardsson av Sverige (ca.1120-1160). Les mer
 • Den hellige Birgitta av Sverige (ca.1303-73). Les mer

 

Kilde: Den katolske kirke og wikipedia.org.

 

Bildet er hentet fra katolsk.no.

 

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 


Historie 2012 »

 

Det er lenket til historiene som ble presentert i 2012. Les mer

 

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 

 

 

 

 

Historie tidligere år »

 

Historie 2012. Les mer

 

(Geir Winnæss - Januar 2013)

 

 

Historie på nett »

Bengans historiasidor (S). Les mer

• Paul Budde's History Files Les mer

Olas historie blogg (N). Les mer

Historiesajten (S). Les mer

• Danske vikingkonger. Les mer

Middelaldergeneologi (D). Les mer

• Wiki-Rötter(S). Les mer

• Military History Encyclopedia. Les mer

• Sällskapet Vallonättlingar (S). Les mer

• Fredrik Åhlanders hjemmeside (S). Les mer

• mennesket.net (N). Les mer


(Geir Winnæss - August 2013) 

 

 

Filmer på youtube.com »

• Birger Jarl. Filmsnutt 1

• Birger Jarl. Filmsnutt 2

Slaget ved Svenskesund. Filmsnutt

Slaget ved Narva. Filmsnutt

 

(Geir Winnæss - August 2013)

 

 

Anna Sofia sine forfedre og korsfarerstatene »

 

Anna Sofia sine forfedre hersket i Kongeriket Jerusalem (Balduin II), Fÿrstedømmet Antiokia (Bohemond I) og grevskapet Edessa (Balduin II).

 

(Geir Winnæss - Mars 2012)

 

 

Monarker »

 

• Norske monarker. Les mer

• Svenske monarker. Les mer

• Danske monarker. Les mer

 

 

Svenske besittelser »

 

• Svenske besittelser. Les mer

• Svenska Livland. Les mer

• Svenska Estland. Les mer

• Svenska Ingermanland. Les mer

• Kexholms län. Les mer

• Preussen (generalguvernement). Les mer

• Svenska Pommern. Les mer

• Wismar (guvernement). Les mer

• Bremen-Verden. Les mer

• Kurland, Pilten og Semgallen. Les mer

• Svenske generalguvernører. Les mer

 


Ridderordener »

 

• Svärdsriddarorden. Les mer

• Livländska orden. Les mer

• Tyske orden. Les mer

• Nordiske korstog. Les mer

 

 

Ridderhus mm »

 

• Riddarhuset (S). Les mer

• Finlands Riddarhus (FIN). Les mer

• Forbundet for baltiske ridderslekter. Les mer

• Sveriges grevskap. Les mer

• Svenske adelsslekter. Les mer

• Tyske adelsslekter mm. Les mer

• Baltiske adelsslekter. Les mer

• Genealogi över Östersjöen. Les mer

• Svenske adelsvåpen. Les mer

• Alfabetisk liste fra Riddarhuset. Les mer

• Frälsesläkter i Finland. Les mer

Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden. Les mer

 

(Geir Winnæss - Desember 2013)

 

 

Svenske adelstitler »

 

PM fra Riddarhuset. Les mer

 

 

Diverse »

 

• Esa A. Reiman om släkten Vellingk (EST og ENG). Les mer

 

 

 

Sveriges første grever og friherrer » 


Grevetittelen er den høyeste adelige verdigheten for ikke-kongelige i Sverige. Til tross for at Sverige i ualminnelige tider har hatt en adel, var det først i forbindelse med kroningen av Gustav Vasas eldste sønn Erik XIV i 1561 at de tre første grevene og ni første friherrene (baronene) ble utnevnt.


Krone for svensk greve/grevinne
(wikipedia.se)

To av de tre grevene var Anna Sofias forfedre marsken Svante Stensson Sture og rikshovmesteren Per Joakimsson Brahe. Den tredje var Anna Sofia sin slektning riksrådet Gustav Johansson (Tre Rosor) som var sønn av Anna Sofias formoder Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) i hennes 2. ekteskap. Han var dermed halvbror til Svante Stensson Sture. Greve Svante Sture ble henrettet av Erik XIV sammen med sønnene Nils og Erik under de såkalte Sturemordene 24. mai 1567.


Krone for svensk friherre/friherrinne
(wikipedia.se)

Tre av de ni friherrene var Anna Sofias forfedre Gustav Olofsson (Stenbock), Sten Eriksson (Leijonhufvud (Lewenhaupt)) og Gabriel Kristiernsson Oxenstierna. De seks andre var Anna Sofias slektninger Erik Gustafsson (Stenbock), Birger Nilsson (Grip), Lars Ivarsson Fleming, brødrene Karl og Jöran Holgersson Gera og Klas Kristersson Horn. Friherre Sten Eriksson (Leijonhufvud) ble opphøyet til greve på sitt dødsleie etter å ha blitt dødlig såret av en av kongens drabanter under arrestasjonen av Erik XIV.


Krone for svensk ubetitlet adel
(wikipedia.se)

Kilde: wikipedia.se og Svenska adelns historia av Bo Eriksson.

(Geir Winnæss – August 2013)

 

 

Anna Sofias muslimske forfedre »

 

Anna Sofia har en rekke fremtredende muslimske forfedre. Den som i tid er nærmest er emiren i Mosul Abu Taghlib (Fadl Allah Abu Taghlib al-Ghadanfar ʿUddat al-Dawla. Han var Anna Sofias 29x tippoldefar. Emir Abu Taghlib tilhørte hamdānidene (al-amdāniyūn) som var et sjiittisk arabisk dynasti som hersket over deler av Nord-Irak og Syria fra 890 til 1004. Dynastiet nedstammet fra den gamle stammen Banū Taġlib fra Mesopotamia som var en stor og mektig arabisk stamme fra Mesoptamia og det østlige Arabia. Dette var en av få stammer som ikke gikk over til Islam på Muhammeds og hans umiddelbare etterfølgeres tid. I tillegg inngikk den en avtale med kalifen at de ikke skulle betale skatt slik det var vanlig for kristne og jøder, men almisser på lik linje med muslimene.

amdānid-dynastiet ble grunnlagt av Abu Taghlibs oldefar Hamdān ibn Hamdun da han ble utnevnt av ‘abbāsīd-kalifen som guvernør for Mardin i det sørøstlige Anatolia i 890. Hans sønn og Abu Taglibs farfar ʿAbd Allah ibn amdān ble deretter utnevnt til guvernør for al-Mawsil (Mosul) i dagens Nord-Irak i 906. I 914 erobret han ‘abbāsīdhovedstaden Bagdād. Hans sønner ble innsatt som guvernører i al-Mawil og Halab (Aleppo). Abu Taghlibs far Nāsir ad-Dawlah sitt styre i al-Mawil og Divyarbakir i sørlige Tyrkia var så tyrannisk at han ble avsatt av sin egen familie. amdānidene fortsatte å styre i al-Mawil fram til 990, til tross for deres store nederlag mot buwayhidene i 979. Etter dette ble området de hadde kontroller i Nord-Irak delt mellom ʿugaylidene og marwanidene. ʿAlī Sayf ad-Dawlah, "Rikets sverd," hersket over Nord-Syria og Halab, hvor han ble den viktigste motstanderen mot Det bysantinske rikets ekspansjon. Hans hoff var et kultursenter på grunn av dets støtte til arabisk litteratur, men det mistet sin status etter bysantinerne erobret alab. For å stoppe bysantinernes frammarsj ble alab underlagt de egyptiske fātimidenes herredømme, men i 1004 ble hamdānidene avsatt av de nye fāimidherskere.


Mosul ved Tigris bredd
(Kilde: ascending-knowledge.com)

Svigerfaren til emir Abu Taghlib var kalifen av Bagdad (av Islam) al-Muti (Abū ʾl-Qāsim al-Fadl ibn al-Muktadir al-Mutīʿ li-ʾllāh), Anna Sofias 30x tippoldefar. Han levde mellom 914 og 974, og var abbasid kalif i tidsrommet 946 til 974. al-Muti (Lydig mot Herren) hadde lenge aspirert til kalif, og det eksisterte et bittert fiendeskap mellom ham og den tidligere kalifen al-Mustakfi. Abbasidene er det dynastiske navnet som vanligvis gis kalifen i Bagdad, det andre av de to store muslimske kalifatene i det arabiske riket. Det fortrengte umayyad-dynastiet, bortsett fra al-Andalus.

Abbasid-dynastiet ble etablert av etterkommere av Muhammeds yngste onkel, Abbas ibn Abd al-Muttalib og deres hovedstad var fra 750 Harran, en oldtidsby i øvre Mesopotamia. De flyttet i 762 hovedstaden til Bagdad. Den kanskje mest kjente av dynastiets herskere var Harun al-Rashid som ofte nevnes i det kjente litterære verket Tusen og en natt. Dynastiet blomstret i om lag 200 år, men kom etter hvert i skyggen av den tyrkiske hæren og mamelukkene. 150 år etter at kalifatet hadde fått kontroll over Persia ble det gradvis tvunget til å avgi kontroll til lokale emirer, som bare formelt anerkjente kalifatets overherredømme og al-Andalus til en etterkommer av Umayyaddynastiet. Abbasidenes styre endte i 1258 da den mongolske fyrsten Hulagu Khan erobret og plyndret Bagdad. Selv om de fortsatte å påberope seg autoritet i religiøse spørsmål fra Egypt så hadde dynastiets sekulære maktbase forsvunnet. Etterkommere etter abbasidene er blant annet stammen al-Abbassi som lever nordøst i dagens Irak, i byen Tikrit. al-Mustakfi hadde tvunget al-Muti til å pensjonere seg. Da buwayhidene inntok Bagdad, trådte han igjen frem. Imidlertid mistet al-Muti retten til å utnevne vesiren. Sjiaskikker ble innført og kalifen ble vingeklippet. Buwayhidene opprettholdt sin kontroll over Bagdad i mer enn hundre år.

 

Emir av Mosul Abu Taghlib

NN bint al-Taglibi + Guvernør (magistros) Romanos Skleros

Guvernør (magistros) Basileos Skleros + Pulcheria Argyropoulina, alternativt broren Bardas Skleros + Ukjent mor

Hustruen Helena, alternativt hennes kusine Maria Sklerina + Keiser Konstantin IX Monomakhos av Bysants

Prinsesse Anastasia av Bysants + Storfyrste Vsevolod I av Kiev

Storfyrste Vladimir II Monomakh av Kiev + Prinsesse Gytha av Wessex og England

Storfyrste Mstislav I Vladimirovitj den store av Kiev + Prinsesse Kristina Ingesdotter av Sverige

Prinsesse Malmfrid Mstislavsdatter av Kiev + Konge Sigurd I Magnusson Jorsalfare av Norge

Prinsesse Kristin Sigurdsdatter av Norge + Jarl Erling Ormsson Skakke

Ragnhild Erlingsdatter + Lendemann Jon Torbergsson (på Randaberg)

Ragnhild Jonsdatter + Hertug Skule Bårdsson

Margrete Skulesdatter + Konge Håkon IV Håkonsson av Norge

Konge Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge + Prinsesse Ingeborg (Ingebjørg) Eriksdatter av Danmark

Konge Håkon V Magnusson Hålegg av Norge + Gro Sigurdsdatter   

Prinsesse Agnes Håkonsdatter av Norge + Syslemann Havtore Jonsson til Sudreim og Borregård

Riksråd og opprørsleder Jon Havtoresson til Borregård + Birgitta Knutsdotter (Torgils Knutssons ätt)

Riksråd, herredshøvding og høvedsmann ridder Ulf Jonsson (Roos af Ervalla) + Margareta (Märtha) Pedersdotter (Bonde)

Riksråd og feltkommandant ridder Peter Ulfsson (Roos af Ervalla) + Gjertrud Agmundsdatter (Bolt)

Herredshøvding ridder Ulf Pettersson (Roos af Ervalla) + Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte)

Ridder Jöns Ulfsson (Roos af Ervalla) + Ingeborg Laurensdotter (Tott)

Britta Jönsdotter (Roos av Ervalla) + Høvedsmann Måns Bryntesson Lilliehöök till Upplo (av Fårdala)

Grevinne Ebba Månsdotter (Lilliehöök af Kolbäck) + Greve Sten Eriksson Leijonhufvud

Grevinne Brita Stensdotter Leijonhufvud + Riksmarskalk, riksdrots og hovrettspresident greve Magnus Pedersson Brahe

Hoffdame og brukspatron grevinne Ebba Magnusdotter Brahe + Riksmarsk og feltmarskalk greve Jakob Pontesson De la Gardie 

Grevinne Ebba Margaretha Jakobsdatter De la Gardie + Kammerherre, riksråd, landshøvding, general, generalfelttøymester, fredsmegler og ambassadør svensk friherre og fransk greve Per Larsson Sparre

Grevinne Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre + Oberst og landshøvding Carl Conradsson Falkenberg af Trystorp

Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp + Ridder og oberst Gustaf Gustafsson Gadde

Ebba Christina Gadde + Fenrik og godseier friherre Johan Gustaf Uggla

Friherrinne Maria Beata Uggla + Major og godseier friherre Johan Wilhelm von Rajalin

Friherrinne Eleonora Christina von Rajalin + Major i flåten og godseier Fredrik Vilhelm von Krusenstjerna (født Gramén)

Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna + Bruksforvalter Emanuel Christian Koch

Josephina Maria Fredrika Koch + Feltjeger Nils August Carlsson

Anna Sofia Gramén (vår oldemor)

 

Kilde: snl.no, wikipedia.org og boken Islam fra 2002 av Paul Lunde.

 

(Geir Winnæss - April 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

 

Historie 2013